Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro učitele k deskové hře "Syrious : Útěk ze Sýrie" pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ
Ort Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Šisler, Vít (oponent)
Klíčová slova based learning, gymnázia, metodika pro učitele, migrace, rámcový vzdělávací program, serious games, Syrious Útěk ze Sýrie, uprchlictví, výuka, vzdělávací hry, vzdělávání, základní školy Diplomová práce se zabývá deskovou hrou " Útěk ze Sýrie" a jejím využitím v prostředí formální školní výuky. Na toto téma nahlíží skrze her a zejména pak používání deskových her ve výuce obecně, s důrazem na , přičemž jako příklady vybírá a popisuje tři konkrétní vzdělávací deskové hry. Druhá polovina teoretické části práce stručně shrnuje českých rámcových vzdělávacích programech pro ělávání a gymnázia a uvádí také nejznámější české metodiky pro učitele a materiály pro výuku těchto témat. Hlavní část diplomové práce je praktická a věnuje se právě deskové hře " Útěk ze Sýrie", již popisuje a v nižším gymnáziu. Na základě těchto sesbíraných dat pak vytváří metodiku pro učitele ke hře, jejíž využití spolu s hrou zkoumá v rámci případových studií tří učitelů v hodině zeměpisu na nižším gymnáziu, v hodině českého jazyka a občanské výchovy na základní škole a v praktické škole. Data získaná evaluačním výzkumem by měla sloužit jako vodítko autorům deskové hry " Útěk ze Sýrie" pro její další vývoj, vydání a distribuci učitelům a do škol.
Současné informační technologie pro výuku matematiky na základní škole
Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Klíčová slova 1. stupeň základního vzdělávání, didaktika matematiky, historie didaktiky matematiky, informační technologie, inkluzivní vzdělávání, matematika a její aplikace, mobilní aplikace, rámcový vzdělávací program, výuka, vzdělávání, základní škola Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití současných informačních technologií ve výuce matematiky na základní škole, zejména pak na 1. stupni, v širokém teoretickém kontextu historie i současnosti vyučování matematiky z pohledu didaktiky matematiky, legislativy i praxe. V první polovině textu práce shrnuje dějinný vývoj od úplných počátků až po současnost, kde se zabývá legislativním rámcem určujícím podobu výuky matematiky na českých základních školách: kurikulárními dokumenty vydávanými MŠMT ČR, přípravou, kvalifikací i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků-učitelů matematiky; stručně pak vysvětluje inkluzivní školství v dnešním Česku. Práce krátce popisuje i nejčastější přístupy k vyučování matematiky. Nosnou částí této bakalářské práce je její druhá polovina, ve které nastiňuje pro výuku vhodné informační technologie a zejména prezentuje případovou studii využití tabletů v běžné výuce matematiky integrovanými žáky v inkluzivní třídě.
Technologie v rukou dětí - sonda do práce českých psychologů na SŠ
Klimplová, Kristýna ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Ort Feyglová, Sandra (oponent)
Tato bakalářská práce bude mít formu studie, jejímž cílem je vyzkoušet a v českém prostředí pilotně validovat standardizovaný dotazník Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPS). Hlavním cílem mé bakalářské práce bude zmapování závislosti na informačních technologiích se zvláštním zaměřením na tzv. "chytré telefony" (dále jen "smartphones"). Pilotní studii postavím na vytvořeném dotazníku. Cílovou skupinou budou studenti střední školy ve věku 15-18.let. Tato metoda byla vyvinuta v korejském prostředí, byla přeložena a validována v několika evropských zemích, v České republice zatím není používána. Jedná se o velice jednoduchý nástroj pro hodnocení problematického chování ve vztahu k chytrým telefonům u dospívající mladé generace. Tento dotazník by byl velice dobrým nástrojem pro školní psychology, jako další z nástrojů pro celkovou evaluaci nezdravého chování žáků ve vztahu k moderním komunikačním technologiím. Klíčová slova: problematika, děti, smartphone
Rodič a jeho dítě do 10 let ve vztahu k novým technologiím
Myšák, Tomáš ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Ort Feyglová, Sandra (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaký vliv má používání nových technologií na děti a jejich rodiče. Na základě analýzy stupně informační gramotnosti rodičů a míry jejich edukace ohledně bezpečnosti směrem k dětem, nabídnout pohled na různé rodičovské strategie a technologickou vybavenost. Teoretická část práce stručně představí problematiku na základě studia dostupných odborných zdrojů a nabídne jejich kritickou reflexi. Praktická kvalitativní výzkumná část práce bude realizována pomocí rozhovorů a dotazníků na míru sociální izolace dětí. Příklady zamýšlených výzkumných otázek: Jak jsou současní rodiče informačně vzdělaní a jak (pokud vůbec) vzdělávají své děti ohledně informačních technologií a bezpečnosti? V jakém věku umožňují svým dětem používat vlastní mobilní zařízení? Kontrolují jejich počínání na internetu? Používají bezpečnostní programy? K jakému účelu jejich děti využívají tablety či chytré telefony? Od jakého věku dovolují svým dětem využívat sociální sítě? Kolik času denně tráví děti s novými technologiemi a používají je nejvíce doma, ve škole či v kruhu kamarádů? Mají nějaké koníčky? Co dělají ve svém volném čase? Mají nějakou pravidelnou mimoškolní aktivitu?
