Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza chladnokrevných koní v lesním hospodářství
Svobodová, Nicole ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Teoretická část diplomové práce se věnuje problematice přibližování dříví koňskou silou. Zabývá se charakteristikou chladnokrevných plemen koní, popisuje způsob přibližování dříví koňmi a uvádí další používané technologie, zejména traktory, harvestorová zařízení a lanová dopravní zařízení. Dále pojednává o dotacích poskytovaných na podporu přibližování dříví koňmi a v závěru se zabývá ekonomickou náročností používání koní. Praktická část diplomové práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá finančními příspěvky na vyklizování nebo přibližování dříví koněm, které jsou poskytovány Ministerstvem zemědělství. Druhá část diplomové práce se zabývá analýzou nabízené ceny za 1 m3 přiblíženého dříví a analýzou roční výkonnosti koní. Zjištěné údaje jsou v závěru práce vyhodnoceny a je stanoveno doporučení na zlepšení ekonomické situace při přibližování dříví koňmi.
Statistická analýza cestovního ruchu na Jižní Moravě
Pochobradská, Hana ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Cílem této práce je pomocí matematicko-statistických metod analyzovat data, která se týkají návštěvníků regionu Jižní Morava. Data byla získávána formou dotazníkového šetření, kterého se mohli účastnit respondenti žijící v České republice. V teoretické části jsou prezentovány základní pojmy spojené s tématem práce, jako například cestovní ruch, návštěvník, turista, výletník a další. Dále je v práci uvedeno členění cestovního ruchu z různých hledisek, příklady organizací zabývajících se cestovním ruchem a především seznámení s konkrétními destinacemi cestovního ruchu v tomto regionu. Praktická část se skládá z analýzy dat získaných a zpracovaných autorem. Také jsou v této části prezentovány výsledky dotazníkového šetření provedeného autorem, jenž se zaměřil na návštěvnost Jižní Moravy, atraktivnost regionu, nejnavštěvovanější lokality a finanční možnosti návštěvníků regionu.
Vietnamská komunita v České republice se zaměřením na Ústecký a Karlovarský kraj
Hrabětová, Jana ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat demografický i socioekonomický vývoj Vietnamců v České republice se zaměřením na Ústecký a Karlovarský kraj na základě dostupných dat. Práce je složena ze dvou základních částí, teoretické a analytické. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, teoretická východiska, historie vietnamské imigrace, změny migrační motivace, legislativa týkající se cizinců. Stručně také popisuje legislativní změny, které měly vliv na zdroje dat a jejich konzistenci. Druhá praktická část je tvořena převážně demografickou analýzou, srovnáním populačního vývoje cizinců se sledovanou skupinou, Vietnamci. Na základě výsledků analýz je v některých případech pomocí trendové funkce zpracován i předpokládaný vývoj. Práce se pokouší zhodnotit možnost aplikace některé z migračních teorií na migraci Vietnamců. V neposlední řadě je zde také stručně charakterizována i socioekonomická činnost vietnamské komunity v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Vývoj cen akcií společnosti Philip Morris ČR, a.s. na burze
Vosátková, Radka ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Cílem diplomové práce je pomocí statistických metod prognózovat vývoj ceny akcií u společnosti Philip Morris ČR a.s. A následné určení doby návratnosti investice, která byla provedena v průběhu sledovaného období u společnosti obchodující na Burze cenných papírů Praha, a.s. Autor práce nejprve definuje postavení kapitálového trhu, uvádí nástroje, se kterými je na trhu obchodováno a rozčleňuje kapitálový trh podle druhu obchodu CP, podle možnosti účasti na trhu a podle jeho organizovanosti. Poté jsou identifikováni účastníci trhu, uvedeny investiční nástroje používané pro analýzu cenného papíru. V neposlední řadě jsou formulovány typy burz, objasněny její funkce a definován veřejný trh v České republice. V následné části je provedena fundamentální a technická analýza, prognóza vývoje kurzu akcie společnosti Philip Morris ČR a.s. a výpočet návratnosti investice pomocí makroekonomických a poměrových ukazatelů, ukazatelů odvětvové analýzy, dividendového diskontního modelu, ziskových modelů, trendových indikátorů a oscilátorů, vícenásobné lineární regrese a rentabilitou investice. Na základě zanalyzování fundamentální analýzy autor práce doporučuje akcii společnosti Philip Morris ČR a.s. prodat k 06/2017.
Dopravní nehodovost v ČR
Debnar, Filip ; Grosz, Jan (vedoucí práce)
V této diplomové práci na téma Dopravní nehodovost v České republice se budu věnovat příčinám dopravních nehod, její prevencí a institucemi, které se touto problematikou zabývají, železničními přejezdy, statistice a to jak ve srovnání s jinými evropskými státy, ročnímu období, věku řidičů, stáří motorových vozidel na území České republiky a jejich vliv na bezpečnost provozu. Dále se v této práci zmíním o zavedení bodového systému a zda se po jeho zavedení do praxe projevilo na snížení dopravní nehodovosti, následcích na lidských životech a zda měl vliv na samotné řidiče a jejich chování v provozu na silničních komunikacích.
