Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 682 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Feasibility Study for Accredited Testing Laboratory
Očko, Martin ; Zich, Robert (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Presented bachelor’s thesis is focused on the provision of the feasibility study for the purpose of transformation of the already existing testing laboratory into an accredited testing laboratory in a selected company. The feasibility study has been carried out based on the proposed structure of the feasibility study by Jiří Fotr and Ivan Souček. The thesis contains an analysis of the current situation on the market of accredited laboratories, description of needed resources, financial analysis, assessment, and identifies risks connected with the realization of the project of transformation of the current laboratory.
Návrh on-line marketingové strategie pro e-shop
Jiroušová, Aneta ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii a její návrh ve vybrané společnosti Escapeza s.r.o.. Je rozdělena na tři části. V první části jsou popsána teoretická východiska vycházející z odborných publikací několika různých autorů, kteří se zabývají tématem marketingu a marketingové strategie. Druhá část pojednává o analýze současného nastavení marketingu ve vybrané společnosti a o působení vnitřních a vnějších faktorů. V poslední části práce jsou vymezeny návrhy marketingové strategie společnosti.
Marketing Communication Strategy of the Selected Company
Bognár, Ladislav ; Vörös, Jozef (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The master´s thesis is focused on the analysis of the current situation of the manufacturing company PLAST-EX spol. s.r.o. operating in the field of shading technology, and on the proposals for improving the marketing communication strategy of the mentioned company. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis contains a theoretical background in the field of marketing communication strategy, which should serve for a better understanding of the issue. The second part of the thesis characterizes the analyzed company, analyzes its current state including communication mix, macro environment, competitors, and in addition includes an own marketing research. The final part of the thesis presents proposals based on analyses and research results, which should improve the current marketing communication strategy of the company.
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Verner, Pavel ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraného podniku. První část se věnuje cílům, metodikám a postupu použitého k jejich dosažení. Druhá část práce představuje teoretická východiska práce a odborné pojmy potřebné ke třetí části práce, analýze současného stavu, která se věnuje analýze stávající situace, vnitřních i vnějších faktorů a průzkumu zákaznických potřeb a preferencí. Výstupy z analýzy současného stavu jsou použity v navazujících vlastních návrzích řešení, kde je výstupem návrh budoucí marketingové strategie podniku s důrazem na online marketing a využití umělé inteligence.
Analýza zákaznického trhu
Sieklová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Marciánová, Pavla (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu zákazníckeho trhu Rosenfeldovho paláca v Žiline s cieľom identifikovať faktory ovplyvňujúce účasť miestnych obyvateľov na kultúrnych podujatiach. Práca využíva teóriu plánovaného správania a koncept tretích miest ako teoretické rámce pre zostavenie kvalitatívneho výskumu. Na základe zistení ponúka odporúčania pre management vedúce k zvýšeniu atraktivity paláca a jeho návštevnosti zo strany lokálnych obyvateľov.
Návrh na rozšíření funkcí elektronických cenovek přispívající k lepší komunikaci se zákazníkem
Petýrková, Pavlína ; Pospíšil, Jan (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je návrh na rozšíření funkcí elektronických cenovek přispívající k lepší komunikaci se zákazníkem. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část vychází z odborné literatury a je klíčová k hlubšímu porozumění problematiky. Zároveň slouží jako opora pro analytickou část. V jejím úvodu je představena společnost DATART. Analytická část se zabývá zodpovězením dílčích výzkumných otázek prostřednictvím rozhovorů, dotazníkového šetření a pozorováním. V části návrhové jsou na základě výsledků analýz vytvořeny návrhy soustřeďující se na konkrétní opatření a strategie, které naplní definované cíle.
Transfer of Power in a Family Business
Schmidt, Jakub ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the succession management of Schmidt Reality s.r.o., a family-owned real estate company. It begins by defining and explaining key issues related to succession planning in family businesses. The study then delves into the specifics of succession processes, challenges, and strategies within the context of family-run real estate enterprises. Detailed strategic analyses are conducted, utilizing the gathered data to formulate a comprehensive succession plan. This plan aims to ensure a smooth leadership transition, maintain business continuity, and reinforce the company's position in the real estate market.
Založení malého podniku
Mazurová, Andrea ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, kterým bude kavárna v obci Doudleby nad Orlicí. Teoretická část práce vymezuje základní důležité pojmy z oblasti podnikání, založení podniku a metod strategických analýz z okolí podniku. V analytické části práce jsou zpracovány strategické analýzy externího a interního prostředí. Návrhová část práce obsahuje návrh podnikatelského plánu, který bude podkladem k založení malého podniku.
Proposal for Expansion of the Company to the Polish Market
Bednářová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The main goal of this diploma thesis is to propose effective options for the expansion of the chosen company and its implementation based on an assessment of the market situation in the Polish market. The thesis includes a comprehensive view of the situation in the given market as well as an analysis of the chosen company, taking into account the risks and opportunities that the company may encounter during its expansion into the Polish exhibition market.
Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti
Pokorný, Jakub ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou v oblasti návrhu na zlepšení marketingového mixu vybrané společnosti za účelem rozšíření trhů. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretické definování jednotlivých pojmů a analýz. Druhá část je zaměřena na analýzu společnosti, jak z vnějšího prostředí, tak vnitřního prostředí. Závěrečná část této práce je věnována návrhům na zlepšení marketingového mixu vycházejících z analýz z předešlé části.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 682 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.