Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Princip autonomních skleníků
Formánek, Adam ; Kudela, Libor (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato rešeršní bakalářská práce si klade za cíl zkoncentrovat znalosti z rozsáhlé literatury zabývající se autonomními skleníky a tématy s nimi spojenými. První část práce je zaměřena na základní pojmy spojené s autonomními skleníky. V druhé části je vysvětleno množství pojmů spojených s logickým aparátem a principy logiky v těchto sklenících využívaných. Dále se práce zabývá fyzickými aparáty inteligentních skleníků, především aktuátory. Nakonec soutěžemi úzce spojenými s touto problematikou, s důrazem na soutěžní podmínky a logiku.
Zplyňování odpadu
Sedláček, Tomáš ; Elbl, Patrik (oponent) ; Lachman, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zplyňování odpadu. První část zahrnuje definici odpadu se zaměřením na komunální odpad, jeho zhodnocení jako palivo na základě jeho složení a vlastností, v tomto případě výhřevnosti. Nakonec je odpad porovnán s dalšími běžně užívanými tuhými palivy. Ve druhé části jsou uvedeny a popsány termické procesy aplikované na technologie energetického využití odpadu, kde je podrobněji rozveden proces zplyňování, jeho výsledné produkty, obsah znečišťujících látek v těchto produktech a jejich odstranění. V další části jsou popsány technologie používané na zplyňování odpadu. V poslední části je rozebrána problematika zplyňování odpadů na území České republiky.
Zdroje CO2 a obchod s emisními povolenkami
Valentová, Helena ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou emisí oxidu uhličitého, jeho zdroji a legislativu spojenou s emisním obchodováním. První část práce uvádí základní informace, týkající se oxidu uhličitého a jeho produkce. Druhá část shrnuje odvětví, která nejvíce emitují oxid uhličitý. V poslední části je popsána mezinárodní legislativa související s emisními povolenkami a obchodování s uhlíkem.
Vliv torefakce na strukturu biomasy
Kojecký, Dalibor ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na vlastnosti paliv vznikajících torefakcí. Úvodní kapitola je věnována obecné rešerši o biomase. Tato část slouží k seznámení se s biomasou a způsoby jejího tepelného zpracování. Další kapitoly se věnují procesu torefakce. Konkrétně popisu této technologie a jejímu vlivu na použitou biomasu. V poslední kapitole je zaznamenáno, jak jednotlivé parametry ovlivňují torefikační proces.
Návrh vytápění rodinného domu
Řezáč, Patrik ; Elbl, Patrik (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro můj dům. Z tohoto důvodu jsem práci rozdělil na tři části. První část je rešerše nejčastějších zdrojů určených k vytápění rodinných domů. V další části práce se věnuji výpočtu tepelných ztrát daného objektu dle výkresové dokumentace. Ve třetí části provádím ekonomické srovnání kotle na pevné palivo a tepelného čerpadla.
Návrh vytápění a větrání samostatně stojícího rodinného domu
Kocourek, Tomáš ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá volbou ideálního způsobu vytápění a větrání pro konkrétní rodinný dům. V první části práce je uveden přehled dostupných technologií. Následující část se zabývá popisem vlastností rodinného domu, na základě kterých jsou vybrány nejvíce vyhovující zdroje tepla a způsoby větrání. V závěrečné části práce jsou tyto technologie porovnány jak z hlediska počátečních a provozních nákladů, tak doby návratnosti investice.
Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu
Bartlíková, Zuzana ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých způsobech vytápění. Druhá část je již praktická, kde jsou získané znalosti využity při návrhu tepelného zdroje pro konkrétní rodinný dům. V závěru práce jsou jednotlivé návrhy náležitě vyhodnoceny, porovnány a je vybrán vhodný zdroj, který by bylo možné pořídit při případné změně stávajícího tepelného zdroje v budoucnu.
Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování
Veselý, František ; Elbl, Patrik (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z pšeničné slámy s příměsí papírenského kalu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií spalování a vlastnostmi pelet s příměsí papírenského kalu. Druhá část popisuje provedené spalovací zkoušky a naměřené vlastnosti pelet s příměsí papírenského kalu
Návrh hlavních komponent tepelného čerpadla
Křepela, Radim ; Elbl, Patrik (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení s tepelnými čerpadly a provedení výpočtů pro ohřev teplé užitkové vody při stanovených podmínkách. Teoretická část se zabývá popisem principu tepelného čerpadla a přehledem používaných typů tepelných čerpadel podle prostředí, z nějž odebírají teplo. V praktické části se práce zabývá výpočtem a návrhem hlavních komponent. Tyto komponenty byly vybrány na základě schopnosti ohřát 1000 L teplé užitkové vody z 20 na 50 °C za 4 hodiny.
Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv
Kučera, Ondřej ; Elbl, Patrik (oponent) ; Vavříková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně jsou popsány jednotlivé metody určení hrubého rozboru, konkrétně stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny a určení spalného tepla. V praktické části jsou prezentovány výsledky rozboru vybraných lokálně dostupných rostlinných biopaliv. Metody hrubého rozboru paliv byly úspěšně prakticky aplikovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.