Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 268 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní nástroje energetické účinnosti
Kudlík, Leoš ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní nástroje energetické účinnosti Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se věnuje energetické účinnosti jako jedinečnému zdroji energie. Obsahem práce je vymezení hlavních právních nástrojů energetické účinnosti, tedy nástrojů koncepčních, administrativně-právních a ekonomické. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole, Energetická politika, je stručný nástin mezinárodního a unijního kontextu energetické politiky včetně ochrany životního prostředí. Rovněž úvodní kapitola zařazuje Českou republiku mezi energeticky náročné země, přičemž právě energetická účinnost je příležitostí pro snížení její energetické náročnosti. Druhá kapitola, Právní nástroje energetické účinnosti, vymezuje právní nástroje energetické účinnosti jako složku ochrany životního prostředí. Tato kapitola je kapitolou obecnou, v dalších kapitolách jsou dané nástroje více přiblíženy. Kromě toho je v této kapitole upozorněno vedle principu udržitelnosti taktéž na problematiku lidského faktoru, klimatických podmínek a zpětného účinku. Třetí kapitola, s názvem Koncepční nástroje, poskytuje bližší informace o koncepčních strategiích energetické účinnosti. V rámci unijních koncepcí jsou zmíněny také hlavní směrnice regulující energetickou účinnosti, a to směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické...
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Kanický, Jakub ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie Abstrakt: Cílem této práce bylo získat poznatky o hlavních rysech právní úpravy uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie, a to poznatky právě o těch rysech, které podstatným způsobem ovlivňují dosahování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Za účelem naplnění uvedeného cíle byly analyzovány dvě právní úpravy uvádění chemických látek a směsí na trh: obecná, představovaná především nařízením REACH (č. 1907/2006) a nařízením CLP (č. 1272/2008), a zvláštní, kde bylo jako předmět analýzy zvoleno nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009). Práce se nejprve zabývá obecnými otázkami regulace nebezpečných chemických látek a směsí: úlohou soukromého a veřejného práva, fenoménem tzv. procesualizace práva životního prostředí a vymezením základních pojmů (včetně podrobného rozboru konceptů nebezpečí, nebezpečných vlastností, rizika a souvisejících pojmů). Na obecné otázky navazuje analýza nejvýznamnějších institutů uvedených právních předpisů (zejména registrace, hodnocení, povolování a omezení podle nařízení REACH, klasifikace a označování podle nařízení CLP a schvalování a povolování podle nařízení o přípravcích na...
Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři
Sobotková, Kateřina ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Fabšíková, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá právní úpravou náhrad škod způsobených zvěří a na zvěři v České republice. Nosným tématem diplomové práce je hodnocení a analýza stávající právní úpravy. Práce je rozdělena do třinácti kapitol, kdy se některé z nich dále dělí na podkapitoly. Stěžejní část práce tvoří kapitoly 8. a 9., které se zabývají problematikou náhrad škod zvěří a dále kapitoly 11. a 12. zabývající se problematikou náhrad škod na zvěři. Veškeré kapitoly vycházejí primárně ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Pozornost je především zaměřena na problematiku náhrad škod způsobených zvěří. Zejména s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu, která postihla značnou část území ČR, se jeví toto téma jako nanejvýš aktuální.
Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu povolování těžby vyhrazených nerostů
Mach, Daniel ; Damohorský, Milan (oponent)
- XIII - Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu povolování těžby vyhrazených nerostů Abstrakt V této práci provádím rozbor horního práva včetně některých souvisejících institutů práva životního prostředí. Cílem této práce je identifikovat prvky právní ochrany životního prostředí v procesu povolování těžby vyhrazených nerostů. Na základě zjištěných poznatků navrhuji také řešení nedostatků předmětné právní úpravy. Klíčová slova: horní právo, právo ochrany životního prostředí, vyhrazené nerosty.
Ochrana velkých šelem v unijním a národním právu Evropy
Djemel, Klára ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Ochrana velkých šelem v unijním a národním právu Evropy Abstrakt Velké šlemy, mezi něž patří medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk obecný (Canis lupus), byly na území Střední Evropy v minulosti téměř vyhubeny, a teprve v posledních desetiletích se vrací do naší přírody. Na návrat velkých šelem proto reagují jednak právní řády dotčených zemí, ale také mezinárodní právo veřejné a právo Evropské unie. Důvody pro zvláštní ochranu a právní režim velkých šelem pramení zejména z jejich biologické odlišnosti, způsobu života, potencionální konfliktnosti s člověkem i vyšší míry ohrožení. Cílem této práce je provést důkladnou analýzu právní ochrany velkých šelem v mezinárodním, unijním a národním měřítku. Ochranu velkých šelem nelze účinně řešit pouze v rámci území jednoho evropského státu, jelikož šelmy zvláště ve Střední Evropě hranice států běžně překračují. Velká pozornost je proto věnována právu unijnímu, které stanoví základ právní ochrany velkých šelem ve většině evropských státech. Z národních právních řádů Evropy byly pro srovnání vybrány právní řád České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na zkoumání společenské reality, tedy sběr relevantních informací o životě, výskytu a ohrožení velkých šelem....
