Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostorová molekulární ekologie medvěda hnědého v Západních Karpatech
Šrutová, Jana ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Hájková, Petra (oponent)
V dnešní lidmi pozměněné krajině jsou populace volně žijících zvířat častěji vystaveny ostrovnímu efektu a s tím souvisejícímu riziku ztráty genetické variability, která může vést až k extinkčnímu víru. Krajinná genetika zkoumá mikroevoluční procesy v populacích a jejich funkční vztah k prvkům krajiny. Propojení výsledků genetických analýz a výsledků habitatového modelování zkoumaného druhu pomáhá stanovit např. rozhraní vhodných prostředí nebo antropogenní bariéry genového toku v krajině. Analýza prostorové populační struktury volně žijících zvířat je důležitým nástrojem pro ochranu a manažment populací. Mezi lety 2019-2021 bylo na území Slovenska získáno 2172 převážně neinvazivních vzorků medvěda hnědého (Ursus arctos), přičemž majoritní část byla sebrána v západokarpatské oblasti. Pomocí mikrosatelitového panelu, který obsahoval 10 polymorfních lokusů a gen SRY na určení pohlaví, bylo identifikováno celkem 1036 genotypů, z toho 632 unikátních genotypů. Populace se jeví poměrně diverzifikovaná a zjištěná heterozygotnost je srovnatelná s jinými početně stabilními populacemi medvědů v Evropě. Pomocí programu STRUCTURE byla provedena bayesiánská klastrovací analýza, která slovenskou populaci rozdělila na tři, respektive čtyři subpopulace podle zvolené metody. Struktura populace byla dále analyzována...
Prediction of Stock Returns using Financial Statement
Hájková, Petra ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato práce by měla přispět k výzkumu v oblasti fundamentální analýzy. Jejím cílem je zjistit, zda data z finančních výkazů zachycují informace, které nejsou obsaženy v cenách. Otázkou tedy je, zda by mohla investiční strategie založená na analýze finančních výkazů přinést abnormální zisky. Za účelem testování této hypotézy je použit postup založený na logit modelu, jenž je rozdělen do tří kroků s cílem identifikovat finanční ukazatele relevantní pro predikci budoucích zisků. Finální odhad modelu zahrnuje čtyři finanční ukazatele a je použit pro stanovení jednoleté investiční strategie. I přesto, že není úspěšnost predikce budoucích zisků na základě odhadnutého modelu příliš vysoká, tato investiční strategie přináší během sledovaného období značné výnosy. Ačkoliv byly výsledky ovlivněny několika faktory, mohly by naznačovat, že je možné na základě analýzy finančních výkazů společností kótovaných na Pražské burze predikovat výnosnost akcií.
Základní myšlenky středověkého hnutí Chasidej Aškenaz.
Hájková, Petra ; Sadek, Vladimír (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent)
Středověké židovské hnutí Chasidej Aškenaz čili Němečtí zbožní je dlouho opomíjené téma v židovské historii, kterým se až v současné době začali hlouběji zabývat myslitelé jako J. Dan, I. Baer, G. Vajda, E. E. Urbach, I. Marcus a další. Kvalitní základy položil již G. G. Scholem, který svojí trpělivou prací v archívech zpřístupnil prameny a tím usnadnil práci pozdějším badatelům. Tato práce má přiblížit tento ne zcela bezvýznamný jev českému prostředí. Práce je rozdělena tematicky na mysticko-teologickou část a na část etickou. Zatímco mystiku pojímám z více úhlů z různé literatury, pro etiku jsem zvolila jako výchozí bod Sefer chasidim. K dispozici jsem měla anglický překlad boloňské verze od Avrahama Jaakova Finkela i hebrejský originál verze boloňské. V odkazech používám číslování podle boloňské verze a pokud odkazuji na parmské vydání, jehož číslování odstavců je odlišné, je to v textu poznamenáno.
Problematické aspekty zadávání veřejných zakázek z pohledu obce
Hájková, Petra ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Cílem této práce je prezentace některých problémů spojených se zadáváním veřejných zakázek veřejným zadavatelem - obcí. Tato práce je rozdělena do tří částí. První část představuje obecný úvod do problematiky. Tato část vymezuje základní pojmy a principy spojené se zadáváním veřejných zakázek, pozornost je zaměřena také na definici územního samosprávného celku. Úvodem druhá část specifikuje právní rámec veřejných zakázek a stručný pohled na budoucí úpravu. Nejdůležitější úsek této části popisuje orgány obce a jejich kompetence spojené se zadáváním veřejných zakázek. Dále se zabývá chybami a nedostatky, které mohou vzniknout v průběhu zadávacího řízení ze strany obcí. V této části jsou popsány a analyzovány konkrétní situace vycházející z praktických zkušeností obcí, včetně uvedení možných dopadů na obec. Pozornost je věnována i aktuální judikatuře a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrečná část práce shrnuje závěry předcházejících kapitol.
