Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 413 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava LiNbO3 nanostruktur a jejich charakterizace
Pikna, Štěpán ; Jelínek, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato experimentálně založená práce se zabývá depozicí materiálu LiNbO3 na safírový substrát. Tento materiál vykazuje elektrooptický jev, tedy změnu indexu lomu při změně externího napětí, který má široké využití elektrooptických modulátorech. V současné době je věnována pozornost na zmenšení těchto zařízení pro použití v oblasti metaoptiky či fotoniky. Začátek práce je věnován rešeršní studii elektrooptického jevu a jeho využití v optických metapovrších. Dále se rešerše věnuje pulzní laserové depozici LiNbO3. Praktická část začíná optimalizací výroby terčů z waferů LiNbO3 pomocí laserové řezačky. Dále se věnuje měření elektrooptického jevu depozičních terčů vyrobených z monokrystalických desek LiNbO3 a poslední část je věnována samotné depozici tohoto materiálu na safírový substrát a následné analýze pomocí SPM, XPS, XRD a SEM. Praktická část diplomové práce vyústila v pozorování monokrystalického růstu 30 nm zrn a nanostruktur LiNbO3 a ve studium fyzikálních parametrů, které ovlivňují jejich růst.
Anion-exchange enabled tuning of caesium lead mixed-halide perovskites for high-energy radiation detection
Matula, Radovan ; Friák, Martin (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Lead halide perovskites (LHPs) with their unprecedented functional qualities which are only enhanced by the simple band gap tuning, have taken the world of semiconductors by storm. The process of anion exchange, possible even post-synthesis, allows for band gap tuning of LHPs, resulting in lead mixed-halide perovskites (LMHPs), thus expanding their potential for applications, notably in tuneable detectors. The widespread adoption of LMHPs is, however, hindered by their chemical instability, which leads to halide segregation in the material, seriously inhibiting reliable operation of any LMHP-based device. Understanding the kinetics of the halide segregation over extended periods remains a challenge, motivating the use of theoretical simulations like Monte Carlo (MC) methods. Yet, MC simulations rely on well-defined potential energy surfaces (PES), typically derived from computationally intensive density functional theory (DFT) calculations. In this thesis, we propose a novel approach for constructing well-defined PES from high-fidelity DFT data with fraction of the computational load. Utilizing activation-relaxation technique noveau (ARTn) motivated searches for transition points in the PES combined with state-of-the-art machine learning approaches, we aim to to significantly reduce computational costs. Additionally, employing classical theory, we assess the detection capabilities of selected LMHPs.
Příprava a charakterizace optických metapovrchů
Weiss, Vlastimil ; Čižmár, Tomáš (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce představuje komplexní studii přípravy a charakterizace dielektrických optických metapovrchů. Optické metapovrchy, uměle vytvořené povrchy s opticky aktivními nanostrukturami, umožňují přesnou manipulaci elektromagnetických vln na subvlnové škále, překonávají konvenční optiku ve smyslu prostorového rozlišení a složitosti optických transformací. Práce byla provedena na Ústavu fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s CEITECem a zahrnuje využití pokročilých technik, jako je iontové leptání přes masky vytvořené pomocí elektronové litografie (EBL) a depozice opticky aktivních materiálů do EBL matric. Hlavní cíle zahrnují důkladnou literární rešerši, výrobu dielektrických metapovrchů založených na mechanismech řízení fáze a detailní morfologickou a optickou charakterizaci vyrobených struktur. Výzkum využívá digitální holografickou mikroskopii a konfokální optickou spektroskopii pro optickou charakterizaci, stejně jako numerické a semi-analytické simulace. Výsledky přispívají k dalšímu vývoji vysoce účinných optických komponentů a zdůrazňují potenciální aplikace biofotonického zařízení v oblasti nano-optiky.
Experimentální měření dielektrických funkcí pomocí elipsometrie
Slovák, Radim ; Kvapil, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá širokým využitím charakterizační metody spektroskopické elipsometrie (SE). Je uvedeno měření dielektrické funkce termického oxidu SiO2 a jeho tloušťky na křemíkovém substrátu. Dále je prezentována rozličná dielektrická funkce tenké zlaté vrstvy, její ryze kovové a dielektrické vlastnosti. Metoda SE je použita pro determinaci časově proměnných vrstev v podobě rychlosti růstu oxidů mědi. Dále je změřena dielektrická funkce fotoluminiscenčního materiálu CsPbBr3 na níž je prezentováno nalezení kvantových přechodů v daném materiálu. V neposlední řadě je vytvořen program v pythonu umožňující kompletní analýzu elipsometrických dat získaných obrazovou mikro elipsometrií na fázově proměnném Sb2S3.
