Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 407 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztahy v rodině dítěte s kombinovaným postižením
Krausová, Natalie ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mužáková, Monika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vztahů v rodině dítěte s kombinovaným postižením, dále se zabývá ekonomickou, sociální situací a dopadem postižení dítěte na sourozence a širší rodinu. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. V první kapitole je vymezen pojem "kombinované postižení", jeho druhy, sociální služby podporující rodiny s kombinovaným postižením a jednotlivé druhy postižení vývojová vada mozku, SYNGAP, porucha autistického spektra, epilepsie, kortikální postižení zraku, ADHD, které se odrážejí v mé výzkumné části bakalářské práce a zmiňuji také další druhy kombinovaného postižení (Downův syndrom, dětská mozková obrna). Druhá kapitola je zaměřena na pojem "rodina", kde popisuji funkce, znaky a druhy rodiny. Třetí část bakalářské práce je věnována popisu mezilidského vztahu, partnerského vztahu, sourozeneckému vztahu a jak tyto vztahy ovlivňuje dítě s postižením. Je zde zmiňována i širší rodina. Praktická část BP se zabývá výzkumem vztahů v rodině dítěte s kombinovaným postižením. Mezi výzkumné metody jsem zařadila multi-případové studie a polostrukturované rozhovory, které jsem dále analyzovala. V bakalářské práci je také využita metoda tzv. otevřeného kódování a Interpretativní fenomenologická analýza (dále jen IPA) u rodin dítěte s kombinovaným postižením. V závěru jsou uvedena...
Význam osobní asistence u osob s tělesným postižením při podpoře samostatného bydlení
Černá, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zakouřilová, Hana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na význam osobní asistence u osob s tělesným postižením při podpoře samostatného bydlení. V prvních dvou kapitolách se autorka zaměřuje nejprve na teoretické vymezení míšního poranění v oblasti krční páteře ze zdravotního hlediska, následně z pohledu sociálního, kdy je přiblíženo sebepojetí osoby a opětovné získání nezávislosti po poranění míchy. Ve třetí kapitole se zaměřuje na realizaci samostatného bydlení osob po poranění míchy a blíže definuje význam osobní asistence jako prostředek samostatného života. Cílem bakalářské práce je popsat zkušenost osoby s tetraplegií využívající osobní asistenci k samostatnému způsobu bydlení. Výběrem kvalitativního metodologického postupu a metody polostrukturovaného rozhovoru byly získány autentické výpovědi čtyř respondentů s poraněním míchy. Získaná data byla následně zpracována fenomenologickou interpretativní analýzou. Z výzkumného šetření byly získán závěr o celkovém rozsahu a charakteru osobní asistence potřebné k realizaci samostatného bydlení, dále o způsobu a současných možnostech využívání osobní asistence. Součástí výzkumu je také popsání faktorů osobní asistence podporující či naopak komplikující nezávislost v samostatném bydlení. Závěrem autorka uvádí očekávání ilustrující ideální představu o využívání osobní asistence...
Ergoterapeutický program rozvoje dovedností dítěte s tělesným postižením pro přechod z mateřské na základní školu
Veselá, Markéta ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Tato práce se zabývá evaluací ergoterapeutického programu vlastní konstrukce, který byl navržen jako podpora dětí s tělesným postižením při přechodu na základní školu. Cílem výzkumu je ověřit efektivitu tohoto programu. V rámci teoretického základu jsou zkoumány koncepty ergoterapie a fyzioterapie v pedagogickém prostředí, jejich roli v pediatrii a vliv tělesného postižení na školní adaptaci. Dále se zaměřuje na význam pohybu, senzorické integrace a wellbeingu ve vztahu k úspěšné adaptaci ve škole. Tranzice do základní školy u dítěte s tělesným postižením a příprava prostředí rodiny i samotného dítěte k tomuto kroku jsou dalšími tématy této práce. Další snahou je zjistit, zda může být program používán učiteli jako součást vzdělávacího kurikula. Tato závěrečná pasáž ukazuje, jak ergoterapeutický program může být integrován do běžného školního prostředí a jak může přispět k úspěšnému začlenění dětí s tělesným postižením do nového školního prostředí. Metodologická část popisuje použité metody výzkumu, včetně akčního evaluačního výzkumu a plán testování programu. V empirické části je pak představen samotný ergoterapeutický program, jeho aplikace v praxi a diskutuje se o jeho účinnosti na základě pozorovaných změn u dětí. KLÍČOVÁ SLOVA Ergoterapie, Tranzice, Tělesné postižení, Školní adaptace, Podpůrný...
