Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Zálešák, Tomáš ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce plynule navazuje na předchozí urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo zpracovat návrh rozvojového území v Medlánkách, který bude respektovat nově navržený územní plán města Brna. Součástí řešeného území je parcela s přirazenou plochou pro veřejnou vybavenost. Tato plocha je přímo vyhrazena pro umístění nové sportovní haly. Cílem diplomové práce bylo tedy navrhnout sportovní halu s tribunou pro 300 diváků, hala by měla být využívána výhradně Základní školou Hudcova pro tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách by měla být hala využívána veřejností z blízkého okolí pro zájmové kroužky a rekreační sportování či profesionální zápasy halových sportů.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Dobeš, Jan ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce navazuje na předcházející urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo navrhnout urbanistickou strukturu, která bude respektovat nově navrhovaný územní plán. V nově navrženém územním plánu byla v řešeném území vymezena plocha pro veřejnou vybavenost. Cílem diplomové práce bylo na toto vymezené místo umístit sportovní halu. Hala by měla primárně sloužit pro tělesnou výchovu žáků ze základní školy Hudcova. V odpoledních hodinách by hala měla být přístupná i pro širokou veřejnost. Objekt by měl nabízet širokou škálu sportovního vyžití a možnost konání mezinárodních sportovních akcí.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Šmajda, Róbert ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je návrh ŠPORTOVEJ HALY A JEJ ZÁZEMIA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU HUDCOVA 35, BRNO. Diplomová práca priamo nadväzuje na vypracovanú urbanistickú štúdiu z predmetu AG056 - Preddiplomový projekt. Vypracovaná architektonická štúdia rieši objekt športovej haly a jej zázemia slúžiacej predovšetkým žiakom základnej školy, priaznivcom záujmového športovania ale aj širokej verejnosti. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Medlánky. Stavebný pozemok sa rozprestiera v mierne svahovitom teréne. Samotná parcela je v súčasnosti obklopená prevažne plochou polí, pastvín a historického parku. Štúdia športovej haly taktiež ako urbanistická štúdia územia rešpektuje okolitý terén a prírodný ráz krajiny. Uznáva súčasne pešie a dopravné komunikačné smery a nadväznosti na bezprostredné okolie. Navrhovaná hala spolu so zázemím, tribúnou pre 300 divákov, multifunkčným sálom a klubovňou s bufetom má tvar čistého kvádra zarezaného do terénu. Využíva materiály ako drevo, sklo a betón. Tvorená je 3 podlažiami a vstupným medzipodlažím. Rovnováhu medzi navrhovanou športovou halou, vyslovenie rešpektu súčasnej prírodnej scenérii a terénnemu reliéfu je zohľadnené architektonickým výrazom celého objektu.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Nováčková, Karla ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce navazuje na urbanisticko-architektonickou studii, která řeší nevyužívané území v Medlánkách jako celek. Na daném území byla navržena jak obytná zástavba, tak zástavba veřejné vybavenosti. Jedním z hlavních objektů studie byl objekt sportovní haly, který je předmětem diplomové práce. Sportovní hala se nachází na samém okraji nevyužívaného území. Je umístěna co nejblíže stávající základní škole v Medlánkách, pro kterou má být vybudována. Koncept haly je přizpůsoben tomu, že se zde budou pohybovat i male děti, kolem šesti let věku, proto je prostor přehledný a orientace je v něm snadná. V obou podlažích je umístěna hlavní chodba z které je možné se dostat do téměř všech funkčních celků. Hala je objektem multifunkčním. Jejím hlavním prostorem je samozřejmě samotná hrací plocha, která je dostatečně velká na to, aby se na ní mohly konat zápasy v házené, basketbalu, volejbalu a dalších mnoha sportech. Z hrací plochy je možné se dostat do prostor šaten a zázemí. V horním patře se nachází kavárna a multifunkční sál. Oba tyto provozy jsou opticky propojeny s hrací plochou pro případ, že by provoz v daných částech souvisel. V úrovni sálu a kavárny je umístěn i hlavní vstup na tribunu, která je umístěna podél celé hrací plochy. Tribuna má čtyři řady a celkem se na ni vejde 300 diváků. Hala by se měla stát multifunkčním prostorem, který bude sloužit nejen základní škole, ale i místním sportovním klubům a spolkům.