Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí
Hladká, Michaela ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Bayerová, Monika (oponent)
65 Mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí Abstrakt diplomové práce Autor: Michaela Hladká Tématem diplomové práce je mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí (CSEC), což je problém z mnoha důvodů zvláště podstatný zejména s ohledem na skutečnost, že dítě je vzhledem ke své snížené schopnosti obrany nezranitelnější obětí, a proto vyžaduje zvláštní ochranu. Diplomová práce poskytuje analýzu fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí z pohledu mezinárodního práva veřejného. Tematicky je práce rozdělena do sedmi kapitol. V úvodní kapitole jsou shrnuty důvody, které vedly autorku ke zpracování této práce včetně pohledu do historie a shrnutí východisek a cílů této práce. V druhé kapitole jsou osvětleny základní pojmy týkající se CSEC, což následně usnadňuje orientaci v dalších kapitolách. V další kapitole jsou podrobně rozebrány legislativní instrumenty mezinárodního práva veřejného, které se - byť v některých případech pouze okrajově - dotýkají problematiky CSEC. V kapitole čtyři je dále věnována pozornost jednotlivým druhům CSEC, a to dětské prostituci, dětské pornografii a obchodu s dětmi. Kapitola číslo pět nabízí rozbor implementací mezinárodních smluv do právního řádu České republiky a zabývá se využíváním těchto ustanovení v praxi. Šestá kapitola se zabývá...
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Hladká, Michaela ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálním a důležitým tématem, kterým je mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboli praní špinavých peněz. V úvodu práce je tato oblast označena za klíčový aspekt boje proti praní peněz, přičemž se však současně jedná o aspekt hluboce deficitní, tvořící jednu ze základních překážek tohoto boje. Cílem rigorózní práce je detailní popis tohoto typu mezinárodní spolupráce a detekce nedostatků včetně specifikace návrhů na jejich řešení. V rámci rigorózní práce je tato mezinárodní spolupráce za pomoci analytické, komparativní a historické metody detailně popsána jak v rovině legislativní tak i praktické, přičemž je akcentována zejména rovina správněprávní. V úvodních kapitolách práce jsou vysvětleny základní pojmy a instituty související se sledovanou problematikou, je provedeno základní rozdělení typů této mezinárodní spolupráce, přiblížena historie tématu a proveden detailní rozbor pramenů práva mezinárodního, evropského a vnitrostátního. Dále je přiblížena role jednotlivých úřadů, organizací a dalších subjektů, které se na tomto typu mezinárodní spolupráce podílejí. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úkolům Finančního analytického...
Kriminalita páchaná na dětech a mládeži
Hladká, Michaela ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent) ; Zoubková, Ivana (oponent)
Tématem diserta ní práce je kriminalita páchaná na d tech a na mládeži, což je problém z mnoha d vod zvlášt podstatný. P edevším je t eba zd raznit, že dít je s ohledem na sníženou schopnost obrany nezraniteln jší ob tí, a proto d ti vyžadují zvláštní ochranu poskytovanou nejen rodi i, ale také státními orgány. Po dlouhou dobu existoval obecný názor, že nejlepší ochranu dít ti poskytne jeho rodi , protože rodi e své d ti milují, i když je týrají i zanedbávají. Tato teorie se stala minulostí na základ výzkum , které p inesly informace o tom, že v mnoha p ípadech kriminality na d tech byli pachateli práv rodi e poškozeného dít te nebo lenové jeho rodiny. V roce 1991 se v Praze konala 3. Evropská konference pro prevenci syndromu CAN (syndrom bitého a zneužívaného dít te). Na základ této konference za ala v eské republice systematická práce sociálních pracovník , psycholog , orgán inných v trestním ízení, léka a dalších odborník v této oblasti. P edkládaná diserta ní práce p ispívá k této systematické práci.
Mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí
Hladká, Michaela ; Bayerová, Monika (oponent) ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce)
65 Mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí Abstrakt diplomové práce Autor: Michaela Hladká Tématem diplomové práce je mezinárodněprávní úprava komerčního sexuálního zneužívání dětí (CSEC), což je problém z mnoha důvodů zvláště podstatný zejména s ohledem na skutečnost, že dítě je vzhledem ke své snížené schopnosti obrany nezranitelnější obětí, a proto vyžaduje zvláštní ochranu. Diplomová práce poskytuje analýzu fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí z pohledu mezinárodního práva veřejného. Tematicky je práce rozdělena do sedmi kapitol. V úvodní kapitole jsou shrnuty důvody, které vedly autorku ke zpracování této práce včetně pohledu do historie a shrnutí východisek a cílů této práce. V druhé kapitole jsou osvětleny základní pojmy týkající se CSEC, což následně usnadňuje orientaci v dalších kapitolách. V další kapitole jsou podrobně rozebrány legislativní instrumenty mezinárodního práva veřejného, které se - byť v některých případech pouze okrajově - dotýkají problematiky CSEC. V kapitole čtyři je dále věnována pozornost jednotlivým druhům CSEC, a to dětské prostituci, dětské pornografii a obchodu s dětmi. Kapitola číslo pět nabízí rozbor implementací mezinárodních smluv do právního řádu České republiky a zabývá se využíváním těchto ustanovení v praxi. Šestá kapitola se zabývá...

Viz též: podobná jména autorů
1 HLADKÁ, Marcela
2 Hladká, Markéta