Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek
Frejlich, Tomáš ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a shrnuje informace o testování trvanlivosti ložisek. V další části práce následuje návrh, výběr a rozbor optimální konstrukční varianty. Poslední část práce se zabývá ověřením funkčnosti prototypu testováním trvanlivosti ložisek a vyhodnocením dat naměřených při testování.
Fairtrade in international companies
Lakoštíková, Eliška ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Kolínský, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá certifikací Fairtrade v mezinárodních společnostech. Hlavním cílem je zanalyzovat přínosy získaní certifikace pro vybrané firmy a jejich image s ohledem na postoje a povědomí spotřebitelů o certifikaci Fairtrade. Tematicky je práce členěna do třech kapitol. Cílem první kapitoly je obeznámit čtenáře s problematikou fair trade, jeho historickým vývojem a blíž se zaměřit také na roli a činnost Světové organizace fair trade. Druhá kapitola se detailněji zabývá certifikací Fairtrade, konkrétně certifikačním a kontrolním orgánem FLOCERT a asociací Fairtrade International. V kapitole je popsaný proces a kritéria pro získaní certifikace a poslední podkapitola obeznamuje čtenáře se třemi základními typy ochranné známky Fairtrade. Třetí kapitola se skládá z dotazníkového šetření týkajícího se povědomí spotřebitelů o certifikaci Fairtrade a analýzy společností Ben & Jerry´s a Pfanner. Informace o firmách byly získané prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů a individuálních rozhovorů se zástupci těchto firem. Syntézou zpracovaných výsledků obou výzkumů byl naplněn hlavní cíl práce.
Vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice po roce 2000
Mrůzková, Veronika ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice využívání obnovitelných zdrojů v České republice. Práce je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, po ní následují dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu obnovitelné zdroje, dále popisuje fungování každého zdroje a vhodnost využívání těchto zdrojů v ČR. Druhá kapitola se věnuje již konkrétním hodnotám. Zabývá se rozšířením každého z vybraných zdrojů v ČR, vypsanými podporami pro výstavbu těchto zdrojů a také celkovými náklady na podporu obnovitelných zdrojů. V kapitole je možné najít také důvod expanze obnovitelných zdrojů v ČR. Poslední kapitola popisuje technologické a ekonomické charakteristiky vybrané bioplynové stanice. Taktéž se věnuje vyhodnocení investice pomocí různých metod, jako je cash flow, NPV, IRR, nebo prostá doba návratnosti. V kapitole je také obsažena citlivostní analýza, která ukazuje, jak jsou citlivé náklady do BPS.
Rozvoj podnikatelského prostředí v rámci konceptu chytrého města - Průvodce pro Prahu v podpoře rozvoje kreativního průmyslu
Cséfaiová, Dóra ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Bakalářská práce propojuje dva světové trendy rozvoje měst: koncepci chytrého města (smart city) a dynamický růst významu kulturních a kreativních průmyslů. I hlavní město Praha si chce udržet krok s těmito trendy, v dubnu roku 2016 tak zahájilo svou vlastní iniciativu Smart Prague, jejíž záměrem je mimo jiné i stimulace kreativních oborů ve městě. Po představení ústředních pojmů práce ve všeobecné rovině a vyhodnocení současné situace v České republice, práce navrhuje možné způsoby podpory pražského podnikatelského prostředí se zaměřením na rozvoj místního ekosystému kulturních a kreativních odvětví.
Rovnost mužů a žen jako jeden z cílů udržitelného rozvoje
Povýšilová, Emília ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Fleissner, Kamil (oponent)
Cílem této bakalářské práce je představit problematiku rovnosti pohlaví v multikulturním světě 21. století a zjistit, zda už bylo rovnosti dosaženo. Rovnost pohlaví je jedním z cílů udržitelného rozvoje a je tedy součástí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Ta má zajistit dobrý život pro budoucí generace. V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány hlavní faktory, které mají vliv na postavení pohlaví ve společnosti. Mezi hlavní faktory patří historický vývoj (přirozená dělba práce a stereotypy), geopolitické podmínky a náboženství (kulturní tradice). Dále je na tento problém pohlíženo z pohledu rozvinutých zemí, konkrétně České republiky a Velké Británie, kdy jsou pomocí indexu skleněného stropu popsány jejich trhy práce. V praktické části jsou statistická data ověřena pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v České republice a Velké Británii.
