Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání nutriční a senzorické hodnoty mléčných výrobků a jejich rostlinných alternativ
Gregorová, Ema ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Ilko, Vojtěch (oponent)
Zájem o rostlinné alternativy živočišných potravin v posledních letech výrazně roste, je však otázkou, do jaké míry jsou tyto rostlinné potraviny schopné živočišné výrobky nahradit - ať už z hlediska nutrice, tak z hlediska organoleptických vlastností. Cílem práce bylo nutričně a senzoricky zhodnotit 18 vzorků rostlinných alternativ oproti 14 vzorkům mléčných výrobků stejného typu. Vzorky rostlinných alternativ byly podrobeny chemické analýze, kde bylo zkoumáno jejich složení z hlediska obsahu vody, bílkovin, vápníku, tuku a jednotlivých mastných kyselin pomocí analytických metod. U rostlinných alternativ mléčných výrobků byl stanoven obsah sušiny v rozpětí 11-61 %, který přímo koresponduje s fyzickým charakterem vzorků. Obsah bílkovin stanovený u skupin rostlinných dezertů a rostlinných jogurtů se pohybuje v rozpětí 0,7-4,3 g/100 g. U skupiny rostlinných alternativ sýrů byly stanoveny hodnoty vápníku mezi 9 a 330 mg/100 g. Tuk stanovený ve všech rostlinných vzorcích se pohybuje mezi 1-27 g/100 g. Profil mastných kyselin byl u vzorků velmi variabilní, v případě přítomnosti kokosového tuku ve výrobku převládá obsah nasycených mastných kyselin, ve výrobcích na bázi slunečnicového či řepkového oleje převládají nenasycené mastné kyseliny. U žádného ze vzorků nebylo stanoveno množství trans izomer...
Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při paralelním provozu transformátorů T403 a T402 v transformovnách 400/110 kV Sokolnice a Otrokovice
Doležal, Marek ; Foltýn,, Daniel (oponent) ; Blažek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je rozdělena do dvou logických částí. První část obsahuje teorii výpočtu ustáleného chodu a zkratových poměrů sítě 110 kV. Je zde také vysvětlena Newtonova iterační metoda a výpočet zkratových proudů. Je zde také popsána klasifikace a následky přechodových jevů vyskytujících se v elektrizační soustavě. Druhá část obsahuje praktický výpočet ustáleného chodu a zkratových poměrů při paralelním provozu transformátorů T403 a T402 v transformovnách 400/110 kV Sokolnice a Otrokovice. Tento výpočet byl proveden pomocí dispečerského programu SINAUT Spectrum a následně vyhodnocen. Tato část také obsahuje stručný popis rozvoden v této oblasti.
Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn
Doležal, Marek ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly nastat, a metodami výpočtu těchto poruchových stavů. V druhé části práce je dříve popsaná teorie použita na výpočet distanční ochrany pro zadanou část sítě. Výsledkem této práce jsou všechny parametry nutné pro nastavení distanční ochrany jedné části sítě.
Nutriční a senzorická hodnota rostlinných nápojů jako alternativ mléka
Němcová, Tereza ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Ilko, Vojtěch (oponent)
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice stále populárnějších rostlinných alternativ kravského mléka. Praktická část se zaměřuje na nutriční a senzorické hodnocení nápojů získaných z ovesného zrna. Teoretická část popisuje jednotlivé rostlinné suroviny, ze kterých se vyrábějí. Srovnává je z výživového hlediska, popisuje možný výskyt antinutričních látek a jejich působení na lidský organismus. Následně práce srovnává rostlinné nápoje s parametry kravského mléka. V praktické části bylo analyzováno 10 vzorků ovesných nápojů pomocí následujících metod: gravimetrie pro stanovení obsahu sušiny, extrakce kapalina-kapalina (LLE) pro stanovení tuku a Kjeldahlova metoda pro stanovení obsahu hrubých bílkovin. Pro získání potřebných dat byl stanoven obsah popela po zpopelnění vzorků v muflové peci gravimetricky a dopočtem stanoveny sacharidy. Pomocí metody plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC/FID) bylo stanoveno zastoupení mastných kyselin. Na závěr byla metodou hodnocení senzorického profilu provedena senzorická analýza. Výsledky byly následně porovnány a diskutovány s již publikovanými údaji. Analyzované ovesné nápoje obsahovaly přibližně stejné množství základních živin. Ovšem v porovnání s kravským mlékem byl obsah bílkovin výrazně nižší. Velkou variabilitu vykazují vzorky...
