Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh doporučených postupů u vývojové dyspraxie v ergoterapii u dětí ve věku 3-18 let
Homolková, Simona ; Dvořáková, Petra (vedoucí práce) ; Angerová, Yvona (oponent)
diplomové práce Jméno, příjmení: Bc. Simona Homolková Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Název diplomové práce: Návrh doporučených postupů u vývojové dyspraxie v ergoterapii u dětí ve věku 3-18 let Abstrakt diplomové práce: Vývojová dyspraxie (DCD) je neurovývojové onemocnění s prevalencí 6 % dětí v populaci. Příčina tohoto onemocnění není známá, známe ale rizikové faktory, do kterých se řadí velmi nízká porodní hmotnost či expozice matky drogám a alkoholu v těhotenství. Mezi symptomy patří porucha koordinace, narušení motorického učení a plánování, potíže s exekutivními funkcemi a celkové ohrožení duševního zdraví. Každé dítě má jiné projevy a je třeba komplexní péče poskytovaná interprofesním týmem, jehož důležitou součástí je i ergoterapeut. Ergoterapeut by se měl ve své praxi opírat o kvalitní standardy poskytování péče. Stejně jako v medicíně, tak i v ergoterapii jsou v současnosti celosvětové tendence ke tvorbě klinických doporučených postupů (KDP), kterých je, obzvláště v ergoterapii, stále nedostatek. KDP slouží především ke zkvalitnění a sjednocení péče. Hlavním cílem této práce je tvorba návrhu doporučeného postupu v ergoterapii pro vývojovou dyspraxii u dětí ve věku 3-18 let v České republice. Dílčím cílem je zpracování přehledu diagnostických nástrojů a intervenčních možností v...
Návrh doporučeného postupu v ergoterapii u dětí s perinatální parézou plexus brachialis.
Jurečková, Michala ; Dvořáková, Petra (vedoucí práce) ; Jelínková, Jana (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Michala Jurečková Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Název diplomové práce: Návrh doporučeného postupu v ergoterapii u dětí s perinatální parézou plexus brachialis Abstrakt diplomové práce: Perinatální paréza plexus brachialis je paréza horní končetiny, způsobena trakcí brachiálního plexu během porodu. Postihuje asi 1,5 případů z 1000 živě narozených dětí a vyžaduje komplexní léčbu. Klinický obraz závisí na závažnosti poškození nervu a části plexu, která je porušena. Sjednocený rámec léčby a managementu parézy zlepšuje komunikaci a klinické rozhodování o dalším postupu rehabilitace. Klinicky doporučených postupů týkajících se dětské problematiky je nedostatek a pro zajištění kvalitní péče na co nejvyšší úrovni je potřeba je vytvářet a hledat nejlepší řešení dané problematiky. Doporučené postupy zkvalitňují zdravotnickou péči a snižují rozmanitost postupů a metod klinické praxe. Cílem diplomové práce je vytvořit návrh klinicky doporučeného postupu diagnostiky a intervence u dětí s perinatální parézou brachiálního plexu od narození do 7 let věku. Dílčím cílem je vytvořit přehled diagnostických nástrojů a ergoterapeutických metod či postupů, které se objevují ve studiích zabývajících se problematikou parézy brachiálního plexu, a které lze využít v ergoterapeutické...
Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice
Dvořáková, Petra ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Freibauerová, Sarah (oponent)
Autor: Petra Dvořáková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Název práce: Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 83 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: zdravotnictví, Vietnam, tradice, kuchyně, komunikace Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání zkušeností vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí na území České republiky. V teoretické části se nalézá stručná historie Vietnamu, na kterou volně navazují základní informace o Vietnamu. Dále seznámení se s tradicemi, zvyky, kulturou nebo náboženstvím. Vietnamci jsou velmi věřící národ, který si zakládá na tradicích, z toho důvodu bylo potřeba představit zemi komplexněji, neboť tyto tradice se promítají i do ošetřovatelsví. Práce dále pojednává o vietnamském zdravotnictví jako takovém a teoretickou část zakončuje kapitola zabývající se vietnamskou komunitou žijící na území České republiky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl proveden s Vietnamci žijícími u nás a během kterého jim byly pokládány otázky. Na základě odpovědí těchto respondentů budeme moci zjistit v čem má české zdravotnictví klady nebo zápory i třeba v porovnání se zdravotním systémem ve Vietnamu. Za výzkumnou...