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Hlobilová, Lucie ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navržení sportovní haly pro základní školu v Brně – Medlánkách. Tomuto zadání předcházel školní projekt v rámci zimního semestru, kde bylo za úkol zpracování rozvojového území s cílem navržení urbanistické struktury pro umístění sportovní haly. Plocha sportovní haly měla být umístěna, v co nejkratší docházkové vzdálenosti od základní školy. Dále pak strukturu vhodně doplnit o další funkce, a to na základě provedených analýz. Plocha pro umístění sportovní haly je v současné době tvořena převážně zemědělskou plochou s náletovou zelení. Terén je mírně svažitý a klesá ze západu na východ. Území je vymezeno ze severní strany stávající zástavbou objektů, z východní strany obslužnou komunikací a ze západu parkem. Cílem diplomové práce je navržení sportovní haly s jednoduchým provozem, tak aby byla zachována její samostatnost i při odpoledním/večerním provozu např. volnočasové aktivity sportovních klubů. V objektu se nachází hrací plocha s tribunou pro diváky, šatny s hygienickým zázemím, víceúčelový sál, kabinety pro učitele a bistro. Jelikož se stavba nachází v převážně zelené lokalitě, snažila jsem se o její zasazení do terénu a splynutí s okolní přírodou pomocí navržení biosolárních střech a zelených fasád. Tyto části živé fasády vyvažují prosklené plochy, kterými je do objektu přiváděno přirozené světlo a vytváří ideální klimatické podmínky pro sportovní aktivity. Živé fasády budou vytvářet příjemné klima i do budoucna v případě realizování zástavby na rozvojovém území. Snahou projektu je využití a zatraktivnění celého území a kvalitní propojení se stávající zástavbou.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Váchová, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Návrh vychází z předdiplomového projektu, kde byla řešena oblast Medlánek komplexně a na území byla navržena bytová zástavba, mateřská škola, kostel a občanská vybavenost. Součástí byla i sportovní hala, která je předmětem diplomové práce. Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno, která je předmětem diplomové práce, se nachází v rozvojové oblasti Brno – Medlánky. Umístění sportovní haly má své opodstatnění vzhledem k poloze základní školy Hudcova 35 a k budoucímu rozvoji oblasti Medlánek. Objekt členěn na část pro sportovce, část pro návštěvníky a technologickou část. Ke sportovní hale je navrženo parkovací stání a odstavné parkovací stání pro autobusy. Okolí celé sportovní haly je řešeno pro volnočasové aktivity – workoutové hřiště, dětské hřiště a park. Návrh respektuje prostředí, ve kterém je stavba navržena, a to výškovými úrovněmi okolních staveb tak i zvoleným pohledovým materiálem, který splyne s přilehlým parkem a chatařskou zástavbou. Stavba splňuje požadavky na bezbariérovost a požadavky na ekologičnost. Pro lepší splynutí objektu s okolím jsou v těsné blízkosti vysázeny stromy, které dále tvoří pomyslné napojení na nově vzniklý park a současný Zámecký park. Fasáda objektu je navržena vzhledem k charakteru svého okolí. Část objektu, která je situována směrem k chatařské oblasti a k parku, je obložená opalovaným dřevem a podél této části je navržen krytý ochoz. Ochoz tvoří černé ocelové sloupy do tvaru V a skleněné zastřešení. Druhá část objektu je situována směrem ke Strojnímu zkušebnímu ústavu. Fasáda je navržena z ekologické minerální omítky. Na této části objektu jsou navržena okna, která jsou spojena do pásu pomocí tepelné izolace.