Deposition of GaN nanocrystals with Ag nanoparticles
Michalko, Matej ; Dvořák, Petr (oponent) ; Čalkovský, Vojtěch (vedoucí práce)
The presented bachelor thesis deals with the preparation of GaN nanocrystals with Ag nanoparticles. In the theoretical part GaN, its properties and applications are introduced. Furthermore, possible substrates for GaN growth and preparation methods are presented, with a main focus on MBE. The thesis also discusses the basic principles of photoluminescence and its enhancement using metal nanoparticles. The experimental part deals with the preparation of GaN nanocrystals with Ag nanoparticles. First, Ga islands are deposited on Si(111) substrate, the second step is Ga nitridation. Subsequently, Ag nanoparticles of different sizes are deposited. The different steps were optimized and measured by analytical techniques such as SEM and photoluminescence. Finally, the dependence of the photoluminescence enhancement on the size of Ag nanoparticles was established.
Příprava a charakterizace opticky aktivních nanotyček
Gaizura, Filip ; Liška, Petr (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje kvalitativnímu studiu přípravy a optické charakterizaci CsPbBr3 perovskitových nanotyček. V první části obsahuje stručný popis 3D, 2D a 0D perovskitových nanostruktur a následně se zaměřuje na popis 1D struktury - perovskitových nanotyček, jejich možným krystalografickým soustavám, stabilitě, možným metodám přípravy, optickým vlastnostem a využitím v různých optoelektrických zařízeních. V praktické části je detailně rozebrána příprava CsPbBr3 perovskitových nanotyček pomocí koloidní syntézy na bázi ligandy asistované reprecipitace a chemického dělení za pokojové teploty. Dále je u syntetizovaných nanotyček provedena analýza morfologie a proměření absorpčních a fotoluminiscenčních spekter s cílem ověření závislosti optických vlastností na zmiňované morfologii.
Fabrication of SiC optical metasurfaces
Štálnik, Jozef ; Idesová, Beáta (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
The aim of this bachelor's thesis was to optimize the manufacturing process of SiC meta-surfaces, which have emerged as a revolutionary replacement for classical optical elements due to their ability to control incident light through local phase modulation. Furthermore, it discusses the utilization of silicon carbide as a platform for these photonic devices and the experimental techniques employed in the meta-surface fabrication process. The experimental section presents the results of silicon carbide nanostructure fabrication, with dry plasma etching being the key optimization step. Finally, optical measurements of the phase profile of the resulting meta-surfaces are presented using off-axis digital holography. The main outcome of this work is the creation of a library of individual building blocks crucial for future applications.
Hodnocení bezpečnosti technického provozu letiště
Dvořák, Petr ; Bulíček, Petr (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečností technického provozu letiště. Jsou zde popsány jednotlivé postupy a pravidla k řízení bezpečnosti a zpracovaný přehled bezpečnostních událostí z provozu letišť v Evropě. Dále je věnována pozornost jednotlivým částem problematiky bezpečnosti s ohledem na lidský činitel a s ním související události v rámci pozemního provozu letiště. V konečné části diplomové práce je vypracováno posouzení rizik k vybraným postupům provozu letiště, s použitím procesu řízení bezpečnostních rizik za využití ICAO modelu.
Výběr a implementace virtuálního hlasového asistenta
Dvořák, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného hlasového automatu a následně výběrem a implementací virtuálního hlasového asistenta do prostředí společnosti. Práce zahrnuje teoretická východiska, analýzu společnosti a podrobný popis procesu implementace.
Návrh počítačové sítě v rodinném domě
Vala, Lukáš ; Dvořák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska. Třetí část se zabývá návrhem řešení a požadavků na realizaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 413 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
85 DVOŘÁK, Pavel
128 DVOŘÁK, Petr
2 Dvorák, Patrik
5 Dvořák, P.
2 Dvořák, Patrik
85 Dvořák, Pavel
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
1 Dvořák, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.