Logical foundations of fuzzy mathematics
Běhounek, Libor ; Jirků, Petr (vedoucí práce) ; Gottwald, Siegfried Johannes (oponent) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Předložená disertační práce sestává z autorových publikovaných článků o logických základech fuzzy matematiky, doplněných strhující studií (tvoricich úvodní část disertace), ve které je představen formálně logický přístup k fuzzy matematice. Dále je v ní dokládána důležitost výzkumu v tomto oboru a charakterizován jeho současný stav, popsán autorův příspěvek k oboru a podány komentare k jednotlivým článkům, z nichž disertace skládá.
Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
Lara Cervantes, René Fernando ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
The thesis studies the case of water quality in Mexico as a crucial factor to prevent water scarcity. This is an important issue for Mexico since more than half of its territory is arid or semi-arid; moreover, the most productive regions are located in areas with significant water resources stress. In this regard, the current situation of water scarcity is studied from the changes in water management derived from the evolution of institutions in the country. The institutional changes were analyzed mostly in the transition from a centralized water supply and sanitation services with strong state intervention to the decentralization of such services that were transferred to municipalities. Decentralization was addressed by analyzing the performance of water supply and sanitation services in urban areas that are expected to continue growing in the near future. The literature shows that the decentralization process has been partial and has not improved as expected the performance of water supply and sanitation services, moreover, due to political reasons, limited human and financial resources it introduced more challenges to the accomplishment of sustainable water management. More importantly, the federal government is still the main agent for the development of the water sector in Mexico. The next part of the analysis consist of a quantitative and qualitative evaluation regarding water quality for the three most productive Hydrological-Administrative Regions (HARs) of Mexico in the period of 2003-2013. The HARs chosen are the HAR VI Río Bravo, HAR VIII Lerma Santiago Pacific and HAR XIII Waters of the Valley of Mexico which are very similar in terms GDP share and water stress degree. Through OLS regression models for each HAR the impacts of demographic, economic, water supply and sanitation services aspects were tested to known their effects on water quality. In order to improve the discussion of the results, additional to the comparison with the results of the literature review, three experts were asked to answer a questionnaire about the regressions outcome. The discussion showed different impacts of the independent variables in the dependent variable of each HAR, sometimes leading to unexpected results. The main conclusions of the thesis relate to the improvement of decentralization of water and sanitation services, to the need to improve data for future analyses and pay more attention to water quality issues. In this regard, decentralization requires to consider contextual differences in order to seize its advantages to improve the performances of water supply and sanitation services, moreover, at the operative level water management decisions must be taken without political interests involved. The statistical analyses stressed the need to develop more reliable data about water management issues to improve the understanding of factors that could potentially affect water quality. In this regard, the creation of useful statistical indicators to assess the evolution towards sustainability in water management. The considerations for future research must consider more seriously water quality issues. This topic has been often ignored, however, it is crucial for water scarcity abatement.
Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek
Frejlich, Tomáš ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a shrnuje informace o testování trvanlivosti ložisek. V další části práce následuje návrh, výběr a rozbor optimální konstrukční varianty. Poslední část práce se zabývá ověřením funkčnosti prototypu testováním trvanlivosti ložisek a vyhodnocením dat naměřených při testování.
Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie
Šimíková, Barbora ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Závěrečná práce se zaměřuje na skutečné rozměry globálního energetického problému. Snaží se posoudit stávající zásoby fosilních paliv a další faktory, jako jejich alokaci a využívání. Práce se také soustřeďuje na alternativní zdroje energie jako možné řešení energetického problému. Představuje legislativní podporu, současné využívání a budoucí perspektivy alternativních zdrojů v rámci Evropské unie a České republiky.
Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu
Leimerová, Magdalena ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Diplomová práce s názvem Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu cílí na detailní představení podoby české politiky životního prostředí od roku 1990. První kapitola práce objasňuje teorii environmentální politiky a udržitelného rozvoje -- přibližuje například jednotlivé druhy environmentálních nástrojů či aktéry a cíle environmentální politiky. Další tři kapitoly se o tuto teorii opírají a detailně charakterizují hlavní pilíře politiky životního prostředí ČR, resp. ČSFR. Vývoj české environmentální politiky je v práci rozdělen do několika fází, přičemž klíčový mezník představuje vstup ČR do EU. V závěrečné kapitole práce shrnuje vývoj české environmentální politiky, komparuje ji s environmentální politikou EU a nabízí zhodnocení její současné podoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 DVOŘÁK, Adam
15 Dvořák, Adam
16 Dvořák, Aleš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.