Inovačné centrum STU Bratislava
Dolníková, Denisa ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Témou bakalárskej práce je návrh Inovačného centra STU v Bratislave. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu AG033-Ateliér architektonickej tvorby 3 a konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexný projekt. Areál riešeného vnútrobloku je v súčasnej dobe vizuálne chaotický a nedostatočne využívaný. Cieľom návrhu je vytvoriť v areáli hodnotný priestor pre študentov, zamestnancov ale aj verejnosť a tým ho lepšie sprístupniť pre široké okolie. Podstatnou časťou bolo prepojenie vnútrobloku s okolitým prostredím. Navrhnutý objekt obsahuje tri nadzemné podlažia a podzemné garáže. Objekt je možné hmotovo rozdeliť na dve časti- časť ťažkých laboratórií a nadzemných laboratórií, ktorá je pravouhlá a druhú skosenú časť s priestormi pre študentov ale aj verejnosť. Prvé a druhé nadzemné podlažie obsahuje otvorenú galériu a mnohoúčelové priestory. Reprezentatívnosť návrhu dodáva otvorený vzdušný priestor, ktorý slúži aj ako pobytový, s možnosťou krátkodobého odpočinku. Tretie nadzemné podlažie je venované prevažne start-up kanceláriám a rektorátu. Vonkajší vzhľad objektu je riešený v čistých a jednoduchých líniách. Presklené časti objektu sú tienené bielym hliníkovým perforovaným plechom. Ostatné časti fasády sú navrhnuté s hladkou bielou omietkou. Celý výraz objektu sa takto vyznačuje nadčasovosťou, ktorú si Inovačné centrum žiada. Okolie objektu je funkčne riešené pre pobyt ale aj voľný pohyb študentov. Nachádza sa tu dostatok zelene a miest pre odpočinok, alebo aj rôzne podujatia fakúlt STU.
Bytový dům se studentskými kolejemi na náměstí Míru v Brně
Válková, Klára ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca vychádza z architektonickej štúdie vypracovanej v rámci predmetu Ateliér architektonickej tvorby [AG034]. Predmetom návrhu je novostavba komplexu bytového domu spolu s internátmi pre študentov na území areálu Lerchova, ktorý sa nachádza na svažitom pozemku na námestí Mieru vBrne. Návrh pozostáva z dvoch blokov, bloku A a bloku B. Blok A má päť nadzemných podlaží a je rozdelený na časť, kde sa nachádzajú internáty slúžiace pre krátkodobé ubytovanie a časť bytových jednotiek. V prízemí sa nachádzajú priestory na prenájom s možnosťou komerčného využitia. Blok B, slúžiaci len pre krátkodobé ubytovanie študentov v internátnych bunkách, má štyri nadzemné podlažia. V prízemí bloku B sa nachádzajú spoločné miestnosti pre študentov, ako napríklad knižnica a študovňa. Oba bloky sú prepojené prvým podzemným podlažím. Celkovo blok A poskytuje ubytovanie v 20 bytoch o výmere 2+kk, ateliéry/štúdiá 2+kk, 3+kk a 4+kk a ubytovanie pre 112 študentov. Blok B má k dispozícii ubytovanie pre 72 študentov. Z hmotového hľadiska má blok A tvar nepravidelného písmena U, ktorého dlhšia strana kopíruje ulicu Lerchovu, kratšia strana umožňuje rezidentom výhľad na Kraví horu a okolie Masarykovej štvrti. Z celkového objemu hmoty sú odobrané dve nárožia, od druhého nadzemného podlažia až do piateho, smerom ku Kraví hoře. Tieto odobraté hmoty slúžia ako balkóny. Blok B má tvar obdĺžnika. Z celkového objemu hmoty budovy sú odobrané dve časti, ktoré slúžia ako spoločné balkóny buniek. Oba bloky sú zastrešené vegetačnou strechou. Fasáda oboch blokov farebne rešpektuje farebnosť okolia námestia Mieru. Fasáda bloku A je doplnená hliníkovými lamelami s imitáciou dreva v module, ktorý sa nachádza v rozvrhnutí revitalizovaného námestia. Návrh pojednáva o stavbe komplexu dvoch budov, ako aj o nadväznosti na priľahlé okolie námestia Mieru. V rámci projektovej dokumentácie je riešený blok A.