Nutriční a senzorická hodnota alternativ masa
Gregorová, Ema ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
Alternativy masa hrají stále důležitější roli ve výživě nejen vegetariánů a veganů, jejich nutriční hodnota a senzorické vlastnosti jsou však častým předmětem diskuze. Cílem této práce bylo analogy masa nutričně a senzoricky zhodnotit, závěr práce je věnován srovnání nutričních hodnot s nutričními hodnotami hovězího masa. Analyzováno bylo celkem 17 vzorků, většina analýzy se věnuje 16 vzorkům alternativ masa, do senzorické analýzy byl zahrnut vzorek živočišného masa pro porovnání organoleptických vlastností. Pro stanovení nutričních hodnot ve vzorcích bylo využito několik metod: gravimetrie (stanovení obsahu sušiny), extrakce dle Soxhleta (stanovení obsahu tuku), Kjeldahlova metoda (stanovení obsahu bílkovin), plynová chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem GC/FID (stanovení složení mastných kyselin), smyslové vlastnosti vzorků byly hodnoceny pomocí senzorické analýzy. Stanovením sušiny, bílkovin a tuků byly zjištěny kvantitativní údaje, které byly využity pro dopočet sacharidů. V hodnocených alternativách masa bylo zastoupení hlavních živin velmi rozdílné. Byl zjištěn obsah tuku v rozpětí 0,2-22,5 g/100 g, obsah bílkovin 6,7-57,4 g/100 g a obsah sacharidů 1,15- 37,8 g/100 g. Poměr živin v alternativách byl více různorodý, než je v živočišném mase. Stanovením složení mastných kyselin byl...
Kvalita lipidů v potravinách
Křivohlavá, Renata ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Tvrzická, Eva (oponent)
Univerzita Karlova vPraze 1. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapie Renata Křivohlavá Kvalita lipidů v potravinách Qualityof lipids in foods Bakalářská práce Vedoucí závěrečné práce: Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Praha, 2011 Abstrakt: Název bakalářské práce je "Kvalita lipidů v potravinách". Práce je rozvržena do dvou částí. První tvoří teoretická část, druhá je experimentální. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První bod pojednává o obecném chemickém složení a vlastnostech lipidů. Tento bod je dále členěn do čtyř úseků, ve kterých jsou konkrétněji rozebrány jednotlivé skupiny lipidů. Ve druhém bodě teoretické části je pozornost zaměřena na význam tuků ve výživě, syntézu mastných kyselin, trávení lipidů a problematiku související se vstřebatelností a transportem lipidů. Tato část dále obsahuje pasáž, která blíže zmiňuje výživová doporučení, v rámci nichž vyzdvihuje především otázku správného množství a kvality tuku obsaženého v jednotlivých potravinách. Nejsou zde opomenuty ani zásady správného použití a skladování tuků. Posledním úsekem této části jsou doplňky stravy a funkční potraviny, od kterých je očekáván pozitivní efekt na lidské zdraví. Experimentální část práce vychází z chemické analýzy dvaceti vzorků doplňků stravy s obsahem n-3 mastných kyselin. Tyto mastné...
Vysoce průmyslově zpracované potraviny a jejich vliv na zdraví
Hromířová, Eliška ; Dostálová, Jana (vedoucí práce) ; Doležal, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vysoce průmyslově zpracovanými potravinami a jejich vlivem na zdraví. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické, jsou sumarizované informace o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, zdravotně rizikových složká postupech při jejich výrobě. Také je zde popsán nutriční význam vybraných vysoce průmyslově zpracovaných potravin, na které navazuje dotazníkové šetření v další části. poslední kapitole teoretické části jsou popsány nejčastěji spojovaná onemocnění nadměrnou konzumací těchto potravin. Druhá, praktická část se věnuje anonymnímu kvantitativnímu dotazníkovému šetření o povědomí populace o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách a jejich vlivu na zdraví. Vedlejším cílem pak bylo, zjistit ných vysoce průmyslově zpracovaných potravin, které jsou nutričně zhodnoceny teoretické části u respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 118 respondentů. Ze šetření vyplynulo, že mnoho respondentů má nedostatečné povědomí o rizikových složkách a technologickýc typických pro výrobu vysoce průmyslově zpracované potraviny hlavně o pražení a glukózo fruktózové zamyšlení pro Ministerstvo zdravotnictví nebo další instituce, vytvořit nějaký program na osvětu veřejnosti o zdravotních rizicích spojených s nadměrnou konzumací vysoce průmyslově zpracovaných potravin Klíčová slova: ysoce...
