Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Figurální malba v závěsném obraze
Kroutil, Jan ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Velíšek, Martin (oponent)
Obsahem bakalářské práci je teoretická úvaha nad možnostmi malířského zobrazení lidské figury a fenoménem závěsného obrazu. Téma je dále aplikováno do edukačně-terapeutické praxe jako námět výtvarné činnosti lidí s mentální retardací. Práce rovněž obsahuje doku-mentaci vlastního malířského díla a jeho reflexi. Klíčová slova: malba, lidská figura, stylizace, výraz, závěsný obraz, edukace, mentální retardace Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Zátiší
Svačinková, Alena ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Bakalářská práce pojednává o významu předmětů v naší společnosti. Práce je rozdělena na tři části - praktickou, didaktickou a vlastní výtvarnou část. V teoretické části zkoumám předmět všední a nutný, dále předmět jako nositel významu a předmět jako věc ochrannou či rituální. Narážím na konzum, a zároveň na citlivé chápání předmětu jako na hodnotu v dnešní společnosti. Dávám do kontextu nástroje dob minulých s mobilním telefonem do ruky. Na teoretickou část navazuje část didaktická, jenž je sestavena ze tří hodin, které jsem odučila na kroužku výtvarné výchovy. S dětmi jsme se zabývaly následujícími tématy: Malované zátiší, Výloha obchodního domu a Skříňka s mými věcmi. Vlastní výtvarná část je zaměřena na předměty každodenní potřeby. Vytvořila jsem cyklus dvanácti zátiší, kdy každé jedno zátiší odpovídá jednomu mému blízkému člověku, tedy je sestaveno z jeho věcí, bez kterých by se během dne neobešel, a které si nosí stále u sebe.
Objekt v krajině
Smrž, Jan ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Hůla, Zdenek (oponent)
Diplomová práce Objekt v krajině se zabývá krajinou, životním prostředím člověka, architekturou a uměním. Zamýšlí se nad východisky vzniku současné urbanizované krajiny, nad vztahy mezi člověkem a krajinou, nad působením architektury a umění v širších kontextech prostředí. Zkoumá také proměny entit krajiny a města v době digitálních technologií. V teoretické, praktické i didaktické rovině jsem řešil vztahy mezi architekturou, uměním, krajinou a člověkem v širších souvislostech. V teoretické části jsem zkoumal prostorové vztahy v krajině a jejich proměny. Ve výtvarné práci jsem specificky reflektoval místní prostředí, v didaktické jsem se zaměřil na převedení problematiky do podnětných didaktických úloh. Podle mého subjektivního názoru je nejhodnotnější výtvarná část, kde se mi podařilo maximálně naplnit má očekávání a cíle.
Proměny prezentace lidské podoby ve výtvarné tvorbě
Novotná, Štěpánka ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Cikánová, Karla (oponent)
Práce je rozdělena na tři části - teoretickou, výtvarnou a didaktickou, kterou představuje výtvarně výchovný projekt a jeho reflexe. Teoretická část je zaměřená na proměny prezentace lidské podoby ve výtvarné tvorbě objevující se v časovém úseku od přelomu 19. a 20. století až po současnost. Tyto proměny byly zkoumány ve vztahu k líčení, kostýmu a masce. K různým prezentacím lidské podoby bylo přistupováno jako k jevům, které odrážejí či reagují na společenskou situaci, události a pojetí člověka. Výtvarnou část představují výtvarné práce, kresby, fotografie, masky a obličejové doplňky, které jsou zaměřeny na proměny lidské podoby, tváře.
Malba jako fyzická, gestická akce. Gesto a prostorově hmotné prožívání reality v krajinomalbě
Lešková, Kristýna ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Velíšek, Martin (oponent)
Lešková, K.: Malba jako fyzická, gestická akce - Gesto a prostorově hmotné prožívání reality v krajinomalbě. [Diplomová práce] Praha 2012 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 84 stran. Práce má za úkol přiblížit vybrané momenty v historii malby, které spojuje gestický prvek a fyzická a gestická akce. Toto zadání je převážně ohraničeno tématem krajinomalby. Součástí je filozofická úvaha o podstatě obrazu jakožto fyzickém objektu. Na základě nových zjištění propojených s reflexí vlastní tvorby, vznikl soubor výtvarných prací s důrazem kladeným na gestické vyjádření. Propojení získaných vědomostí a vlastní výtvarně-tvůrčí zkušenosti vedlo k vytvoření didaktické výtvarné řady úkolů vhodných pro výuku žáků základních škol, ze kterého je patrná snaha o rozvoj tvořivého myšlení a vedení ke gestu a akci při tvorbě. Velký důraz je kladen na motivační proces. Část úkolů je ověřena praxí na základní škole. Celá práce je průběžně doplněna obrazovou dokumentací.
Prázdnota
Zemanová, Marie ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Šamšula, Pavel (oponent)
Ale k vážné práci. Mým východiskem je téma, které mě již delší dobu zajímá a vzrušuje. Prázdnota. Lidé se často zabývají tím, co je, a to, co není, nechávají bez povšimnutí. A přece to, co není, má stejnou váhu a důležitost jako to, co je. Když padne mlha, když nám ušní bubínky rozvibruje pomlka v hudbě nebo když se dokážeme jak do jiného světa zanořit do prázdné plochy obrazu, najednou si prázdnoty všimneme a snad ji i dokážeme na chvíli prožít. Ale poté se na nás opět natlačí svět plný věcí, osob, jevů, dojmů, myšlenek a jiných produktů lidské mysli a prázdnota opět zmizí, zahalí se opět do své tajemnosti. Chtěla bych se proto tímto textem zastavit na chvíli nad tématem prázdnoty a alespoň z části probádat území, které je, alespoň pro mě, tajemným ostrovem. Jestli skrývá poklad, lidožrouty nebo právě to "NIC", ukáže až samotný text. Protože téma je to velmi abstraktní, rozhodla jsem se vycházet z bezpečí svých zážitků či prekonceptů. A tak se postupně vyprofilovalo pět tématických okruhů, které se staly tématy pěti kapitol. "Prázdnota jako neohraničenost", "Prázdnota jako absence", "Prázdnota obsahová", "Prázdnota jako možnost" a "Prázdnota jako neznámé".
Výtvarným uměním k environmentální senzitivitě
Vaněk, Jan ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Práce je zaměřena na hledání cest jak rozvíjet environmentální senzitivitu skrze výtvarné umění, a to zejména skrze malbu nebo kresbu a práci s vlastním tělem. Autor usiluje o to, jak citlivěji vnímat své všední okolí, niterněji prožívat svou přítomnost v něm a zároveň být schopný své prožívání racionálně reflektovat. To by mělo vytvářet v člověku osobní vztah k prostředí a podněcovat k proenvironmentálnímu chování. Práce směřuje skrze teoretický exkurz do problematiky a autorský umělecký výzkum k rozvoji výtvarné metody, kterou autor uplatňuje ve své umělecko-zážitkové akci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.