Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stereotypy a předsudky pracovníků Úřadu práce vůči klientům
FIALOVÁ, Pavlína
Každý má určité předsudky a řídí se podle nějakých stereotypů. Tato bakalářská práce je zaměřena na Úřad práce a především pak hlavně na zaměstnance tohoto úřadu společně s jejich předsudky a stereotypy, které se na tomto pracovišti vyskytují. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda se u pracovníků Úřadu práce objevují stereotypy a předsudky vůči klientům tohoto úřadu. Výzkumná otázka: Jaká je míra výskytu předsudků a stereotypů u pracovníků Úřadu práce vůči klientům? Hypotézy: Existuje statisticky významný rozdíl mezi pracovníky Úřadu práce ve vnímání vlastností klientů, podle délky praxe. Délka praxe pracovníků Úřadu práce má vliv na vnímání vlastností klientů. Na vnímání vlastností klientů má vliv oddělení, na kterém pracovníci Úřadu práce působí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, jako je právě předsudek a stereotyp. Je zde popsán jejich vývoj, formování, změna a měření stereotypů. Ve druhé části teorie je vysvětlen pojem Úřad práce. Společně s organizační strukturou je zde zmíněna činnost tohoto úřadu, které služby poskytuje a podle kterých zákonů se řídí. Informace pro praktickou část této práce byly zjištěny pomocí kvantitativní výzkumné strategie, metodou dotazování, pomocí techniky anonymního dotazníku, konkrétně pomocí sémantického diferenciálu a použita byla i Likertova škála. Dotazník byl rozeslán na všechna kontaktní pracoviště v Jihočeském kraji spadající pod krajskou pobočku Úřadu práce v Českých Budějovicích. Data získaná pomocí právě tohoto dotazníku byla vytvořena pomocí popisné statistiky v programu MS Excel a testování hypotéz bylo uskutečněno v programu SPSS, metodou Pearson Correlation, T-testu a použit byl i test ANOVA. Z výsledků výzkumu této bakalářské práce můžeme vidět, že na Úřadu práce se vyskytují určité předsudky, které však nejsou nějak výrazně závislé na délce praxe pracovníků. Tato práce může posloužit jako zdroj informací pro veřejnost, stejně tak i pro pracovníky Úřadu práce, kteří se díky ní mohou pokusit změnit svůj postoj.
Posouzení finanční výkonnosti zemědělského podniku pomocí analýzy časových řad
Fialová, Pavlína ; Tichá, Dana (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční výkonností soukromého zemědělství Václava Žďárského. Hodnotí vybrané ukazatele podniku za posledních 8 let, vyvozuje závěry a odhaduje budoucí vývoj těchto ukazatelů. Obsahuje návrhy, které přispějí ke zmírnění dopadů případné další ztráty z rostlinné výroby a celkově povedou ke stabilitě podniku.
Posouzení projektu rozvoje zemědělského podniku
Fialová, Pavlína ; Tichá, Dana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku pomocí metod strategické analýzy a posouzením záměru jeho dalšího rozvoje. Konkrétně se jedná o posouzení přechodu z konvenčního zemědělství na ekologické za využití metody diskontované doby návratnosti.

Viz též: podobná jména autorů
8 FIALOVÁ, Pavla
4 FIALOVÁ, Pavlína
8 Fialová, Pavla
19 Fialová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.