Kvalitativní parametry vybraných potravin pro bezlepkovou dietu
Jiříková, Eva ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Pánek, Jan (oponent)
Lepek obsažený v některých obilovinách hraje důležitou roli při výrobě pekařských výrobků. Je s ním však spojena také řada chorob, při nichž je nutné dodržovat bezlepkovou dietu. V první části práce je uveden stručný přehled poznatků na daná témata. Cílem této práce bylo srovnání kvalitativních parametrů vybraných potravin (trvanlivé pečivo) pro bezlepkovou dietu. Práce zahrnovala 31 různých výrobků trvanlivého pečiva (sušenky, oplatky, piškoty, extrudované výrobky, crackerové výrobky) od různých výrobců (z toho 8 lepkových). Z údajů uvedených na etiketách výrobků vyplývá, že se jedná o energeticky bohaté potraviny (1640-2310 kJ). U 2/3 výrobků zaujímaly největší energetický podíl sacharidy (48,3-77,8 %), z toho cukry tvořily více než 10 % energetické hodnoty. U zbývající 1/3 výrobků byly nejvíce zastoupeny tuky (49,2-66,8 %). Energetický podíl bílkovin byl u všech výrobků nízký (<13 %). Po extrakci tuku a převedení mastných kyselin na methylestery bylo plynovou chromatografií (GC-FID) stanoveno složení mastných kyselin. Dominantně byly zastoupeny hlavně monoenové mastné kyseliny (MUFA) s 16,1-83,6 %, polyenové mastné kyseliny (PUFA) byly zastoupeny 0,6-25,4 %. Tři vzorky překročily ve 100 g výrobku referenční hodnotu příjmu nasycených mastných kyselin (SFA) stanovenou v nařízení (EU) č. 1169/2011 pro osoby...
Kvalita lipidů v potravinách
Křivohlavá, Renata ; Doležal, Marek (vedoucí práce) ; Tvrzická, Eva (oponent)
Univerzita Karlova vPraze 1. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapie Renata Křivohlavá Kvalita lipidů v potravinách Qualityof lipids in foods Bakalářská práce Vedoucí závěrečné práce: Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Praha, 2011 Abstrakt: Název bakalářské práce je "Kvalita lipidů v potravinách". Práce je rozvržena do dvou částí. První tvoří teoretická část, druhá je experimentální. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První bod pojednává o obecném chemickém složení a vlastnostech lipidů. Tento bod je dále členěn do čtyř úseků, ve kterých jsou konkrétněji rozebrány jednotlivé skupiny lipidů. Ve druhém bodě teoretické části je pozornost zaměřena na význam tuků ve výživě, syntézu mastných kyselin, trávení lipidů a problematiku související se vstřebatelností a transportem lipidů. Tato část dále obsahuje pasáž, která blíže zmiňuje výživová doporučení, v rámci nichž vyzdvihuje především otázku správného množství a kvality tuku obsaženého v jednotlivých potravinách. Nejsou zde opomenuty ani zásady správného použití a skladování tuků. Posledním úsekem této části jsou doplňky stravy a funkční potraviny, od kterých je očekáván pozitivní efekt na lidské zdraví. Experimentální část práce vychází z chemické analýzy dvaceti vzorků doplňků stravy s obsahem n-3 mastných kyselin. Tyto mastné...
Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn
Doležal, Marek ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly nastat, a metodami výpočtu těchto poruchových stavů. V druhé části práce je dříve popsaná teorie použita na výpočet distanční ochrany pro zadanou část sítě. Výsledkem této práce jsou všechny parametry nutné pro nastavení distanční ochrany jedné části sítě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
42 Doležal, Martin
1 Doležal, Matěj
7 Doležal, Michal
6 Doležal, Milan
6 Doležal, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.