Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Asistovaná sebevražda v kontextu českého trestního práva
Kotyzová, Vendula ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Asistovaná sebevražda v kontextu českého trestního práva Abstrakt Tématem této diplomové práce je problematika asistované sebevraždy v kontextu trestního práva České republiky. Asistovaná sebevražda ani eutanázie není v současné době v České republice legální. Z toho důvodu má práce přesah do etické roviny a mnoha dalších rovin, jakými je historický, kulturní a náboženský kontext. Práce je členěna do několika kapitol, v kterých jsou podrobně popsána jednotlivá témata, která se asistované vraždy týkají a s ní souvisí. V první kapitole jsou definovány pojmy asistovaná sebevražda jako taková, její právní aspekty a historický vývoj v Česku a ve světě svobodná vůle, dobrovolná, nedoprovodná, přímá a nepřímá eutanázie, asistované umírání, doktrína dvojího efektu a eubiosie. Dále je popsán historický vývoj sebevraždy a to od starověku až po moderní dějiny a vývoj v České republice. Následně je téma asistované sebevraždy zasazeno do rámce platného českého práva. Vzhledem k tomu, že asistovaná sebevražda v současné době v České republice legální není, jsou zde zmíněné zákonné předpisy, které jsou v současné době platné a které s s tématem asistované sebevraždy souvisí. Jedná se informovaný souhlas, negativní revers, zdravotnické právo a podzákonné předpisy, které souvisí s asistovanou sebevraždou. Popsány jsou...
Transplantační zákon - právní a etické problémy při jeho aplikaci
Novotná, Kateřina ; Císařová, Dagmar (vedoucí práce) ; Sovová, Olga (oponent)
Práce pojednává o otázkách souvisejících s aplikací transplantačního zákona. Zaměřuje se na posouzení stávající právní úpravy transplantací, označení problematických oblastí transplantačního práva a možnosti jejich nápravy. Práce je rozdělena na několik částí. V úvodu se zabývá historií a vývojem transplantační medicíny, dále obsahuje popis stávající právní úpravy a stručný odkaz na mezinárodní úpravu. Těžiště práce je v rozboru nedostatků české právní úpravy a zdůraznění interdisciplinární povahy transplantačního práva. Na závěr je rozebrána změna transplantačního zákona chystaná ministerstvem zdravotnictví. Český transplantační zákon je právní úpravou moderní a respektující mezinárodní závazky. Charakter úpravy je dán jeho základními aspekty  zásadou předpokládaného souhlasu ve spojení s právně garantovanou zárukou respektování relevantně vyjádřeného nesouhlasu, upřednostněním zemřelého dárce před žijícím, principem spravedlnosti při alokaci orgánů čekajícím pacientům, dodržováním zásady piety při nakládání s mrtvým tělem a zákazem finančního prospěchu. Mezi obtíže, s nimiž se české transplantační právo potýká, patří nevyváženost úpravy odběru orgánů zemřelým cizincům, velmi neuspokojivá míra informovanosti veřejnosti odborné i laické, vytvoření eticky konfliktní situace v případě odmítnutí...
Aktuální otázky mlčenlivosti zdravotnického pracovníka
Charvátová, Anna ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Povinná mlčenlivost, zejména ve zdravotnictví, ale obecně i v dalších regulovaných povoláních, je v poslední době, zvláště v souvislosti s některými trestními kauzami jak zdravotnických pracovníků, tak v oblasti advokacie či obecněji justice, velmi diskutována. Otázky povinné mlčenlivosti jsou o to složitější, že jsou spojeny nejen s rovinou právní, ale i etickou. Institut povinné mlčenlivosti slouží v našem právním řádu k ochraně celospolečenských i individuálních zájmů2 a zejména v souvislosti s profesemi, jejichž úkolem je poskytovat služby v oblastech, ve kterých se často seznamují i s tzv. citlivými údaji a informacemi, je nutno zabezpečit, aby tyto znalosti nemohly být zveřejněny. V zájmu svých klientů mají příslušníci profesních komor uložena zákonem omezení v možnosti použít získané informace.3 Povinná mlčenlivost je zdůrazňována rovněž ve stavovských předpisech a je jedním ze základů profesní etiky. Institut povinné mlčenlivosti je ve zdravotnictví pojednáván především jako právo pacienta na zachování důvěrnosti o jeho zdravotním stavu, což je jeho soukromou oblastí. Institut povinné mlčenlivosti rovněž chrání zdravotnické pracovníky před neopodstatněnými zásahy státní moci do výkonu jejich zdravotnického povolání. Formou takového zásahu může být i požadování informací nejen o zdravotním stavu...