Internet a jeho využití v domácnostech
Blažek, Ondřej ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Bakalářská práce popisuje historii internetu, jeho vývoj a hlavní funkci, kterou internet nabízí. Dále rozebírá technologie, pomocí nichž se uživatel k celosvětové síti může připojit. Zmíněny jsou i nejznámější poskytovatelé připojení v České republice. Analytická část rozebírá veškerou problematiku ze statistického hlediska. Nejprve dochází k identifikaci českých domácností, jakožto uživatelů internetu. Podstatná je jak jejich vybavenost počítačem, tak i vybavenost připojení k internetu a následně nejpoužívanější typy tohoto připojení. Další významná část je, kde dochází k rozlišení jednotlivých činností prováděných na Internetu a jejich analýze, hlavně dle procentuálního počtu jednotlivců, kteří danou aktivitu provozují.
Cizinci v České republice
Sedlecká, Anna Josefína ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku cizinců, kteří pobývají na území České republiky. Prezentuje vývoj s ohledem na navýšení počtu cizinců na našem území, jejich postupné začleňování do společnosti. Práce popisuje přehled sociálních služeb poskytovaných cizincům a jejich komunikaci s orgány veřejné správy České republiky. Zohledňuje charakteristiku nejpočetnějších národností pobývajících v České republice, mezi které patří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. Přibližuje nám jejich kulturu, životní styl, jejich snahu o postupné začleňování do naší společnosti. Analýza časových řad popisuje skutečnosti ohledně vývoje migrantů, jejich počtu. Práce se zaměřuje na časové období od roku 2004 do současnosti. Pomocí znalosti regresních funkcí a jejich ověření na základě statistických hypotéz, je nastíněn odhad vývoje počtu cizinců v České republice do roku 2020. V diplomové práci je zmíněna i problematika nelegální migrace, ke které dochází od roku 2015. Popisuje příčiny této migrační vlny. Souvislosti jsou charakterizovány s ohledem na situaci v Evropské unii v přímé spojitosti na odezvu v České republice. Práce zahrnuje i vlastní názor, jakým lze řešit situaci v Evropě, především v České republice.
Vydání a spotřeba domácností
Kašpar, Luboš ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit vydání a spotřebu domácností z několika hledisek, a to: realizovat analýzu vývoje a struktury vydání a spotřeby domácností v České republice v letech 2006 až 2014, zjistit rozdíly ve vydáních a spotřebě domácností České republiky ve městech a na venkově a porovnat vydání a spotřebu domácností České republiky s vybranými státy Evropské unie v letech 2006 až 2014. Analytické části diplomové práce předchází teoreticko-metodologická část, která je zaměřena zejména na problematiku zjišťování vydání a spotřeby domácností ze strany Českého statistického úřadu, na problematiku zpravodajských jednotek domácností, na klasifikací položek vydání domácností podle účelu a na vysvětlení statistické metody analýzy časových řad s využitím regresní a korelační analýzy. V analytické části diplomové práce jsou pro bližší pochopení chování domácností v oblasti vydání a spotřeby uvedena specifika pro jednotlivá časová období a je realizována predikce výdajů domácností České republiky a vybraných států Evropské unie do roku 2019.
Cizinci v České republice
Malchárková, Šárka ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Milan, Milan (oponent)
Práce Cizinci v České republice se věnuje problematice legálního pobývání osob migrantů ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, ale také z ostatních, tzv. třetích zemí na území České republiky, přičemž bylo využito zkušeností a poznatků autora při jednáních a komunikacích s cizinci na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky na kontaktním místě v Příbrami. Diplomová práce je rozčleněna na dvě části. První část, teoretická, vychází z odborné literatury a z internetových portálů Ústředních správních úřadů. Obsahuje stručnou charakteristiku multikulturní a interkulturní společnosti a soustředí se na problematiku komunikace. Stěžejní část práce je věnována vývoji migrační politiky České republiky od jejích počátků až do současnosti a právním aspektům pobytu cizinců na našem území. Rovněž obsahuje výčet a rozbor podmínek všech pobytových oprávnění pro jednotlivé skupiny cizinců na území České republiky. Podrobněji je v souvislosti s dotazníkovým šetřením zmíněna vietnamská komunita. Praktická část obsahuje analýzu pobytu cizinců od roku 1989 až do současnosti s vyhodnocením statistických dat a definuje aktuální změny cizinecké legislativy spolu s novými podmínkami týkajícími se získání českého státního občanství. Dále obsahuje dotazníkové šetření týkající se informací o vietnamské menšině, včetně zjištění důvodů pobytu jedné z nejpočetnějších minorit právě na území České republiky. Cílem práce je i zhodnocení podpory cizinců ze strany státu, ale i neziskových organizací, s úmyslem formulovat návrhy na zlepšení postavení migrantů v české majoritní společnosti.
Statistická analýza návštěvnosti zábavního Centra Babylon v letech 2012-2015.
Knajbelová, Barbora ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Grosz, Jan (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na oblast návštěvnosti zábavního Centra Babylon nacházející se v centru města Liberec. V obecné části bude dotčeno téma zábavních parků jako jedné z atraktivit cestovního ruchu, bude představeno Centrum Babylon jako celek, jeho historie, vývoj a členění tohoto rozsáhlého komplexu včetně jeho významu pro Statutární město Liberec a přeshraniční cestovní ruch. V rámci metodiky bude řešena teorie časových řad včetně jejich analýzy a možností předpovědí pomocí trendových funkcí a indexní analýza.V praktické části budou zmapována konkrétní čísla návštěvnosti, vyhodnoceny elementární statistiky (indexní analýza), provedeno vyrovnání časové řady pomocí zvolené metody a pomocí metody trendových funkcí bude stanovena prognóza na 3 následující období. Nakonec na základě dlouhodobého trendu bude v závěru celá situace Centra Babylon vyhodnocena a navržena opatření k dalšímu rozvoji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.