Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 523 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Kopecký, Marek ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. za období 2018–2022 a následným podáním návrhů na zlepšení její finanční situace. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První z nich je věnována cílům a metodice při jejím zpracování. Následuje teoretická část, která je zaměřena na vysvětlení důležitých nástrojů, ukazatelů a postupů finanční a strategické analýzy. Ve třetí části je nejprve představen vybraný podnik a následně provedena analýza jeho současného stavu, která je podkladem pro čtvrtou – poslední část. Ta patří vlastním návrhům opatření a řešení, jež by měla zlepšit finanční výkonnost podniku.
Financování podnikatelských aktivit
Mahdal, Dominik ; Hornungová, Jana (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá nalezením nejvhodnější varianty financování podnikatelských aktivit. Práce je rozdělena na 3 části: teoretická, analytická a vlastní návrhy řešení. V první části jsou popsána teoretická východiska. Analytická část se zabývá současným stavem společnosti, který je zjištěn pomocí strategické a finanční analýzy. Poslední, návrhová část práce se věnuje výběru nejvhodnější nabídky pro financování.
Financování developerských projektů
Humpolec, Martin ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, základní pojmy spojené s developerskou aktivitou a metody ekonomického ohodnocení projektů. Dále práce popisuje různé metody a zdroje financování těchto projektů. Součástí práce je také analýza aktuálního stavu na realitním trhu. V závěrečné části je vypracován návrh financování specifického developerského projektu a prováděna analýza výsledků dvou možných prodejních scénářů.
Podnikatelský záměr
Cichá, Anna ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu, zabývajícího se založením kavárny. Práce je rozdělena do tří základních částí, a to na část teoretickou, analytickou a praktickou. Teoretická část poskytuje teoretické podklady pro zbylé dvě části. V rámci části analytické jsou provedeny analýzy současné situace na trhu. V poslední praktické části jsou provedeny vlastní návrhy řešení a v závěru práce je shrnutí dosažených výsledků.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Rohánek, Vojtěch ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční výkonnosti podniku Regiojet a.s pomocí nástrojů finanční analýzy. Práce je členěna do čtyř částí. První a úvodní část vymezuje zkoumaný problém a stanovuje cíle práce a metodiku s jejíž pomocí bude těchto cílů dosaženo. Druhá část práce se zabývá vymezením problematiky finanční analýzy a jejími metodami. Třetí část obsahuje představení analyzované společnosti následované praktickou analýzou jejích finančních výkazů za pomoci metod finanční analýzy. V poslední části jsou formulovaná doporučení a návrhy na zlepšení finanční situace v problematických oblastech.
Financování developerského projektu
Ferencová, Stella ; Kubišta, Zdeněk (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. V první části této práce jsou definovány základní pojmy, potřebné k pochopení obecné problematiky projektového financování. Dále je provedena analýza současného stavu na trhu s nemovitostmi. Klíčovou částí této práce je potom návrhová část, kde jsou aplikovány všechny poznatky získané při psaní této práce na konkrétním modelovém developerském projektu.
Návrh marketingové strategie firmy Liquid Design, s.r.o.
Pospíšilík, Štěpán ; Čevelíček, Marek (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti Liquid Design s.r.o. působící v oblasti informačních technologií a návrh nové marketingové strategie. V první části se nacházejí kapitoly zachycující teoretická východiska potřebná pro vytvoření odpovídající marketingové strategie. Druhá část je věnována analýze současnému stavu firmy Liquid Design s.r.o., konkrétně její marketingové strategii. Třetí a poslední část této diplomové práce obsahuje návrh nové marketingové strategie, která má za cíl oslovení nových zákazníků a udržení těch stávajících.
Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Kerndl, Michal ; Kallabová,, Eva (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a diskutované, ať již z hlediska prospěšnosti pro životní prostředí, tak v souvislosti s mezinárodním problémem nedostatečnosti zdrojů energie. Výsledkem této práce je pak na základě této analýzy formulovat doporučení ve formě nejvhodnějšího návrhu pro realizaci. Práce se zabývá popisem současného stavu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jejich uplatněním v praxi a následnými návrhy realizace včetně finančního plánu projektů. Práce se také zabývá možnostmi čerpání dotací ze státního rozpočtu a fondů EU.
Podnikatelský záměr - založení mateřské školy
Zahradníková, Hana ; Opletal, David (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení soukromé mateřské školy v Brně. Dílčím cílem je pak návrh financování tohoto podnikatelského záměru. První část práce shrnuje výchozí teoretické poznatky potřebné pro vypracování podnikatelského záměru. Praktická část práce provádí analýzu prostředí a popisuje zpracování konkrétního podnikatelského záměru – navrhuje možnosti jeho financování a vyhodnocuje nejvýhodnější variantu.
Podnikatelský záměr - založení nového podniku
Badalová, Adéla ; Beránková, Iveta (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru na založení studia pro výuku jógy. Práce je složena z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V analytické části je za pomocí teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu. Praktická část se zaměřuje na samotný podnikatelský záměr pro založení jógového studia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 523 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.