Právní úprava ochrany vlka v České republice
Polák, Vojtěch ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Cílem této diplomová práce je zhodnotit platnou právní úpravu ochrany vlka obecného v České republice a skrze provedenou komparaci s právními řády našich sousedů a mezinárodně-právním prostředím nabídnout řešení nalezených nedostatků, jelikož, jak je v práci také popisováno, vlků žijících ve volné přírodě na území Česka postupně přibývá. Zkoumána je jak otázka přímé ochrany neboli právního statusu, který je vlkovi obecnému platným právem přisuzován, tak také s ní související administrativně právní překážky lovu tohoto živočišného druhu, resp. jeho podmínky a způsoby jeho provádění. Práce se dotýká i problematiky právního postavení "wolf-dog" hybridů. Posuzováno je pak z právního hlediska též aktuálně palčivé téma náhrady škod způsobovaných vlky. Na závěr této práce je pozornost věnována ochraně poskytované vlkům v rámci zájmovému chovu a obchodu s nimi.
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Kanický, Jakub ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie Abstrakt: Cílem této práce bylo získat poznatky o hlavních rysech právní úpravy uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie, a to poznatky právě o těch rysech, které podstatným způsobem ovlivňují dosahování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Za účelem naplnění uvedeného cíle byly analyzovány dvě právní úpravy uvádění chemických látek a směsí na trh: obecná, představovaná především nařízením REACH (č. 1907/2006) a nařízením CLP (č. 1272/2008), a zvláštní, kde bylo jako předmět analýzy zvoleno nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009). Práce se nejprve zabývá obecnými otázkami regulace nebezpečných chemických látek a směsí: úlohou soukromého a veřejného práva, fenoménem tzv. procesualizace práva životního prostředí a vymezením základních pojmů (včetně podrobného rozboru konceptů nebezpečí, nebezpečných vlastností, rizika a souvisejících pojmů). Na obecné otázky navazuje analýza nejvýznamnějších institutů uvedených právních předpisů (zejména registrace, hodnocení, povolování a omezení podle nařízení REACH, klasifikace a označování podle nařízení CLP a schvalování a povolování podle nařízení o přípravcích na...
Vlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníka
Hradilová, Miluše ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Vlastnické právo k pozemku a jeho omezení podzemní stavbou jiného vlastníka Abstrakt Práce se zabývá vlastnickým právem k pozemku a jeho možnými omezeními, která mají příčinu v existenci a provozu podzemní stavby jiného subjektu pod jeho povrchem. V práci je kladen důraz na vymezení pozemku jako trojrozměrného tělesa, přičemž pozornost je zaměřena na prostor pod zemským povrchem, který je optimálním místem pro umístění staveb zajišťujících činnosti, které s ohledem na technické, ekonomické či environmentální důvody není vhodné umístit a provozovat na povrchu. S cílem určit rozsah vlastnického práva k pozemku v jeho podpovrchové části je vymezen pozemek jako věc v právním smyslu a předmět pozemkového vlastnictví a je zkoumána možnost určit horizontální hranici pozemku na vertikální ose ve směru pod zemský povrch. Práce shrnuje současné teoretické pojetí vlastnického práva, ústavní záruky, obsah a vnitřní limity. Poukazuje rovněž na omezení vlastníka pozemku institutem účelové kategorizace půdy, jehož cílem je dosáhnout optimálního využití půdy jakožto klíčové složky životního prostředí. V práci je dále definována podzemní stavba a jsou analyzována kritéria rozhodující pro určení podzemní stavby jako samostatné věci, kterými jsou samostatnost účelového určení této stavby, dočasnost podzemní stavby anebo její...
Principy a nástroje ochrany životního prostředí v energetice
Majerová, Kristýna ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaobírá jednotlivými principy a nástroji ochrany životního prostředí v kontextu energetiky. Práce je systematicky rozdělena na tři části tak, aby čtenáře nejprve seznámila s problematikou energetického odvětví s ohledem na životní prostředí a následně demonstrovala na praktických příkladech, z jakého důvodu je v této oblasti kladen takový důraz na uplatňování daných nástrojů a principů. V práci se postupně analyzuje legislativní úprava energetiky na všech třech úrovních, tj. mezinárodní, unijní i vnitrostátní. Závěr pak poukazuje na možné nedostatky a kontroverzní témata energetického práva včetně doporučení jejich řešení.
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí
Fabšíková, Tereza ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Tomoszková, Veronika (oponent)
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí Disertační práce se zabývá možnostmi trestního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí. Analyzovány jsou tak nejvýznamnější trestněprávní nástroje z oblasti mezinárodního, evropského i českého práva, zejména tedy Římský statut Mezinárodního trestního soudu, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí a český trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Vedle rozboru nejvýznamnějších právních norem a následného utváření návrhů de lege ferenda se práce zabývá také charakteristikou trestné činnosti proti životnímu prostředí a specifiky trestněprávní normotvorby v ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá otázkou úlohy trestního práva v ochraně životního prostředí a zvláštnostmi utváření trestněprávních norem v této oblasti. Druhá kapitola se soustředí na charakteristiku trestné činnosti proti životnímu prostředí a popsání jejích specifických rysů. Třetí kapitola pojednává o současném stavu mezinárodního trestního práva a možnostech ochrany životního prostředí, které umožňuje za stavu ozbrojeného konfliktu a v období míru. Nejprve je pozornost věnována zločinům podle mezinárodního práva, ve vztahu k nimž je klíčová především analýza...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 268 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Damohorský, M.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.