Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efektivita právní úpravy péče o seniory
Filípková, Hana ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Efektivita právní úpravy péče o seniory - shrnutí Z předpokládaného demografického vývoje je možné usuzovat, že podíl seniorů ve společnosti v budoucnu výrazně poroste. S vyšším věkem je zpravidla spojeno i oslabení soběstačnosti a nutnost pomoci druhých s péčí o vlastní osobu. Cílem této práce je postihnout moderní trendy péče o seniory a jejich legislativní zakotvení v právním řádu České republiky. Stěžejním právním předpisem, ze kterého vycházím je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon přinesl do oblasti péče (nejen o seniory) velkou řadu změn a nových institutů, z nichž nejvýznamnějším bylo zavedení příspěvku na péči. Práce je zaměřena převážně teoreticky, člení se na sedm kapitol a dále na dílčí podkapitoly. První kapitola pojednává o zasazení sociálních služeb do systému práva sociálního zabezpečení a krátce též o jejich historickém vývoji. Tato východiska představují základní determinanty, které ovlivňují jak současnou podobu sociálních služeb, tak i jejich možný budoucí vývoj. Nezbytnost efektivní úpravy sociálních služeb pro seniory ukazují i demografické ukazatele, které potvrzují dlouhodobou tendenci ke stárnutí společnosti. Jejich popisem se zabývám v kapitole druhé. Ve třetí kapitole rozčleňuji sociální služby pro seniory podle jednotlivých druhů a forem ve smyslu zákona o...
Efektivita právní úpravy péče o seniory
Filípková, Hana ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Efektivita právní úpravy péče o seniory - shrnutí Z předpokládaného demografického vývoje je možné usuzovat, že podíl seniorů ve společnosti v budoucnu výrazně poroste. S vyšším věkem je zpravidla spojeno i oslabení soběstačnosti a nutnost pomoci druhých s péčí o vlastní osobu. Cílem této práce je postihnout moderní trendy péče o seniory a jejich legislativní zakotvení v právním řádu České republiky. Stěžejním právním předpisem, ze kterého vycházím je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon přinesl do oblasti péče (nejen o seniory) velkou řadu změn a nových institutů, z nichž nejvýznamnějším bylo zavedení příspěvku na péči. Práce je zaměřena převážně teoreticky, člení se na sedm kapitol a dále na dílčí podkapitoly. První kapitola pojednává o zasazení sociálních služeb do systému práva sociálního zabezpečení a krátce též o jejich historickém vývoji. Tato východiska představují základní determinanty, které ovlivňují jak současnou podobu sociálních služeb, tak i jejich možný budoucí vývoj. Nezbytnost efektivní úpravy sociálních služeb pro seniory ukazují i demografické ukazatele, které potvrzují dlouhodobou tendenci ke stárnutí společnosti. Jejich popisem se zabývám v kapitole druhé. Ve třetí kapitole rozčleňuji sociální služby pro seniory podle jednotlivých druhů a forem ve smyslu zákona o...
Čtyřicet let historie obecné školy v Mezimostí v letech 1907-1947
FILÍPKOVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se zabývá historií školy v Mezimostí v letech 19071947. Popisuje život na škole v době předválečné, válečné a poválečné. Na začátku práce jsem popsala život ve městě na začátku 20. století, poté období od roku 1907 do roku 1947. V jednotlivých kapitolách se konkrétně zaměřuji na žáky, školní výuku, vyučované předměty, učitelský sbor. Práce se dále zabývá slavnostními dny. V neposlední řadě se práce zaměřuje na pravidelné a výjimečné události. Tato bakalářská práce je zpracována především na základě školních kronik.

Viz též: podobná jména autorů
3 FILÍPKOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.