Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu
Hofrajtr, Martin ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Brom, Jakub (oponent)
Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh metodiky pro zpřesnění hodnot povrchové teploty získané z družicových dat Landsat 8 v oblastech s různorodým krajinným pokryvem. V rešeršní části jsou popsány faktory ovlivňující vyzařování zemského povrchu. Taktéž jsou zde zmíněny současné metody používané ke zpracování infračervených termálních dat a k výpočtu povrchové teploty. V praktické části jsou popsána družicová a letecká data použitá v rámci analytického a verifikačního procesu. Všechny části využité metody vedoucí k subpixelové hodnotě povrchové teploty jsou podrobně popsány v metodické části. Výsledky jsou následně porovnány s verifikačními leteckými daty s lepším prostorovým rozlišením a taktéž se současně používanými metodami. Na závěr jsou zmíněny klady i zápory této metody a její možné vylepšení v budoucnu. Klíčová slova: povrchová teplota, povrchová emisivita, družicová data, Landsat 8, letecká data, subpixelová metoda, Česká republika
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012
Hofrajtr, Martin ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012 Abstrakt Práce se zabývá hodnocením rozlohy a změn zemědělské půdy ve vybraných oblastech Česka na základě dat z let 2006 a 2012 s využitím dostupných mezinárodních a národních databází krajinného pokryvu a využití ploch. V praktické části je nejprve porovnávána kompatibilita klasifikačních systémů řešených databází a následně je pomocí funkcí softwaru ArcGIS provedena samotná analýza stavu a změn jednotlivých tříd zemědělské půdy ve dvou úrovních - národní a regionální. Celkový výsledek potvrdil očekávání, a to že se podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě zvyšuje na úkor orné půdy. Některé nesoulady mezi výsledky však poukazují na odlišný účel zkoumaných databází, a tím i na rozdíly v jejich parametrech a klasifikačních systémech. Jako perspektivní se ukazují metody DPZ, které umožňují zachytit reálný stav zemědělské půdy a jejich tříd. Klíčová slova: detekce změn, zemědělská půda, CORINE Land Cover, Urban Atlas, Registr půdy - LPIS

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.