Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trestní řízení proti právnickým osobám
Gebauer, Jan ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranou procesněprávní problematikou trestního řízení proti právnickým osobám, zejména těmi procesními instituty, které jsou teoretické či aplikační rovině kontroverzní. Cílem této práce je na tyto procesní nedostat které pramení nejen ze strohé právní úpravy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim poukázat a také je analyzovat. Za tímto účelem autor je hodnocena právní úprava a autor svůj výklad opírá o názory z řad odborné veřejnosti. dosažení tohoto cíle je použita metoda deskripce, analýzy, včetně jazykového výkladu. Práce je rozdělena do 4 částí, ve kterých se autor zevrubně věnuje procesním aspektům trestního řízení proti právnickým osobám. V úvodní části jsou popisovány základní pojmy, které jsou nezbytné k uchopení procesní problematiky a bez nichž by výklad nebyl kompletním. Druhá část se věnuje zprvu hmotněprávnímu institutu "vyvinění se z trestní odpovědnosti" právnické osoby, který má však přesah do procesněprávního kontextu a detailně se tak věnuje problematice přenesení důkazního břemene na právnickou osobu, a ve svém závěru konstatuje, že jej v trestním řízení proti právnickým osobám nelze akceptovat. Těžištěm práce je část třetí, která pojednává o vybraných institutech trestního řízení proti právnickým...
Postava gaucha v argentinské poezii 19. století
Gebauer, Jan ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Fousek, Michal (oponent)
Jako téma pro svoji diplomovou práci jsem si vybral postavu gaucha v argentinské poezii 19. století, protože stejně jako autory gauchovské poezie nadchla i mne postava drsného a nebojácného gaucha pevně spjatá s pustou argentinskou pampou, potulným, svobodným životem plným dobrodružství, strastí, zábavy a nepochybně také spjatá s válkami za nezávislost. Původní gaucho je již nyní více než sto let pouhý fenomén, který vlivem masového osídlování oblasti La Plata evropskými přistěhovalci a následným hospodářským rozvojem v této oblasti postupně vymizel a dodnes přežívá pouze v literárních dílech. Jeho neobyčejný způsob života a vše, co k němu patřilo včetně mluveného jazyka, zajímal a inspiroval autory k tvůrčí literární činnosti, jejímž prostřednictvím vyjadřovali převážně svůj postoj k soudobé politické a hospodářské situaci v oblasti La Plata.

Viz též: podobná jména autorů
2 Gebauer, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.