Podpora osob s tělesným postižením v přechodu ze školy na trh práce
Wodere, Veronika ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zakouřilová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem přechodu osob s tělesným postižením ze školního prostředí do pracovního života. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje klíčová témata související s přechodem osob s tělesným postižením ze školy na trh práce, jako je podpora v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění a samostatného života, tranzitní programy, volba zaměstnání a možnosti pracovního uplatnění. Pro praktickou část byl zvolen kvalitativní výzkum, který zkoumá za pomoci nestrukturovaného narativního rozhovoru průběh přechodu mezi školou a pracovním uplatněním u osob s těžším tělesným postižením, které již mají pracovní zkušenosti. Zjištěno bylo, že sociální opora od přátel hraje klíčovou roli při hledání zaměstnání. Respondenti měli omezený výběr středních škol, často volili obory maturitní, aby mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole, ale zároveň vybírali obor podle školy, od které požadovali, aby byla bezbariérová a měla zkušenosti s výukou žáků s tělesným postižením. Motivací k hledání zaměstnání byly převážně finanční důvody a touha být prospěšný pro trh práce, zároveň respondenti nechtěli trávit všechen čas neproduktivně doma. Žádný z respondentů nevyužil tranzitní program ani jiné služby, které se primárně věnují přípravě na přechod na trh práce, avšak...
Distanční vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením na 2. stupni základní školy
Proxová, Karolína ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se věnuje distančnímu vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením, u kterých dominuje tělesné postižení. Zaměřuje se na žáky 2. stupně základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. V teoretické části jsou krátce charakterizováni žáci s tělesným a kombinovaným postižením. Dále jsou zde uvedeny podmínky, specifika a možnosti vzdělávání této cílové skupiny v České republice. V kapitole o distančním vzdělávání jsou uvedeny formy výuky, její organizace, specifika, přínosy a úskalí pro žáky dané skupiny a jejich pedagogické pracovníky. Součástí práce je kvalitativní výzkumné šetření, které bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů se třinácti pedagogickými pracovníky čtyř škol. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, do jaké míry a v čem podle pedagogických pracovníků ovlivnila zkušenost s nařízenou distanční výukou vzdělávání žáků s tělesným postižením. Podle výsledků výzkumu je pro efektivní distanční výuku žáků s tělesným postižením nezbytná individualizace a přítomnost další osoby, nejčastěji rodiče. Zásadním přínosem je rozvoj digitálních kompetencí žáků a jejich pedagogických pracovníků. Pozitivním zjištěním je, že většina pedagogických pracovníků nepozoruje žádné negativní dopady, které by po distanční výuce přetrvávaly. Největším úskalím byla...
Motorické schopnosti dětí předškolního věku
Palounková, Zuzana ; Stejskal, Bohumil (vedoucí práce) ; Vágnerová, Marie (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Název disertační práce: Motorické schopnosti dětí předškolního věku Autor: Zuzana Palounková Katedra (ústav): Katedra speciální pedagogiky Školitel: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. ABSTRAKT Disertační práce se zabývá problematikou motorických schopností dětí v předškolním věku. První část práce popisuje základní teoretická východiska ve vztahu k pohybu, poukazuje na vývojové zákonitosti a principy motorického vývoje, zabývá se fungováním pohybového systému. Definuje pohybové schopnosti a pohybové dovednosti jako základní pilíře úspěšného pohybového výkonu. Poukazuje na problematiku vývojové poruchy koordinace (dyspraxie). Druhá část práce představuje výzkum, který byl realizován u předškolních dětí s cílem odhalení pohybových oslabení, především v oblasti koordinačních schopností. Za tímto účelem byl sestaven diagnostický screeningový nástroj, který umožnil zmapovat stav koordinačních schopností dětí předškolního věku. Screeningový test napomáhá včasnému odhalení deficitů pohybových schopností.
Kvalita partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným /kombinovaným postižením
Skalická, Adéla ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mužáková, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu partnerského vztahu rodičů, kteří mají potomka s tělesným nebo kombinovaným postižením. Cílem práce je popsat, jaká je kvalita jejich vztahu, jakým obtížím rodiče čelí v běžném životě a jaké faktory jim naopak pomáhají vztah utužovat. Pro dosažení těchto cílů byl použit kvantitativní výzkum, konkrétně metoda dotazníku s uzavřenými, polootevřenými a otevřenými otázkami. Dotazník sloužil ke sběru dat od rodičů dětí s tělesným nebo kombinovaným postižením a od jejich partnerů. Shrnutí výsledků naznačuje, že dítě s tělesným nebo kombinovaným postižením může mít významný vliv na partnerský vztah rodičů. Nelze však jednoznačně říct, zda tento vliv působí pozitivně či negativně. Některé vztahy tato komplikovaná životní situace navždy ukončí, jiné naopak posílí a vytvoří mezi partnery nezlomné pouto. Zjištěnými výsledky je zřejmé, že různorodé rodiny s dětmi s postižením mají spoustu specifických a unikátních starostí. Ukazuje se však, že některé obtíže jsou velmi podobné. Tato bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na kvalitu partnerského vztahu rodičů dětí s tělesným nebo kombinovaným postižením. Její výsledky mohou přispět k lepšímu porozumění této specifické skupiny rodičů a poskytnout podklady pro podporu a intervence v oblasti partnerských vztahů v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 407 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 HÁJKOVÁ, Veronika
13 Hájková, Veronika
1 Hájková, Václava
6 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.