Bytový dům se studentskými kolejemi na náměstí Míru v Brně
Gerychová, Lenka ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu a studentských kolejí. Řešený areál se nachází v městské části Brno – Stránice v blízkosti parku na Kraví Hoře, gymnázia a stávajících studentských kolejí. Severozápadní strana pozemku je zároveň hranice Náměstí Míru. Jihovýchodní strana pozemku sousedí se stávajícími studentskými kolejemi a jihovýchodní hranice pozemku navazuje na místní komunikaci a Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou. Okolí je velmi dobře napojeno na dopravní infrastrukturu města. V rámci automobilové dopravy areál navazuje hned na několik komunikací. Ze severní strany je areál přístupný přímo na hlavní silnici Údolní a dále na přilehlou komunikaci Lerchovu. Studentské koleje jimiž se tato bakalářská práce zabývá je samostatná čtyřpodlažní budova s plochou vegetační střechou. Konstrukce objektu je navržena ze stěnového příčného systému keramického zdiva Porotherm Profi zateplené minerální vatou a skládaným miako stropem se stropními nosníky. Tvarové řešení je velmi jednoduché, jelikož sestává z obdélníku. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky pro studenty a denní mísnost pro setkávání. Každá studentská bytová jednotka sestává z předsíně, samostatného záchodu, koupelny, pokoje pro dvě osoby a kuchyňky. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy totožné studentské bytové jednotky včetně bytové jednotky pro osoby se sníženou schopností pohybu v druhém nadzemním podlaží. V suterénu je navržena posilovna, kolárna, technická místnost a studovna. Fasáda je jednotná s béžovou fasádní omítkou, hliníkovými rámy v odstínu RAL 7032 a celoproskleným schodištěm.
Vancouver - Výzvy pro sociální bydlení
Pleštilová, Tereza ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce bylo zhotovení projektové dokumentace, skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a návrhu architektonického detailu. Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v rámci ateliérové tvorby předmětu AG035. Hlavní myšlenkou sociálního bydlení ve Vancouveru je vytvořit dostupné bydlení především pro mladé lidi, ať už pro jednotlivce, páry, nebo rodinu. Cílem návrhu nového bydlení je maximální využití nezastavěných a zejména balastních pozemků v blízkosti středu města, atraktivních pro mladou generaci, která je v centru Vancouveru postrádána. Z této potřeby vychází půdorysný tvar pozemku, který je odvozen z javorového listu, co by symbolu Kanady, stylizovaného do pětiúhelníku. Přidáním pravého úhlu vzniká půdorysný tvar variabilního využití, který lze snadno umisťovat na volné pozemky i nepravidelných tvarů. Navržený komplex tří bytových domů se nachází ve městě Vancouver v Kanadě, místní části Mount Pleasant. Řešený pozemek leží jižně od centra města a díky skvěle rozvinuté městské hromadné dopravě a často využívané cyklistické síti je pozemek snadno dostupný. Návrh pojednává jak o samostatné stavbě, tak i o návaznosti na přilehlé okolí. Celkem jsou navrženy tři budovy různých výšek. Nejnižší je pětipodlažní a dále se výšky stupňují až po nejvyšší sedmipodlažní budovu. Vyšší objekty stojí na nárožích a na pohledově exponovaných místech. Ve všech bytových domech jsou navrženy čtyři bytové jednotky na každém nadzemním podlaží s výjimkou prvního nadzemního podlaží, kde se nachází pronajímatelné prostory. Dohromady je navrženo šedesát bytových jednotek, z toho patnáct je typu 3+kk a ostatních čtyřicet pět typu 1+kk. V rámci projektové dokumentace bakalářské práce je řešen objekt bytového domu A ležící na severu pozemku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.