Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 323 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr a implementace virtuálního hlasového asistenta
Dvořák, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného hlasového automatu a následně výběrem a implementací virtuálního hlasového asistenta do prostředí společnosti. Práce zahrnuje teoretická východiska, analýzu společnosti a podrobný popis procesu implementace.
Implementace základní infrastruktury pro streaming zvuku z mikrofonu do cloudu
Dvořák, Petr ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Zvončák, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za úkol vytvořit funkční základní infrastrukturu pro přenos zvukového záznamu zachyceného mikrofonem, dále zpracovávaného mikropočítačem Raspberry Pi a následně zaslaného na cloudové úložiště. Cílem práce je vytvořit prototyp schopný zpracovat zvukovou nahrávku do požadovaného formátu a s vhodnou kvalitou. Práce má brát v potaz možnost napájení baterií, výdrž zařízení připojeného na baterii, typ síťové technologie a možnosti v nastavení cloudového uložiště. Je kladen důraz na jednoduchost, funkčnost a porovnání s nabídkou podobných zařízení na trhu.
Příprava a charakterizace plazmonických grafenových-měděných nanostruktur
Robešová, Magdaléna ; Pavelec,, Jiří (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována studiu a přípravě grafenových-měděných nanostruktur, které představují novou cestu ve výzkumu plazmonických metapovrchů. Toto spojení mědi s unikátními vlastnostmi grafenu by mohlo přinést pokrok ve snaze o vytvoření spolehlivých měděných plazmonických nanostruktur. Společně s rešeršní studií dosavadních vědeckých pokroků na tomto poli byla provedena příprava těchto nanostruktur metodou fokusovaného iontového svazku (FIB) a chemickou depozicí z plynné fáze (CVD). Následně byla zkoumána kvalita výrobního postupu a provedena optická charakterizace.
Near-field excited photoluminescence mapping
Klok, Pavel ; Ledinský, Martin (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
This thesis explores the use of near-field (NF) excited photoluminescent (PL) mapping to investigate optoelectronic properties at the nanometer scale. By overcoming the limitations of traditional far-field optical techniques, it investigates phenomena on smaller length scales that would be previously inaccessible. The primary focus is on NF scanning optical microscopy, enabling the observation of subdiffraction phenomena for studied samples. A notable accomplishment of this thesis is the introduction of NF time-resolved PL mapping, a groundbreaking method for studying dynamic processes beyond the diffraction limit. Importantly, this approach represents a novel contribution to the field, as supported by the literature review presented in this thesis. Through meticulous evaluation and interpretation of PL measurements, this study enhances our understanding of the optical properties of lead halide perovskite materials and their potential applications, e.g. in solar cells. Moreover, it uncovers unexplored opportunities in NF time-resolved PL mapping, providing unprecedented insights into dynamic processes at the subdiffraction limit. By pushing the boundaries of nanoscale optical investigations, this diploma thesis establishes a foundation for new research directions and advancements in the field.
Vnější hydraulické okruhy traktorů
Dvořák, Petr
Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s vnějšími hydraulickými okruhy traktorů. Bakalářská práce je dělena do tří částí. V první části je stručný popis vývoje hydrostatických okruhů u traktorů. Druhá část práce je zaměřena na jednotlivé funkční a ovládací prvky vnějších hydraulických okruhů. Dále je zde popsán elektrohydraulický regulační systém a systém Load sensing. Závěrečná část bakalářské práce zpracovává možnosti diagnostiky hydrostatického systému traktoru za pomoci jeho vnějšího okruhu hydrauliky.
Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie
Dvořák, Petr ; Lang, Jan (vedoucí práce) ; Hanyková, Lenka (oponent) ; Hritz, Jozef (oponent)
Název práce: Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: Práce se zabývá experimentálním studiem dynamických procesů v běžných polárních rozpouštědlech jako je voda a ethanol. K tomuto studiu bylo využito technik nukleární magnetické rezonance (NMR) - především měření NMR re- laxací a měření samo-difúzních koeficientů pomocí NMR. V práci byla po- stupně prostudována tři témata. První se zabývá chemickou výměnou ve smě- sích lehké a těžké vody. V rámci tohoto tématu byla vyvinuta metodika pří- pravy ultra čistých vzorků a navržena vhodná metoda potlačení radiačního tlumení. Poté byly připraveny finální vzorky, na nichž byla naměřena relaxační data. V rámci interpretace byly diskutovány tři modely chemické výměny. Druhé téma se zabývá korekcí Stokes-Einsteinova vztahu tak, aby jej bylo možné použít pro stanovení hydrodynamického poloměru malých molekul a klastrů. Tato korekce byla provedena srovnáním naměřených difúzních koefi- cientů modelových molekul s vypočtenými difúzními koeficienty pomocí hyd- rodynamických simulací. Třetí téma se zabývá relaxivitou magnetických nano- částic. Byly studovány nové potenciální kontrastní látky pro...
Diversity of microalgae from extreme habitats: linking phylogeny and ecology
Barcyte, Dovile ; Nedbalová, Linda (vedoucí práce) ; Dvořák, Petr (oponent) ; Bock, Christina (oponent)
in Czech Diverzita mikrořas z extrémních habitatů není zcela prozkoumaná, což je zřejmě způsobeno omezeným úsilím, které bylo dosud věnováno sběru vzorků z často nehostinných prostředí, spolu s komplikovanou taxonomií a systematikou řas. Zejména v málo prozkoumaných extrémně kyselých (pH < 3.0) a polárních habitatech se mohou vyskytovat nové, dosud nepopsané druhy. Cílem této disertační práce bylo polyfázické studium řasových kmenů z extrémních stanovišť s nízkým pH, s nízkým pH v kombinaci s vysokými teplotami a z polárních oblastí. Práce je zaměřena na kokální zelené řasy z třídy Trebouxiophyceae (rody Coccomyxa a Watanabea), monadoidní zelené řasy z třídy Chlorophyceae (Chloromonas a příbuzné rody) a saccodermní zelené řasy z třídy Zygnematophyceae (rod Cylindrocystis). Dále se zabývá kokálními ruduchami z třídy Cyanidiophyceae (rod Galdieria). Hlavní metody výzkumu získaných řasových kmenů zahrnovaly světelnou a transmisní elektronovou mikroskopii a Sangerovo sekvenování jaderných a chloroplastových molekulárních markerů. Jaderné (18S rDNA) a plastidové (rbcL) sekvence byly použity na rekonstrukci fylogenetických stromů a na vyhodnocení taxonomického postavení studovaných organismů. Porovnání modelů sekundární struktury jaderné ITS2 rDNA jako vysoce variabilního molekulárního markeru sloužilo...
Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku
Stehlíček, Kamil ; Dvořák, Petr (oponent) ; Lednický, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci se zaměřujeme na optimalizaci výroby porézního oxidu hliníku (porézní aluminy) pomocí nových metod s důrazem na uspořádanost výsledné struktury. Teoretická část slouží jako rešerše daného tématu a také k nastolení počátečních podmínek pro experimenty. V experimentální části už hledáme optimální parametry pro tvorbu uspořádaných struktur porézní aluminy. Mimo to se práce zabývá i návrhem aparatury a zpracováním programu k jejímu ovládání.
Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii
Čecháček, Jan ; Nováček, Zdeněk (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací a vylepšením aplikace, která automatizuje měření na experimentální soustavě pro spektrální a topografické mapování s využitím konfokální mikroskopie a mikroskopie blízkého pole. Je zde popsáno uspořádání sestavy, princip komunikace programu s jednotlivými částmi sestavy a princip sběru a zpracování dat. Výstupem programu jsou bodová spektra a 2D mapy popisující topografii, intenzitu a pozici spektrálních píků. Práce zahrnuje rešeršní studii optické a časově rozlišitelné optické spektroskopie a jejich aplikace do nanofotoniky. Správná funkčnost programu je demonstrována výsledky měření perovskitu MAPbI3 a organického substrátu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 323 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
61 DVOŘÁK, Pavel
98 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
61 Dvořák, Pavel
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
1 Dvořák, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.