Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Když se psalo Anno Uhui. Spolek Schlaraffia v českých zemích v letech 1859-1939
HLAVNIČKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce nazvaná Když se psalo Anno Uhui, Spolek Schlaraffia v českých zemích v letech 1859 - 1939 se snaží představit pánský spolek Schlaraffia vzniklý v roce 1859 v Praze a pojmenovaný podle kouzelné země hojnosti z německých pohádek. Tato téměř neznámá německy hovořící společnost, do které ale patřili i Češi a Židé, si kladla za cíl ochraňovat a podporovat umění, humor a pěstovat přátelství. Postupně se z Prahy rozšířila do celého světa a na mnoha místech stále existuje. Tato práce se ale omezuje na území současné České republiky a na období 1859 ? 1939, kdy zde Schlaraffií vzniklo větší množství. Období omezuje datum vzniku první ze schlaraffických ?říší? a jejich hromadného zániku po okupaci Československa v roce 1939. Tato společnost se prezentovala jako jednotlivé hrady plné rytířů, kterými se po dobu schůzí její členové stávali. Členové si dále dávali vtipná jména a bavili se přehnanými ceremoniemi napodobujícími středověké a raně novověké rytířské rituály. K těm patřilo mimo jiné i pasování na rytíře nebo souboje, při nichž se zbraněmi stávaly poháry plné piva. Kromě toho ale spolek pořádal nejrůznější kulturní akce a charitativní sbírky na pomoc především dětem, ale i na podporu svých členů. Schlaraffia tedy představuje svérázný způsob zábavy zámožnějších německy hovořících obyvatel měst druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Její obdobu bychom v českém prostředí pro dané období asi nenalezli.
Schlaraffia Budovicia 1882 - 1917
HLAVNIČKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce nazvaná Schlaraffia Budovicia 1882 {--} 1917 se zabývá jednou z mnoha místních odnoží celosvětově rozšířeného německy hovořícího kulturně humoristického spolku, která byla založena roku 1882 v Českých Budějovicích, kde existovala až do svého zákazu a zániku roku 1939. Práce se snaží představit téměř neznámý čistě mužský rytířský spolek a jeho zvláštnosti, kterých nebylo právě málo. Na základě literatury, soupisů stanov a kronik, které sepsali většinou sami členové sdružení, a na základě pramenů převážně z fondu Šlarafie v SOkA České Budějovice, které představují zápisy ze schůzí, připravené proslovy a básně, dopisy a další písemnosti. Podle pramenů a literatury je tak přiblížen běžný život celého spolku i některé méně obvyklé události, které do něj zasahovaly a ovlivňovaly jej. Českobudějovická Schlaraffia je pak přiblížena popisem zdejších schůzí a bližším poznáním jejích členů a místa, kde se scházeli.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.