Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ergonomie při práci v zubní ordinaci
Geročová, Lucia ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Úvod: Ergonomie v dnešní době zasahuje téměř do všech oblastí života. Jinak tomu není ani v případě stomatologie. Navzdory tomu, že ergonomie stále ve větší míře proniká i do zubních ordinací, je výskyt bolestí vzniklých v souvislosti s prací v zubní ordinaci vysoký. Z tohoto důvodu má dodržování správných ergonomických pravidel vysokou důležitost. Cíl: Získání informací o povědomí v oblasti ergonomie mezi stomatologickými odborníky. Identifikace bolestí a potíží, které se u respondentů vyskytují v souvislosti s prací v zubní ordinaci. Návrh preventivních kroků, které mohou zmírnit důsledky nesprávné ergonomie. Materiál a metodika: Ke zjištění potřebných informací byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Byl vytvořen dotazník, určený dentálním hygienistkám, zubním lékařům a zubním instrumentářkám. Výzkumu se účastnili i studenti oboru dentální hygiena a zubní lékařství. Respondentů bylo 250. Důležitou část dotazníku tvořily otázky cílené na výskyt potíží a bolestí vyskytujících se v souvislosti s výkonem povolání. Výsledky: Z výsledků šetření vyplynulo, že 98,4 % (246) respondentů znalo zásady správné ergonomie a 91,5 % (225) z nich ergonomické zásady také dodržovalo. Tyto výsledky však nejsou zcela v souladu s vysokým počtem respondentů, kteří uváděli výskyt bolestí souvisejících s prací v...
Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR
Geročová, Lucia
GEROČOVÁ, L.: Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR. Mendelova univerzita v Brně, 2014. Diplomová práce. Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou ekonomických souvislostí vývoje v mlékárenském odvětví v České republice. Práce přispívá k hlubšímu poznání faktorů formujících podnikatelské prostředí agrobyznysu v globalizujícím se prostředí a posuzuje tyto obecné tendence v mlékárenském odvětví. Obecně se snížila produkce mléka, stejně tak došlo i ke značnému snížení stavů mléčných krav. Spotřeba mlékárenských produktů se v posledních letech mírně zvyšuje. Z analýzy poptávkově orientovaného přístupu k odvětví vyplývá nedostatečné přizpůsobení se tuzemské výroby požadavkům spotřebitelů. Tato skutečnost vytváří prostor pro import zpracovaných produktů s vyšší přidanou hodnotou. Narůstá pozitivní saldo zahraničního obchodu s mlékem a negativní saldo zahraničního obchodu se sýry a máslem. Z vývoje cenových hladin vyplývá, že mlékárenství má v rámci vertikály nelehké postavení, kdy na jeho cenové marže tlačí monopsnonní postavení obchodu. Ekonomická analýza výběrového souboru podniků naznačuje pozitivní vývoj mlékárenského oboru. Komparace zjištěných skutečností pomocí rozhovorů s představiteli mlékáren Madeta, a.s. a Moravia Lacto, a.s. přináší závěry z pohledu podobnosti a rozdílnosti zaměření a strategií podniků. Z analýz ekonomických ukazatelů mlékáren a odvětví vyplývá značná kolísavost sektoru v poslední dekádě. Z pohledu budoucího vývoje bude rozhodující uchopení příležitostí, schopnost reagovat na globální změny populace a jejich poptávku, změny na cenových trzích a v neposlední řadě zaměření a nástroje Společné zemědělské politiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.