Euthanasie
Havlová, Kamila ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
RESUMÉ Cílem této diplomové práce je sjednotit celkový náhled na problematiku euthanasie a asistované sebevraždy s kladením důrazu na trestní právo. Nepokouším se vyvodit závěr, zda zlegalizovat euthanasii v českém právním řádu či nikoliv, jen bych ráda nastínila možnosti právní úpravy v České republice do budoucna, a to po provedení analýzy v zemích, kde již k uzákonění v posledních letech došlo. Tato diplomová práce se skládá celkem ze šesti kapitol. Na začátek se snažím podrobně seznámit s podstatou euthanasie a s ní souvisejících pojmů, jako jsou asistovaná sebevražda, dříve vyslovená přání, dále uvádím její obvyklé dělení. Poté se zabývám historií a vývojem tohoto pojmu ve světě, jelikož k pochopení a ujasnění, je to nezbytné. Další kapitola je již věnována právní úpravě euthanasie v České republice, kde tato otázka nebyla a není právně upravena, avšak snahy o uzákonění zde určitou formou byly. V této kapitole se zabývám právní kvalifikací usmrcení na žádost a asistované sebevraždy de lege lata a úvahami de lege ferenda. Také zmiňuji názory odpůrců a příznivců k otázce euthanasie. V další kapitole uvádím kvalitní paliativní péči jako jeden z argumentů proti euthanasii. Nelze opomenout ani lékařskou etiku a její základní kámen, tedy Hippokratovu přísahu. Jedna z nejobsáhlejších kapitol se zabývá právní...
Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví (§ 99 TŘ a další ustanovení)
Pilcová, Kateřina ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Resumé Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví (§ 99 trestního řádu a jiná ustanovení) Cílem této diplomové práce je představit problematiku povinné mlčenlivosti v českém právním řádu. Ač se práce zaměřuje především na trestněprávní souvislosti povinné mlčenlivosti, věnuje se též výkladu samotného pojmu povinné mlčenlivosti a některým sporným momentům, například jejímu rozsahu. Dále popisuje právní prameny povinnosti zachovat mlčenlivost, a to jak ty tuzemské, tak mezinárodní, právně vymahatelné i nevymahatelné. Práce v další kapitole poukazuje na spojitost povinné mlčenlivosti a zdravotnické dokumentace a dále se pak zaobírá výjimkami z povinné mlčenlivosti a trestněprávní a disciplinární odpovědností za její porušení. Práci uzavírá krátký výklad k situaci ohledně povinné mlčenlivosti v Anglii a Spolkové republice Německo. Celá práce již zohledňuje nově platný zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. účinný od 1.4.2012.
Práva pacientů
Kašparová, Anna ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Práva pacientů (shrnutí) Diplomová práce Práva pacientů není vyčerpávajícím přehledem všech práv, která pacienti dle platné právní úpravy mají, z důvodu rozsáhlosti tématu zaměřila autorka svou pozornost pouze na nejdůležitější z nich. Jednotlivým právům jsou věnovány samostatné kapitoly, jejichž pořadí v zásadě odpovídá důležitosti, jakou autorka konkrétním právům přikládá. Každá kapitola zahrnuje obecný výklad k danému právu, jeho úpravu v mezinárodních dokumentech, které jsou pro Českou republiku závazné, a následně vnitrostátní úpravu. V poznámkách pod čarou je pro srovnání uvedena úprava daných institutů v zahraničních předpisech. V úvodu práce autorka vymezuje pojem zdravotnického práva a lékařského práva a podává přehled nejvýznamnějších mezinárodních a vnitrostátních medicínskoprávních předpisů, doplněných výčtem jejich principů vztahujících s k oblasti poskytování zdravotní péče. S ohledem na aktuálně projednávané legislativní návrhy, které představují dlouho očekávanou novelu zdravotnického práva a, pokud budou schváleny, přinesou řadu významných změn proti současnému stavu, zařadila autorka na závěr první kapitoly samostatný oddíl jim věnovaný. Druhá kapitola pojednává o etických kodexech, které jsou významným, byť právně nevynutitelným, zdrojem práv pacientů. Autorka poskytuje stručný exkurz do...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Císařová, Daniela
1 Císařová, Darja
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.