Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of time evolution of metastable states in quantum mechanics
Gedeonová, Hedvika ; Kolorenč, Přemysl (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Hlavnı́ cı́l této práce je studium rozpadu jednoho nebo dvou metastabilnı́ch stavůdo kontinua, které je zdola omezené. Zaměřı́me se na časový vývoj takového systému a jak energie a polohy pólů rozptylové matice tento vývoj ovlivňujı́. Též se podı́váme na tvar spektrálnı́ch čar. Pro nalezenı́ časového vývoje a spektra je použito numerické integrovánı́systému diferenciálnı́ch rovnic a pro nalezenı́pozice pólů je využito Freshbach-Fanova formalismu projekčnı́ch operátorů. Výsledky jsou porovnány s prvnı́m řádem poruchové teorie a se semi-analytickým řešenı́m známým jako adiabatická eliminace kontinua. Poslednı́ část práce je věnována aplikaci modelu na klastr neon-helium-neon. 1
Time-Dependent Solution of the Generalized Fano Model
Gedeonová, Hedvika ; Kolorenč, Přemysl (vedoucí práce) ; Horáček, Jiří (oponent)
V této práci je rozebírán Fanův model, který popisuje diskrétní stav zanořený v kontinuu stavů, s konstantní vazbou mezi diskrétním stavem a stavy kontinua. Dále je studována jeho zobecněná verze s couplingem závislým na energii stavů z kontinua. Pro studium časového vývoje zobecněného modelu je použito nu- merické simulace (Gaussova kvadratura a numerické integrování soustavy dife- renciálních rovnic). Zobecněný systém se pro coupling blížící se konstantnímu chová podle predikce Fanova modelu a diskrétní stav se exponenciálně rozpadá do kontinua. Pro výrazně nekonstantní coupling systém osciluje mezi počátečním diksrétním stavem a kontinuem. Práce předkládá numericky spočtený časový vývoj pro různé formy couplingu, stručnou interpretaci pravděpodobnostních oscilací a zamýšlí se nad problémem přechodu mezi ocilujícím a neoscilujícím módem. 1

Viz též: podobná jména autorů
3 Gedeonová, Hedviga
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.