Rozvoj čtenářské gramotnosti u předškolních dětí s poruchou pozornosti: případová studie
Chroustová, Lucie ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Ort Feyglová, Sandra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku, které se potýkají s některou z poruch pozornosti. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Část teoretická vychází z rozboru odborné literatury a dalších zdrojů. Je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, vývoj řeči a poruchy pozornosti. Praktická část je vypracována na základě výzkumu a přímé práce v Mateřské škole Řevnice. Pro účely bakalářské práce byly vybráno pět případových studií. Do vzorku byly vybrány pouze respondenti s diagnostikovanou poruchou pozornosti. S nimi byly vedené čtenářské dílny s využitím podpůrných metod a strategií při práci s dětskou knihou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Technologie v rukou dětí - sonda do práce českých psychologů na ZŠ
Filipová, Štěpánka ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Ort Feyglová, Sandra (oponent)
Tato práce se zabývá technologiemi v rukou dětí, především se pak zaměřuje na negativní jevy s nimi spojené - kyberšikanu, kyberstalking kybergrooming a sexting, tedy jedněmi z nejčastějších patologických kybernetických jevů, se kterými se děti můžou setkat. Cílem praktické části bakalářská práce je zjistit jak často a jakým způsobem se školní psychologové setkávají s těmito problémy kyberkriminality páchané na dětech především dětmi. A jakým způsobem je následně řeší. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy
Dufková, Diana ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Ort Feyglová, Sandra (oponent)
Diplomová práce se zabývá čtenářstvím žáků deváté třídy základní školy ve spojitosti s evaluací výuky a reflexí návaznosti na rámcový vzdělávací program. Cílem práce je zhodnotit vliv školní výuky českého jazyka a literatury na žáky a jejich přístup ke čtenářství. Teoretická část pojednává o čtenářství pubescentů, významu četby, o faktorech ovlivňujících čtenářství dětí a mládeže a o roli školy v procesu formování vztahu ke čtenářství. Výzkum byl proveden v deváté třídě základní školy kvalitativní metodou formou dotazníků. V kooperaci se školou a vyučující byly stanoveny konkrétní výzkumné otázky. V souvislosti s průzkumem školou nabízených, případně žáky osvojených, podnětů výsledky výzkumu představují zpětnou vazbu pro školu a učitele.
Metodika pro učitele k deskové hře "Syrious : Útěk ze Sýrie" pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ
Ort Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Šisler, Vít (oponent)
Klíčová slova based learning, gymnázia, metodika pro učitele, migrace, rámcový vzdělávací program, serious games, Syrious Útěk ze Sýrie, uprchlictví, výuka, vzdělávací hry, vzdělávání, základní školy Diplomová práce se zabývá deskovou hrou " Útěk ze Sýrie" a jejím využitím v prostředí formální školní výuky. Na toto téma nahlíží skrze her a zejména pak používání deskových her ve výuce obecně, s důrazem na , přičemž jako příklady vybírá a popisuje tři konkrétní vzdělávací deskové hry. Druhá polovina teoretické části práce stručně shrnuje českých rámcových vzdělávacích programech pro ělávání a gymnázia a uvádí také nejznámější české metodiky pro učitele a materiály pro výuku těchto témat. Hlavní část diplomové práce je praktická a věnuje se právě deskové hře " Útěk ze Sýrie", již popisuje a v nižším gymnáziu. Na základě těchto sesbíraných dat pak vytváří metodiku pro učitele ke hře, jejíž využití spolu s hrou zkoumá v rámci případových studií tří učitelů v hodině zeměpisu na nižším gymnáziu, v hodině českého jazyka a občanské výchovy na základní škole a v praktické škole. Data získaná evaluačním výzkumem by měla sloužit jako vodítko autorům deskové hry " Útěk ze Sýrie" pro její další vývoj, vydání a distribuci učitelům a do škol.
Současné informační technologie pro výuku matematiky na základní škole
Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Klíčová slova 1. stupeň základního vzdělávání, didaktika matematiky, historie didaktiky matematiky, informační technologie, inkluzivní vzdělávání, matematika a její aplikace, mobilní aplikace, rámcový vzdělávací program, výuka, vzdělávání, základní škola Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití současných informačních technologií ve výuce matematiky na základní škole, zejména pak na 1. stupni, v širokém teoretickém kontextu historie i současnosti vyučování matematiky z pohledu didaktiky matematiky, legislativy i praxe. V první polovině textu práce shrnuje dějinný vývoj od úplných počátků až po současnost, kde se zabývá legislativním rámcem určujícím podobu výuky matematiky na českých základních školách: kurikulárními dokumenty vydávanými MŠMT ČR, přípravou, kvalifikací i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků-učitelů matematiky; stručně pak vysvětluje inkluzivní školství v dnešním Česku. Práce krátce popisuje i nejčastější přístupy k vyučování matematiky. Nosnou částí této bakalářské práce je její druhá polovina, ve které nastiňuje pro výuku vhodné informační technologie a zejména prezentuje případovou studii využití tabletů v běžné výuce matematiky integrovanými žáky v inkluzivní třídě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.