Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 307 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketing as it relates to special diets
Townsend, Carena Ashley ; Cook, Gina (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je analyzovat jak marketingové komunikační strategie ovlivňují spotřebitele ve Spojených státech a Velké Británii k nákupu bezlepkových produktů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na teorii marketingového mixu a koncepty marketingové komunikace vztahující se k potravinářskému průmyslu zaměřenému na bezlepkové produkty. Druhá kapitola se zaměřuje na problém lepku při výrobě potravin, vzestup a rozšiřování výroby produktů neobsahujících lepek a na související ekonomické dopady. Třetí kapitola porovnává marketingové strategie společnosti Barilla, a to na příkladu jejich bezlepkových těstovin a těstovin obsahujících lepek, uplatňované ve Spojených státech a ve Spojeném království. Poslední kapitola shrnuje provedený výzkum, realizovaný s cílem pochopit, jaké různé vlivy vedou spotřebitele na obou trzích k tomu, aby nakupovali produkty Barilla.
Marketingová strategie miničokolád značky Orion na českém trhu
Růžičková, Anna ; Olšanová, Květa (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Cílem předkládané diplomové práce je zhodnotit produktové portfolio značky Orion a nedávné uvedení nového produktu, miničokolád Orion, a následně navrhnout vlastní adaptaci marketingové strategie nového produktu. Práce obsahuje celkem tři části, přičemž první z nich je teoretická a zabývá se vymezením základních pojmů marketingové strategie. Druhá část práce je věnována společnosti Nestlé a jejímu produktovému portfoliu, včetně tabulkových čokolád Orion. Poslední kapitola je věnována průběhu uvedení miničokolád Orion na český trh.
Podnikání v Rusku z Perspektivy české Společnosti
Remizov, Gleb ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se soustředí na podnikání v Rusku z perspektivy české společnosti. Hlavním cílem je nastínit obchodní prostředí Ruska a jeho pivního trhu pro účely české společnosti. První část se soustředí na obecné informace o Rusku a specifickém sektoru jeho ekonomiky. Druhá část je zaměřena na podmínky vstupu na ruský pivní trh, riziko a příležitosti z pohledu české společnosti. Třetí část obsahuje souhrn výzkumu a jeho relevantní závěr.
Komunikační strategie České pošty
Polachová, Julie ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Snohová, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií balíkových služeb státního podniku Česká pošta. Cílem práce je popsat a zhodnotit stávající komunikační nástroje podniku a zároveň navrhnout jejich možná vylepšení. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje podnik Česká pošta. Ve druhé kapitole je přiblížena teorie spojená s komunikačním mixem. Třetí kapitola analyzuje současnou komunikační strategii podniku na trhu balíkových služeb. Závěrečná, čtvrtá, kapitola hodnotí komunikační strategii a zároveň nabízí možná vylepšení do budoucnosti.
Analýza rozdílných marketingových strategií Pepsi Coly na trzích Indie a USA
Štěrbová, Kateřina ; Cook, Gina (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Práce má za cíl porovnat marketingovou strategii společnosti PepsiCo na domácím trhu a na zahraničním trhu. Domácí trh, USA, představují rozvinutý trh. Jako kontrast byl zvolen rychle se rozvíjející trh rozvojové země, Indie. Marketingové strategie jsou porovnány na základě teoretického přístupu. Teorie marketingové strategie je použita pro identifikaci nejdůležitějších marketingových aspektů, které ovlivňují internacionalizaci společnosti. Identifikované marketingové aspekty jsou zkoumány na americkém a indickém trhu. V závěru je provedeno porovnání, které potvrzuje, že marketingová strategie PepsiCo je adaptována na specifika trhu v souladu s přístupem mysli globálně, reaguj lokálně.
Obchodní analýza vybrané spediční společnosti na Ukrajinském trhu
Pastukh, Vladyslav ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou Ukrajinského spedičního trhu a obchodních aktivit specifické spediční společnosti působící na tomto trhu. Je nezbytně nutné pochopit současný stav ekonomiky stejně jako její specifické sektory za účelem učinění správného obchodního rozhodnutí. Dalším bodem je vyhodnocení pozice specifikované společnosti na trhu a schopnost řešit současné problémy a nalézt nové příležitosti pro další růst.
Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn a jeho využití ve společnosti Revyko Inter
Zoubek, David ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast sociálních sítí a jejich praktická využití společnosti Revyko Inter. Většina práce je věnována zejména na profesionální síť LinkedIn. První kapitola se zaměřuje na obecné pojetí sociálních sítí - jaké existují, jaká je jejich historie a zejména jak lze sociální sítě v současné době využívat. Druhá kapitola je zaměřena pouze na síť LinkedIn. Analyzuje strukturu této sítě, její využití pro firmy a různé nabízené funkce. Podrobně je probrána tvorba firemního profilu a také oblast tvorby marketingové strategie, zejména co se týče strategie obsahu pro sociální sítě. Třetí kapitola se dotkne oblasti ochrany autorských práv na sociálních sítí, poskytuje právní základ a nejvýznamnější zdroje jak evropských, tak vnitrostátních pramenů. Závěrečná část je praktická a jejím cílem je vytvoření kvalitního firemního profilu společnosti Revyko Inter a seznamu doporučení, jakou zvolit marketingovou strategii a jak ji implementovat.
Příležitosti a rizika fungování multilevel marketingu v ČR
Hašková, Lenka ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štencelová, Jana (oponent)
V první části bakalářské práce je představen model obchodního podnikání multilevel marketing (známý také pod zkratkou MLM). V této části práce uvedu charakteristiku, vznik a historický vývoj multilevel marketingu, dále zmíním firmy, které byly průkopníky v tomto oboru v České republice a staly se díky tomu modelu úspěšné. Objasním rozdíly mezi zákonným MLM a jeho nezákonnými napodobeninami MLM a popíšu osobní prodej jako jeho nedílnou součást. Ve druhé části uvedu praktický příklad úspěšné americké společnosti Mary Kay, která je známá v kosmetickém průmyslu a její podnikání je založené na multilevel marketingu. Moji snahou bude společnost podrobně popsat a vysvětlit jak samotná společnost funguje a jaké jsou její hlavní motta a principy, sama jsem se před dvěma lety stala jednou z nezávislých kosmetických poradkyň a tak se domnívám, že pro tuto práci mám vhodné předpoklady a mohu čtenáře blíže a pravdivě seznámit s jejím chodem. V závěrečné části nastíním příležitosti podnikání v MLM, jeho výhody a nevýhody, jakým způsobem si vybírat MLM firmu, na jaké informace se zaměřit předtím, než se rozhodnu s ní podnikat a na závěr shrnu své poznatky.
Porovnávací studie: podnikání v České Republice a ve Švýcarsku
Trabolse, Iman ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat aktuální vnější podnikatelské prostředí České Republiky a Švýcarska. Srovnání těchto dvou zemí odhalí hlavní výhody a nevýhody s závěrem, kde je podnikání snadnější. Tato práce je zaměřená na regulační prostředí s použitím indikátorů Světové banky. S ohledem na indikátory Světové banky, jsem si dovolila vybrat pět z nich, které podle mého názoru odhalí výhody a nevýhody podnikání v těchto dvou zemích co nejvíce. Tato práce slouží jako obecný přehled vnějšího podnikatelského prostředí s vysvětlením politického, ekonomického, sociálního, technologického a právního prostředí a vybraných indexů, které jsou: Začátek podnikání, Získání úvěru, Daňové zatížení, Přeshraniční obchod a Ochrana investorů, tak aby začínající podnikatel se dozvěděl, čeho je nezbytné si být vědom.
Vnitropodniková komunikační strategie společnosti Devro s.r.o.
Benešová, Kateřina ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kožnarová, Dominika (oponent)
Práce se zabývá vnitropodnikovou komunikační strategií ve společnosti Devro s.r.o. Cílem této práce bylo analyzovat vnitrofiremní komunikaci ve společnosti a navrhnout nová zlepšení a doporučení. Teoretická část práce je věnována vysvětlení vnitropodnikové komunikace. Praktická část se zabývá analýzou používaných komunikačních prostředků ve společnosti Devro s.r.o. V poslední části práce jsou vysvětleny nové návrhy a doporučení na zlepšení vnitrofiremní komunikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 307 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Halík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.