Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 339 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zálohování dat firmy
Kugler, Petr ; Doležal, Pavel (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace
Ryšťák, Jaroslav ; Fintová, Stanislava (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik připraveného materiálu. Výsledky těchto hodnocení a jejich interpretace vzhledem k přípravě materiálu byly použity pro následnou optimalizaci jednotlivých parametrů procesu přípravy objemového materiálu. Řešení je zaměřeno na studium a řízení procesů při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z fyzikálně-chemického hlediska s ohledem na tvorbu struktury a výsledné vlastnosti.
Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů
Gregor, Martin ; Kouřil, Miloslav (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů. Literární rozbor je zaměřen na principy tepelného zpracování jako je žíhání, austenitizace, kalení a popouštění. Pozornost je dále soustředěna na nekonvenční technologie tepelného zpracování s využitím vakua a pecních atmosfér na bázi dusíku. Rozbor dělení a tepelného zpracování nástrojových ocelí je dalším předmětem literární rešerše. V experimentální části je uvedeno strojní vybavení a technologický postup zpracování polotovaru ve společnosti Wera Werk s.r.o., která se již více než 50 let zabývá výrobou, odbytem a inovací ručních utahovacích nástrojů. Následuje zpracování experimentálního materiálu se zaměřením na tepelné zpracování a indikaci mechanických vlastností při laboratorních zkouškách. Na základě naměřených a statisticky zpracovaných hodnot mechanických veličin je vypracován návrh optimalizace postupu tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů ve společnosti Wera Werk.
Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic
Doležal, Pavel ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem programátoru pro programování mikrokontrolérů Microchip PIC 16F a 18F. Její součástí je návrh zapojení, deska plošných spojů a obslužná aplikace. Navržený programátor je osazen mikrokontrolérem PIC18F67J50, grafickým displejem a paměťovou kartou. Konstrukce umožňuje snadné přizpůsobení většině cílových součástek. V práci jsou popsány principy programování pomocí protokolu ICSP firmy Microchip se zaměřením na zmíněné rodiny procesorů. Součástí práce je funkční programátor.
Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zn
Hlavnička, Jiří ; Pacal, Bohumil (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové biodegradabilní slitiny hořčíku na bázi Mg-Ca-Zn. Na základě literární rešerše byla navržena slitina Mg-3Zn-2Ca. Základní materiál byl vyroben metodou gravitačního lití a slitina byla hodnocena v litém stavu a po tepelném zpracování. Pro zpracování základního, gravitačně litého, materiálu byly navrženy postupy zpracování metodou squeeze casting, válcováním a metodou ECAP. Pro válcování základního materiálu nebyly nalezeny vhodné podmínky a docházelo k praskání materiálu v litém stavu i po tepelném pracování. V případě metody ECAP s použitím protitlaku byl připraven experimentální materiál, který vykazoval vhodnou kombinaci napěťových a deformačních charakteristik. V případě litého materiálu bylo dosaženo snížení slévárenských vad a vyšších pevnostních a deformačních charakteristik přetavením základního materiálu metodou squeeze casting a následným tepelným zpracováním. Ke studiu mikrostruktury a mechanických vlastností bylo využito metod světelné a rastrovací elektronové mikroskopie, RTG fázové analýzy a zkoušky tahem a tlakem.
Konverzní povlaky a jejich charakterizace
Březina, Matěj ; Doležal, Pavel (oponent) ; Zmrzlý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti čistého hořčíku a hořčíkové slitiny AZ91, dále je zde popsán vliv jednotlivých legovacích prvků na výsledné vlastnosti této slitiny. Rešeršní část shrnuje výsledky výzkumu konverzních povlaků na slitinách typu AZ v posledních čtyřech letech. Experimentální část je zaměřena na přípravu chromátového a manganistano-fosfátového povlaku na lité slitině AZ91 s následnou aplikací těchto povlaků na slitinu AZ91 po homogenizačním žíhání. Ověření protikorozní ochrany povlaků připravených na lité a žíhané slitině bylo provedeno pomocí potenciodynamických měření a testu v neutrální solné mlze. Byl rovněž sledován vliv nízkoteplotních plazmatu na aktivitu manganistano-fosfátového povlaku.
Zálohování dat firmy
Kugler, Petr ; Doležal, Pavel (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu
Ryšťák, Jaroslav ; Fintová, Stanislava (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích podmínek procesu. Objemový materiál je charakterizován fyzikálně mechanickými zkouškami, strukturou a porózitou. Řešení je zaměřeno na studium a řízení procesů při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z fyzikálně-chemického hlediska s ohledem na změnu vlastností a struktury.
Materiály na bázi Zn a Ca připravené práškovou metalurgií
Morcinek, Tomáš ; Hasoňová, Michaela (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a charakterizace objemového materiálu z práškové směsi zinku a vápníku lisováním za tepla. Takto připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností. Byl pozorován vliv obsahu vápníku v materiálu na výslednou strukturu fyzikálně mechanické vlastnosti. Řešení je zaměřeno na studium vlivu složení při přípravě objemového materiálu a popis těchto dějů z fyzikálně-chemického hlediska tvorby struktury a výsledných vlastností materiálu.
Koroze biodegradabilních hořčíkových slitin v Hankových roztocích
Faltejsek, Petr ; Fintová, Stanislava (oponent) ; Doležal, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce bylo navržení metodiky in-situ hodnocení degradace u vybraných hořčíkových slitin pomocí AFM v SBF roztocích. Studium degradace hořčíkových slitin v chemicky rozdílném korozním prostředí simulující tělní tekutiny (SBF – Hankovy roztoky). Pro pilotní studie byly použity hořčíkové slitiny AZ31 a AZ61 vyrobené pokročilou metodou squeeze casting. Součástí práce bylo hodnocení vlivu chemického složení a struktury na degradační vlastnosti těchto slitin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 339 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 DOLEŽAL, Pavel
63 DOLEŽAL, Petr
1 Doležal, P.
63 Doležal, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.