Pohled lékařů na současnou práci sester
DVOŘÁKOVÁ, Petra
V této bakalářské práci se budeme zabývat klíčovými aspekty práce sestry z pohledu lékařských pracovníků a dále budeme zjišťovat názory lékařů na současný systém českého vzdělávání sester. Současná doba klade na sestry vysoké požadavky, zvláště poté na samotnou práci sestry a na její vyšší vzdělávání. Velmi často se v dnešní době také hovoří o tom, aby sestry byly v péči o pacienta rovnocennými partnery lékařů a zaujímaly tak v multidisciplinárním týmu váženou pozici. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části bakalářské práce se budeme zabývat historií ošetřovatelství, současným ošetřovatelstvím a dále se zaměříme na vztah lékař sestra. V empirické části práce budeme zkoumat pohled lékařů na problematiku vzdělávání a práce sestry. Pro zpracování empirické části byl zvolen kvalitativní výzkum společně s metodou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvoří 8 lékařských pracovníků z různých klinických oborů. Na základě provedených rozhovorů byly výsledky zasazeny do 2 hlavních kategorií a 8 podkategorií. Ze získaných výsledků vyplynulo, že lékaři vnímají současné vzdělávání za komplikované a příliš dlouhé, upřednostňují, aby byl vymyšlen lepší systém, který by přesně definoval a upravil otázky zvyšování kompetencí a s ním související patřičné vzdělání sester, včetně délky studia. Dále lékaři uváděli, že vysokoškolské studium přináší benefity v podobě získání vysokoškolského titulu a zároveň vyšší prestiž povolání. Práci sestry lékaři považují za esenciální a zastávají názor, že je sestra nepostradatelnou součástí kvalitně poskytované péče pacientům. Zjistili jsme také, že mezi nejčastější důvody, které mají vliv na vznik konfliktní situace mezi sestrou a lékařem, patří stres, přepracovanost, vzájemná neúcta spojená s nevhodným chováním a porušování kompetencí obou stran. Na základě výpovědí můžeme také konstatovat, že lékaři považují sestru za svého partnera i v oblasti odborné péče o pacienta a nebrání se tak od sestry přijmout návrhy nebo doporučení.
Ergoterapeutický screening zpracování senzorických informací u dětí s perinatální zátěží v předškolním věku
Zdeňková, Veronika ; Dvořáková, Petra (vedoucí práce) ; Kuželková, Anna (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Veronika Zdeňková Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Konzultant práce: Mgr. Eliška Haškovcová Název diplomové práce: Ergoterapeutický screening zpracování senzorických informací u dětí s perinatální zátěží v předškolním věku Abstrakt diplomové práce (Abstract): Poruchy senzorické integrace (SPD) mají původ ve změněné funkci centrálního nervového systému. Děti s SPD mají potíže senzorickou informaci zpracovat a následně podle ní jednat. Poruchy senzorické integrace prostupují veškerými oblastmi vnímání a chování jedince, mají značný vliv na kvalitu života dítěte i jeho rodiny. U dětí, jež byly narozeny předčasně je udáváno vyšší riziko rozvoje některé z forem SPD. Tato práce se zaměřuje na souvislosti SPD a perinatální zátěže. Zabývá se obtížemi, s kterými se musí děti s SPD potýkat a dopadem na jejich další vývoj, zejména na manifestaci odchylek v období předškolního věku. Teoretická část poskytuje podrobný přehled problematiky výše zmíněných oblastí. Praktická část se zaměřuje na navržení a praktické vyzkoušení vyšetřovacího protokolu pro zachycení SPD u dětí s perinatální zátěží v předškolním věku. Navržený vyšetřovací protokol byl prakticky vyzkoušen u šesti konkrétních pacientů s perinatální zátěží. Výsledky jsou následně interpretovány formou redukovaných...
HPLC stanovení luteinu, zeaxanthinu a betakarotenu v potravních doplňcích
Dvořáková, Petra ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá úpravou metody separace karotenoidů luteinu, betakarotenu a zeaxanthinu převzaté z diplomové práce (Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení vybraných karotenoidů, Petra Dvořáková, 2009). Základní metodou je HPLC s VIS detekcí. Úprava spočívala ve vyvinutí gradientové eluce pro zkrácení doby analýzy. Při optimalizaci postupu gradientové eluce byly testovány čtyři způsoby. Druhým úkolem této rigorózní práce je shrnutí extrakčních způsobů pro vybrané karotenoidy, které byly publikovány v odborné literatuře a navržení způsobů extrakce vhodných pro izolaci karotenoidů z potravních doplňků. Při hledání optimálního způsobu extrakce byla využívána extrakce organickými rozpouštědly. Zkoušena byla jak prostá extrakce do organického rozpouštědla, tak extrakce s předchozí úpravou vzorku saponifikací nebo okyselením extrakčního prostředí. Přes vyzkoušení celé řady postupů a organických rozpouštědel se nepodařilo nalézt optimální a univerzální způsob extrakce karotenoidů z lékových forem.
Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence
Dvořáková, Petra ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Bitnar, Petr (oponent)
Kinesiotaping je poměrně novou metodou, která je používaná v mimořádně širokém spektru klinických stavů. S jejím využitím se setkáváme jednak ve sportu při léčbě a prevenci zranění, ale také ve fyzioterapii jako novou možností léčby poruch pohybového aparátu. Metoda využívá různě barevných přilnavých pásek, které jsou elastické, prodyšné a voděodolné. Elasticita materiálu neomezuje rozsah pohybu pacienta, což je rozhodující předností v porovnání s předchozími metodami tapingu. Mechanismus účinku je založen na dvou předpokladech. Kinesiotape stimuluje kožní mechanoreceptory a díky zvýšení intersticiálního prostoru obnovuje cirkulační parametry a snižuje tlak na mechanické nociceptory. Je překvapivé, že i přes stále větší popularitu metody existuje jen málo důkazů prokazující její účinnost. Cílem práce je proto shrnout veškeré obecné informace o kinesiotapingu a porovnat je s publikovanými výsledky. Zvláštní kapitola je věnována kinesiotapingu ramenního pletence, kterou doplňuje praktická část zabývající se vlivem kinesiotapu na aktivitu svalů ramenního pletence měřenou pomocí povrchové elektromyografie.
Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto nosičů
Dvořáková, Petra ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie Rigorózní práce Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto nosičů Mgr. Petra Dvořáková SOUHRN Cílem rigorózní práce bylo studium adhezivních vlastností větvených terpolymerů kyseliny D,L-mléčné, glykolové a dipentaerythritolu, plastifikovaných 30 % triethylcitrátu, a liberace flukonazolu a acikloviru z těchto nosičů. V teoretické části této práce jsou popsány mechanismy bioadheze, biologické substráty, polymery používané v terapeutických systémech léčiv a mechanismy liberace léčiv. V experimentální části byla měřena adhezivita plastifikovaných oligoesterů. Jako modelový podklad byl použit hydratovaný mucin z prasečích žaludků. Mírou adhezivity je maximální síla Fmax [N], která je potřebná pro odtržení vzorku od podkladu. Tato síla byla vztažena k velikosti kontaktní plochy a vyjádřená v jednotkách mN/mm2 . Nejvyšší adhezivita byla zjištěna u oligoesterů 5D a 8D s nízkou dynamickou viskozitou. Lineární závislost mezi adhezivitou a dynamickou viskozitou však nelze konstatovat. Dále byla sledována liberace léčiv (flukonazolu a acikloviru) při 37řC, jako disoluční médium byl použit fosfát citrátový pufr pH 7,0. Průběh liberace je tedy ovlivněn molární...
Zásady zdravého životního stylu v předškolním a základním vzdělávání a jejich uplatnění v pedagogické praxi
Dvořáková, Petra ; Čevela, Rostislav (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Stav výživy významně ovlivňuje změny ve stravovacích návycích celých rodin. Dítě se nerodí obézní, ale stává se jím v průběhu svého vývoje, vlivem dědičnosti, výchovným působením rodiny, psychosociálními a kulturními podmínkami společnosti, ve které žije. Každodenní nesprávné návyky dospělých jsou přenášeny i do života dětí a nedodržování zásad zdravého stravování, nedostatek pohybové aktivity, absence odpočinku a relaxace, stres a mnoho dalších činitelů dnešní doby se podílí na vzniku mnoha onemocnění a komplikací zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že neexistují jednotné učebnice pro výuku předmětů Výchova ke zdraví a Zdravý životní styl, a současně ani směrnice, které by vedly pedagogy v předškolním vzdělávání k systematické výchově dětí v této oblasti, zabývám se ve své práci otázkou, jakým způsobem mají možnost se vzdělávat v oblasti zdravého životního stylu a jak získávají kvalitní informace samotní pedagogové. Blíže se zabývám otázkou nadváhy a obezity dětí z pohledu zdravotní gramotnosti, přístupu vybraných ZŠ a MŠ k otázce pohybu a stravování a vhodnými/nevhodnými stravovacími návyky dětí. V první části se zaměřuji na uplatňované programy v oblasti zdravého životního stylu na MŠ a ZŠ, v další části poukazuji prostřednictvím výstupů z šetření a dotazníků na možnosti zlepšení zdravotní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 DVOŘÁKOVÁ, Pavla
51 DVOŘÁKOVÁ, Petra
29 Dvořáková, Pavla
14 Dvořáková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.