Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výkon trestu odnětí svobody z hlediska odsouzených mužů
Drahoňovský, Jan ; Podaná, Zuzana (vedoucí práce) ; Dirga, Lukáš (oponent) ; Nedbálková, Kateřina (oponent)
PhDr. Jan Drahoňovský VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY Z HLEDISKA ODSOUZENÝCH MUŽŮ 2023 Abstrakt Tématem této práce je výkon trestu odnětí svobody odsouzenými muži ve standardních věznicích v České republice. Cílem je vytvořit teoretický model sociální zásoby vědění odsouzených, jenž jim slouží k jejich každodennímu uspořádávání zkušeností a korientaci během jejich výkonu trestu. K tomu byl proveden kvalitativní terénní výzkum v jedné typické věznici s ostrahou. Data byla sebrána formou dvanácti nestrukturovaných interview a následně analyzována metodikou reflexivní tematické analýzy (Braun & Clarke, 2022). Na základě výsledků analýzy byl sestaven teoretický model sestávající ze šesti vzájemně propojených témat, která tvoří soubor sociálního vědění odsouzených. Výsledky byly diskutovány ve vztahu k dosavadnímu poznání, použité metodologii, validitě a možným aplikacím do penitenciární praxe. Klíčová slova Penitenciární sociologie, výkon trestu odnětí svobody, odsouzený, sociální konstruktivismus, terénní výzkum, reflexivní tematická analýza
Interpretace kresby začarované rodiny v kontextu sociální práce s pěstounskými rodinami
Gazdová, Marie ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Bakalářská práce bude zaměřena na metodu kresby začarované rodiny. V teoretické části se věnuji pojmům týkající se rodiny. Dále se zabývám náhradní rodinnou péčí, jejími formami, vnímání rodinné péče atd. Také teoretický text obsahuje přiblížení k tématu dětské kresby, zejména její vývojové fáze, kresbě rodiny a kresbě začarované rodiny. Praktická část se zabývá kresbou začarované rodiny s dětmi z pěstounských rodin a rozhovory s nimi. Dále se práci objevují kazuistiky dětí, jež byly vybrané do výzkumu. U kresby začarované rodiny, je podstatné, že dítě může projevit svůj pohled na jednotlivé členy rodiny pomocí začarování jich do zvířete. Kresba v mé výzkumné části slouží k poznání dětské osobnosti, především k jeho vztahů mezi členy rodiny a k jeho celkovému prožívání při kresbě. Také jsem se zaměřila na dětský vývoj dítěte a vliv náhradní rodinné péče. Klíčová slova Rodina, náhradní rodinná péče, dítě, dětská kresba, kresba rodiny, kresba začarované rodiny
Možnosti podpory rodičovských kompetencí u nezletilých matek
Jechová, Štěpánka ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory rodičovských kompetencí u nezletilých matek. Seznamuje s obdobím dospívání u dívek, s problematikou předčasné gravidity a předčasného mateřství, dále se společně s praktickou částí věnuje významu rodičovských kompetencí a jejich posilování v kontextu sociální práce. Cílem závěrečné práce je popsání obtížné situace dívek, které se v nezletilém věku staly matkami a dále zjištění a popsání, zda, nakolik a jakým způsobem byly, či jsou podporovány rodičovské kompetence u nezletilých matek v domácím prostředí. K dosažení výsledků byla zvolena výzkumná strategie kvalitativní s využitím polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s pěti nezletilými matkami. Provedené šetření poukazuje na to, že dotazovaným dívkám, jež se rozhodly dítě vychovávat v domácím prostředí nebyla nabídnuta a poskytnuta žádná možnost podpory rodičovských kompetencí ze strany odborníků. Vzhledem k závažnosti a složitosti situace předčasného mateřství by výsledky šetření měly vést k určitému zamyšlení se nad angažovaností pomáhajících profesí a dále k dalšímu zkoumání a zjišťování, jak nezletilým matkám nelehkou životní situaci usnadnit.
Trávení volného času romských dětí a mládeže na Praze 3
Štajnerová, Terezie ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
ŠTAJNEROVÁ, Terezie. Trávení volného času romských dětí a mládeže na Praze 3. Praha 2023. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Katedra psychosociálních věd a etiky. Vedoucí práce doc. PhDr. Monika Nová, Ph.D. MPH Bakalářská práce se zabývá trávením volného času romských dětí a mládeže na Praze 3. Teoretická část popisuje volný čas - historii volného času, funkce a volný čas u dětí a mládeže. Dále popisuje romskou komunitu, historii Romů v České republice a téma integrace, segregace, diskriminace a sociální vyloučení Romů. Zabývá se také romskými dětmi a mládeží a jejich volným časem. V závěru teoretické části jsou uvedeny instituce pracující s romskými dětmi a mládeží na Praze 3. V praktické části byla provedena kvantitativní metoda k získání dat pomocí dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem tráví svůj volný čas romské děti a mládež na Praze 3.
Suicidalita jako problém v současné společnosti
Jandová, Anna ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na téma suicidálního jednání jako na jev, který v dnešní společnosti představuje stále značný problém v mnoha ohledech. Část teoretická byla rozdělena do tří hlavních kapitol, kde byla zprvu detailně popsána problematika suicidálního syndromu spolu s jeho souvisejícími aspekty. V druhé kapitole byla pozornost zaměřena na stěžejní téma kontextu tohoto jednání v současné době, kde byl popsán výskyt suicidalit jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. Uvedeny byly také vybrané mýty v rámci suicidální problematiky, které byly později využity v dotazníkovém šetření této práce. V poslední řadě byla část teoretická zaměřena na možnosti pomoci jak suicidálním jedincům, tak jejich osobám blízkým, přičemž popsán byl také stěžejní systém prevence v této oblasti. Praktická část předložila zpracované a interpretované výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno u 178 jedinců z řad veřejnosti. Cílem tohoto šetření bylo zmapovat povědomí veřejnosti v oblasti současného výskytu dokonaných sebevražd v České republice a zároveň popsat míru přesvědčení u veřejnosti v oblasti mylných představ suicidálního jednání, které byly uvedeny v části teoretické. Výsledky dotazníkového šetření přinesly jak zjištění v rámci povědomí veřejnosti v oblasti výskytu, tak zjištění ohledně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Drahoňovský, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.