Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia
Csukás, Adam ; Horák, Záboj (oponent)
Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Predkladaná rigorózna práca si kladie za cieľ postihnúť právny vývoj naturálnych cirkevných dávok, ktorými boli oddávna povinní slovenskí a podkarpatoruskí farníci voči svojim duchovným. Práca sa sústredí predovšetkým na obdobie od konca 19. storočia do roku 1949. Ložné bolo tradičným inštitútom uhorského obyčajového práva a ako také bolo po vzniku Československej republiky v roku 1918 recipované do československého právneho poriadku. Skúmaný právny inštitút sa kontinuálne adaptoval požiadavkám súdobej právnej praxe, až bol v roku 1949 zrušený komunistickým režimom. Ložné bolo typickým prostriedkom samofinancovania katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Nakoľko je súčasné povedomie o ložnom značne obmedzené, autor sa rozhodol odkrývať jednotlivé vrstvy skúmaného právneho inštitútu jednu po druhej, postupujúc od základných informácií po najkomplikovanejšie problémy právnej praxe. Prvá kapitola predkladanej práce je preto venovaná zmienkam o ložnom v početných uhorských cirkevnoprávnych učebniciach. Výklad sa následne presúva do 80. rokov 19. storočia, kedy sa ložnému v dôsledku sporov o jeho právnu povahu dostáva značná pozornosť uhorskej právnickej verejnosti. V ďalšej časti sa autor zaoberá etymológiou slova ložné v...
The Principles of the Presbyterial-Synodical Ecclesiastical Polity
Csukás, Adam ; Tretera, Jiří Rajmund (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia Práca postihuje princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia, na ktoré sa vo svojich cirkevných zriadeniach odvolávajú napr. Českobratská cirkev evanjelická či Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Autor upozorňuje na význam zásad cirkevného zriadenia v cirkevnom živote, pričom poukazuje i na ich občasnú nedostatočnú reflexiu. V tejto súvislosti sa venuje zavedeniu vodcovského princípu v nemeckej evanjelickej cirkvi v 30. rokoch 20. storočia. Na druhej strane vyzdvihuje príklady cirkví, ktoré dokázali princípy svojho zriadenia jasne sformulovať a niektoré z nich dokonca i vteliť do svojich cirkevnoprávnych predpisov. Autor sa ďalej venuje vyjasneniu základnej terminológie, ktorú používa, pričom sa zameriava na význam označení protestantských cirkví v rôznych jazykoch. Zaoberá sa rozdelením cirkví do rodín podľa kategorizácie, ktorú používa Svetová rada cirkví, pričom zvláštnu pozornosť venuje rodine unionovaných cirkví. Popisuje päť typov týchto cirkví, pričom sa zamýšľa nad nutnosťou zavedenia ďalšieho, šiesteho typu. Ďalej sa venuje základnej charakteristike reformovaných, presbyteriánskych a evanjelických (luterských) cirkví. Nasledujúca časť práce je venovaná popisu princípov čistého reformovaného cirkevného zriadenia, ako ich v roku...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.