Prediction of Stock Returns Usig Financial Statement Analysis
Hájková, Petra ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce by měla přispět k výzkumu v oblasti fundamentální analýzy. Jejím cílem je zjistit, zda data z finančních výkazů zachycují informace, které nejsou obsaženy v cenách. Otázkou tedy je, zda by mohla investiční strategie založená na analýze finančních výkazů přinést abnormální zisky. Za účelem testování této hypotézy je použit postup založený na logit modelu, jenž je rozdělen do tří kroků s cílem identifikovat finanční ukazatele relevantní pro predikci budoucích zisků. Finální odhad modelu zahrnuje čtyři finanční ukazatele a je použit pro stanovení jednoleté investiční strategie. I přesto, že není úspěšnost predikce budoucích zisků na základě odhadnutého modelu příliš vysoká, tato investiční strategie přináší během sledovaného období značné výnosy. Ačkoliv byly výsledky ovlivněny několika faktory, mohly by naznačovat, že je možné na základě analýzy finančních výkazů společností kótovaných na Pražské burze predikovat výnosnost akcií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Genetická struktura invazních populací savců na ostrovech
Loudová, Miroslava ; Černá Bolfíková, Barbora (vedoucí práce) ; Hájková, Petra (oponent)
Biologickou invazi chápeme jako zavlečení (introduction), ustálení se (establishment) a rozšíření (spread) organismu do nové, pro druh nepůvodní oblasti. Jedná se o přirozený proces, který je výrazně znásoben činností člověka a je jedním z faktorů ohrožujících biologickou diverzitu a stabilitu přirozených ekosystémů. Porozumět vývoji i současnému stavu invazních populací je důležité zejména při plánování projektů na vyhubení invazních druhů z určité oblasti, aby se zabránilo jejich negativnímu vlivu na prostředí. Jednou z možností výzkumu současného stavu invazních populací i jejich historie je analýza genetického materiálu. Tato bakalářské práce shrnuje dosavadní poznatky o invazních populacích malých savců na ostrovech, se zaměřením právě na genetické studie. Konkrétně se jedná o studie potkanů obecných (Rattus norvegicus) na ostrově Moturemu a pěti souostroví u pobřeží Bretaně; krys obecných (Rattus rattus) na ostrově Guadeloupe, Congo Cay, Madagaskar, na souostroví Sainte Anne a Kanárských ostrovech; krys ostrovních (Rattus exulans) na ostrově Tatiaroa; myší domácích (Mus musculus) na ostrově Marion; myší západoevropských (Mus musculus domesticus) na Kerguelenových ostrovech; veverek obecných (Sciurus vulgaris) na ostrově Jersey; ježků západních (Erinaceus europaeus) na Novém Zélandu; rejsků malých...
Procesní podmínky civilního soudního řízení a jejich zkoumání
Hájková, Petra ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Sedláček, Miroslav (oponent)
Procesní podmínky civilního soudního řízení a jejich zkoumání Abstrakt Hlavním účelem předkládané rigorózní práce je poskytnout ucelené pojednání o procesních podmínkách civilního soudního řízení a jejich zkoumání, jakož i o odstraňování nedostatků procesních podmínek zjištěných během řízení a následcích nastávajících v případě jejich neodstranění. Cílem této práce je představit a analyzovat nejen náležitosti civilního soudního řízení, které jsou jako procesní podmínky explicitně označeny občanským soudním řádem, nýbrž i takové náležitosti, ohledně jejichž zařazení mezi procesní podmínky není mezi odbornou veřejností shoda. Práce je strukturována do pěti částí, dále do kapitol a podkapitol. První část se soustředí především na vymezení pojmu procesních podmínek a odlišení nedostatků procesních podmínek od vad návrhu na zahájení řízení. Druhá část se detailně věnuje procesním podmínkám na straně soudu, konkrétně civilní pravomoci a příslušnosti soudu. Třetí část popisuje procesní podmínky na straně účastníků řízení, tedy procesní subjektivitu, procesní způsobilost a způsobilost být zástupcem účastníka a oprávnění zastupovat. Čtvrtá část pojednává o negativních procesních podmínkách, mezi něž patří překážka litispendence a překážka rei iudicatae. Poslední pátá část práce se zabývá tzv. spornými procesními...
Neinvazivní ochranářská genetika medvědovitých
Šrutová, Jana ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Hájková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje neinvazivní genetice a molekulární ekologii jednotlivých druhů z čeledi medvědovitých (Ursidae). Tato linie šelem je poměrně diverzifikovaná, jednotlivé druhy obývají různá prostředí od arktických oblastí po tropické deštné lesy a liší se i v případě trofických nik, které využívají. Jakožto pozůstatky megafaunových společenstev, které zaujímají důležité místo v ekologických sítích, bývají často označovány za druhy klíčové, deštníkové a vlajkové, které jsou důležité z pohledu ochranářské biologie. V Antropocénu je existence jednotlivých druhů čeledi Ursidae menší či větší měrou ovlivněná lidskou činností nebo jejími dopady a ačkoli se díky ochraně přírody podařilo početnosti některých druhů stabilizovat, kvůli zvětšující se lidské populaci stále častěji dochází ke ztrátě habitatů a konfliktům mezi lidmi a medvědy. Cílem práce bylo shrnout u jednotlivých druhů úroveň výzkumu populační struktury a demografie zejména s použitím neinvazivních genetických metod se záměrem získané poznatky v budoucnu implementovat do výzkumu medvěda hnědého v Západních Karpatech. Tomuto modelovému druhu je také věnována kapitola o neinvazivním vzorkování. Neinvazivní genetika je důležitým nástrojem pro výzkum zejména velkých, vzácných, vysoce mobilních a skrytě žijících druhů a je využívána...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HÁJKOVÁ, Pavla
6 HÁJKOVÁ, Pavlína
6 Hájková, Pavla
6 Hájková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.