Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané aspekty motivace k rodičovství
Geuss, Hana ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Kučerová, Andrea (oponent)
Úkolem práce je identifikovat některé - především ty nejfrekventovanější - motivy k rodičovství. Tyto motivy jsou pak rozděleny do skupin a analyzová- ny. Vzhledem k trendům posledních desetiletí, kdy byl zaznamenán pokles porodnosti a rodičovství je často odkládáno na pozdější věk, se práce snaží postihnout změny ve významu jednotlivých motivů ve srovnání s minulostí. První část práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola obsahuje vy- mezení pojmu motivace, druhá se věnuje stručnému historickému exkurzu do podob rodiny, charakteru rodičovství a postavení dětí, přičemž již v této části jsou nastíněny některé aspekty motivace k rodičovství. Součástí této kapitoly je i diskuse vývoje rodičovství a souvisejících otázek v posledních desetiletích. Další kapitoly se věnují samotným skupinám aspektů rodičov- ské motivace, a to aspektům biologickým, ekonomickým, sociálním, emoci- onálním a nezařazeným. Druhá část práce je návrh výzkumu. Výzkum se věnuje proměnám mo- tivace k rodičovství v průběhu té části života, kdy se mnoho lidí stává ro- diči. Návrh výzkumu předpokládá opakované oslovování početné skupiny respondentů a následnou statistickou analýzu získaných dat. Klíčová slova: motivace, rodina, rodičovství
Sankce a ochranná opatření za přestupky
Geuss, Hana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Úkolem práce je poskytnout přehled sankcí a ochranných opatření, které je mož- né uložit za přestupky podle českého zákona o přestupcích, a pokusit se zodpově- dět některé otázky ohledně nejasností stávající úpravy. Vzhledem ke skutečnosti, že byl v době psaní práce schválen nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který s účinností od 1. července 2017 nahradí stávající zákon o přestupcích, popisuje práce novinky v oblasti sankcí za přestupky, které nová úprava přinese. Práce nabízí srovnání se zahraniční úpravou sankcionování přestupků, zejména s cí- lem zjistit, zda by některé prvky nebylo vhodné využít v úpravě české. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole se zabývá obecným úvodem do problematiky sankcí, vysvětluje pojem sankce ve správním trestání a její účel, specifika sankcí ve správním trestání. Součástí první kapitoly je i historický exkurz do sankcionování přestupků na území ČR. Druhá kapitola podrobně rozebírá jed- notlivé sankce a nastiňuje problémy jejich úpravy. Třetí kapitola se obdobným způ- sobem věnuje ochranným opatřením. Čtvrtá kapitola vymezuje základní zásady pro ukládání sankcí. Dále se věnuje správnímu uvážení při rozhodování správního orgánu a ukládání sankcí ve specific- kých případech, a to při souběhu přestupků a při ukládání sankcí mladistvým....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.