Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční strategie KASKO spol. s r.o.
Pěničková, Veronika ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Dytrych, Martin (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční strategie společnosti KASKO spol. s r.o. v letech 2011 - 2015. Práce se dělí do dvou hlavních částí. V první části, části teoretické, jsou definovány obecné postupy a metody pro hodnocení finančního situace podniku. Druhá část práce, část praktická, obsahuje konkrétní výpočty absolutních a poměrových ukazatelů, Du Pont analýzu, srovnání s odvětvím a bankrotní a bonitní model. Závěr práce slouží jako shrnutí výsledků celé práce.
Postoje k agresivním projevům fanoušků SK Slavia Praha.
Lojkásek, Marek ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Dytrych, Martin (oponent)
Název: Postoje k agresivním projevům fanoušků SK Slavia Praha Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit a popsat rozdíly mezi postoji k agresivním projevům fanoušků SK Slavia Praha navštěvujících "kotel" a ostatními fanoušky SK Slavia Praha. Metody: V této práci jsem použil kvantitativní metodu dotazníkového šetření. Dotazník byl umístěn na dvou internetových stránkách fanoušků SK Slavia Praha. Výsledky: Zjistil jsem, že k nejrozdílnějším postojům mezi fanoušky z "kotle" a ostatními fanoušky dochází u odpalování pyrotechniky. Naopak k nejmenším dochází u pískání. Oba soubory fanoušků jsou také jednotní v tom, proti kterému soupeři bývá agresivita v hledišti zpravidla nejvyšší. Klíčová slova: Agresivita, Fotbal, Hooligans, Tribuna Sever
Prorůstání krajně levicových a krajně pravicových skupin s tvrdým jádrem fanoušků fotbalových klubů Bohemians 1905, Slavia Praha a Sparta Praha
Dytrych, Martin ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání reálného propojení politického extremismu s tvrdým jádrem příznivců Bohemians 1905, Slavie Praha a Sparty Praha. Samotný výzkum je tak zaměřen především na provázanost osob spojených s politickým extremismem se skupinami ultras a hooligans a jejich vliv na tyto skupiny. V teoretické části práce představuje teorii politického extremismu, typologii skupin osob navštěvujících fotbalová utkání, jejich vývoj a důvody jejich politizace. Analytická část je pak věnována rozboru jednotlivých pražských klubů a jejich příznivců. Část dat je použita ze čtrnácti polostrukturovaných rozhovorů s představiteli ultras a hooligans těchto klubů. Cílem práce je tak objasnit na jedné stráně reálnou míru provázanosti politických aktivistů a tvrdých jader příznivců, na straně druhé si pak práce klade za cíl zaznamenat a vysvětlit hlavní pokusy politických extremistů o proniknutí do tohoto prostředí a zhodnocení míry jejich úspěšnosti.
Mládežnické struktury při Dělnické straně sociální spravedlnosti a Komunistické straně Čech a Moravy
Dytrych, Martin ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na mládežnické struktury, které se v tuto chvíli hlásí k největším stranám reprezentující krajní pravici a krajní levici v České republice. V krajně pravicovém prostředí se jedná o Dělnickou mládež, která je úzce spjata s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Na straně krajní levice se ke Komunistické straně Čech a Moravy hlásí subjekty dva: Komunistický svaz mládeže a Svaz mladých komunistů Československa. Cílem práce je objasnit na jedné straně mírů reálné provázanosti těchto občanských sdružení s politickou stranou, na straně druhé pak míru jejich politického extremismu, jednak z hlediska teorie a zároveň i z hlediska bezpečnostních složek. Do jaké míry tedy jsou tyto subjektu reálnou hrozbou pro stávající demokratický systém v České republice.
Die Jungen Nationaldemokraten a Dělnická mládež: ovlivnění a inspirace u mládežnických organizací krajní pravice
Dytrych, Martin ; Slačálek, Ondřej (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem občanského sdružení Dělnická mládež, jediného mládežnického sdružení stojícího u krajně pravicové strany v České republice. Je provedena analýza zkoumající vznik, vývoj, rozložení místních organizací a skladbu členstva. Ačkoliv je Dělnická mládež právně zcela samostatným subjektem, reálně funguje ve spolupráci s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, ke které se i hlásí. Právě míra provázanosti obou subjektů je hlavním bodem výzkumu na domácí úrovni. V oblasti zahraniční spolupráce je zkoumána míra inspirace a reálného propojení s mládežnickou organizací NPD Die Jungen Nationaldemokraten, kterou sama Dělnická mládež uvádí jako svůj vzor.
Posouzení finanční výkonnosti podniku STAVEBNINY NYPRO, a.s. pomocí analýzy časových řad
Kulda, Radek ; Dytrych, Martin (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat firmu STAVEBNINY NYPRO, a.s., pomocí analýzy časových řad a tím stanovit finanční výkonnost podniku za posledních 7 let. Podle růstu tržeb, hospodářského výsledku po zdanění zjistit jak by se mohl dále vyvíjet prodej stavebního zboží a s tím i spojený zisk společnosti. Dále sledování nákladů za jednotlivé roky a s tím související počet zaměstnanců v obdobích.
Perspektivy českého průmyslového sektoru
Dytrych, Martin ; Lukáš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kalínská, Emílie (oponent)
Práce popisuje a analyzuje vývoj českého průmyslu od počátku ekonomické transformace v roce 1990 do současnosti a odhaduje jeho pravděpodobný vývoj v budoucnosti. První kapitola stručně popisuje český průmyslový sektor v devatenáctém a dvacátém soletí. Kapitola č. 2 je věnována vývoji v osmdesátých letech, tedy poslední dekádě před zhroucením systému centrálně plánované ekonomiky. Třetí kapitola popisuje ekonomickou transformaci na počátku devadesátých let. Největší pozornost je věnována privatizaci, která byla z pohledu českého průmyslu nejvýznamnější součástí privatizace. Kapitoly 4 a 5 se zabývají vývojem a restrukturalizací českého průmyslu v devadesátých letech a v první dekádě nového tisíciletí. Práce se věnuje tématům zahraničního obchodu, zahraničních investic, průmyslové výroby, pracovní síly v průmyslu a změny průmyslové struktury. Kapitola č. 6 je věnována vývoji českého průmyslu během posledního 1,5 roku v kontextu globální ekonomické krize. Poslední část práce odhaduje možný budoucí vývoj českého průmyslového sektoru.
CEFTA - analýza vývoje, současnost a význam
Dytrych, Martin ; Hitzgerová, Gabriela (vedoucí práce) ; Vondrušková, Barbora (oponent)
Práce v dějinných, politických a ekonomických souvislostech mapuje vznik a vývoj CEFTA - Středoevropské dohody o volném obchodu a hodnotí význam, který toto integrační seskupení mělo na členské státy v podobě postkomunistických zemí středoevropského regionu. V reakci na změny členské základny souvisící se vstupem středoevropských států do Evropské unie a rozšiřování CEFTA o státy balkánské oblasti pak nastiňuje možný scénař budoucího vývoje tohoto integračního projektu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Dytrych, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.