Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a implementace vizuálního stylu s praktickou aplikací na vybranou firmu
Balcar, Michael ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní identity, především pak jednotného vizuálního stylu. Cílem práce je navržení a vytvoření nového vizuálního stylu pro firmu Opilý jabko, která se zabývá prodejem ciderů (především skrze internetový obchod). V teoretické části práce se zabývám vysvětlením základních pojmů, které s vizuálním stylem souvisí a jejichž porozumění je pro návrh nového vizuálního stylu naprosto nezbytné. V praktické části nejprve analyzuji současný vizuální styl firmy Opilý jabko, poté se věnuji analýze konkurence a následně za pomocí všech zjištěných poznatků pro Opilý jabko vytvořím nový, propracovanější vizuální styl.
Využití 3D grafiky v interiérovém designu
Do Bao, Vuong ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové možnosti jak ušetřit na vizualizacích svých produktů. Velké firmy jako IKEA stabilně využívá 3D grafiky pro vizualizaci nábytku čím dál více, co tato změna obnáší, a jaké jsou její výhody oproti doposavadní technologii digitální fotografie? Cílem práce je předložit informace o efektivitě 3D grafiky pro produktovou vizualizaci a popsat rozdíly mezi 3D grafikou a digitální fotografií. Obsahem práce je také popis pracovního postupu při vizualizaci interiéru. Ve výsledku 3D grafika měla vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém měřítku se ze vstupních nákladů stávají investice, které se vyplatí více, než fotografie, které jsou spíše krátkodobého charakteru.
Softwarové možnosti při tvorbě filmových titulků
Kubíček, Petr ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato práce se zabývá filmovými titulky, které jsou součástí každého filmu. Cílém práce je srovnání efektivnosti tří programů při tvorbě titulků. Teoretická část práce je věnována historii vývoje tvorby titulkových sekvencí, jednotlivým prvkům, se kterými se pracuje při výrobě titulkových sekvencí, a trendům v moderní titulkové tvorbě. V praktické části srovnávám tři grafické programy Cinema 4D, After Effects a Element 3D při práci s 3D textem. Srovnání jsem provedl při výrobě totožné animace titulku., kritériem byl čas, intuitivita ovládání a ekonomická náročnost. Tímto srovnáním jsem zjistil, že nejvhodnějším programem pro práci s 3D textem je Element 3D.
Vizuální styly filmových festivalů
Terekhova, Margarita ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Phung, Hyu Nghia (oponent)
Zaměřením teto bakalářské práce je předvést filmové festivaly probíhající v České republice a prozkoumat jejích vizuální styl za posledních 3 až 5 let. Cílem bude nejen vytvořit rozsáhlou přehlídku grafických a audiovizuálních výstupů jednotlivých akcí, ale i pochopit, na jakém vizuálním stylu jsou založeny, jaké využívají grafické prvky, techniky, pravidla kompozice. Dalším cílem této práce je na základě získaných poznatků vytvořit nový jednotný vizuální styl festivalu krátkých studentských filmů oboru Multimédia v ekonomické praxi na VŠE, Multifest. V teoretické části jsou popsány základní terminy, které s tímto tématem souvisí, a důvody, proč je v současné době vizuální identita důležitá. V teto části je také uveden historický přehled českých festivalových a filmových plakátů. V analytické části se zkoumá vizuální styl současných filmových festivalů v České republice, se zaměřením mimo jiné na malé studentské festivaly českých vysokých škol. Pomocí popisu a obrazového doprovodu se tak vytváří přehled evolice a trendů grafického designu v teto oblasti. Praktická část se soustředí na tvorbu nového sjednoceného vizuálního stylu festivalu Multifest. V této části jsou kompletně popsány jednotlivé kroky při vypracovávání nového vizuálního stylu festivalu, od stanovení cílů přes zkoumání cílových skupin a návrhy, až k finální tvorbě všech potřebných grafických a audiovizuálních výstupů.
Redesign internetového obchodu czech-server.cz
Janík, Václav ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Mezuláník, Radek (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh redesignu internetového obchodu czech-server.cz. Jsou zde probírány obecné poznatky týkající se problematiky e-shopů a designu webových stránek. Součástí je i analýza prostředí firmy, konkurence a její cílové skupiny. Na základě poznatků z těchto částí jsou stanovena doporučení a požadavky, které by měly redesignované stránky splňovat. Následně jsou vytvořeny drátěné modely, prototyp a finální grafický návrh.
Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
Dušek, Václav ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Bubeníček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě nové webové prezentace divizního úseku ITreklama společnosti DISKUS spol. s r.o. Tvorba nového webového řešení s sebou nese specifické potřeby, a to především kvůli obchodnímu zaměření na sektor B2B, do něhož tento divizní úsek spadá. Projekt využívá tradičního přístupu k řízení se všemi jeho relevantními nástroji, aby bylo dosaženo co nejvyšší přidané hodnoty. Hlavním cílem je úspěšné spuštění nové webové prezentace a mezi dílčí cíle patří identifikace potřeb cílové skupiny a popis specifických nároků na webovou prezentaci v obchodním sektoru B2B. Vysvětlení životního cyklu projektu, spolu s identifikací specifických potřeb pro webovou prezentaci v sektoru B2B, má následně sloužit i jako metodika pro oblast tvorby webových B2B prezentací.
Animace v interaktivním prostředí aplikací, využívajících nové technologie
Kokolia, Jan ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; BUBENÍČEK, Jan (oponent)
má teoretcká diplomová práce i klade za úkol zmapovat a shrnout propojení různých typů animace se současnými technologiemi, které využívají krom základních vjemových smyslů jako je sluch a zrak také senzorů, zaznamenávajících pohyb, teplotu, polohu GPS a další. V aplikacích, určených multimediálním zařízením se pak spojením těchto technologií dostahuje vytvoření tzv. rozšířené reality (augmented reality), která se stále více projevuje v každodenním životě moderního člověka. Práce by měla vypovídat o nezanedbatelné pozici animace, jejím přizpůsobením se technologickému boomu a srovnáním s dosavadním vývojem.
Studium a profese českého animátora v podmínkách tržní ekonomiky
Kotlářová, Hana ; BUBENÍČEK, Jan (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce "Studium a profese českého animátora v podmínkách tržní ekonomiky" je zodpovědět všechny základní, praktické otázky, které si klade student animace či začínající tvůrce s ohledem na svou budoucí kariéru. Dále by měla sloužit jako informační pojítko mezi školou a praxí, informovat o současné situaci na české animované scéně a o praktických dovednostech, které je nutné pro úspěšný start v oboru animace budovat. Snahou autorky bylo předat nezkreslené, užitečné a realistické informace, a proto může text na některé čtenáře působit překvapivě, upřímně až skepticky. Čtenářovou reakcí by mělo být vytvoření vlastních, na faktech postavených východisek pro práci v oboru animace, a proto je pochopení celé, nepřikrášlené situace fundamentální. Široce pojaté téma obsahuje informace jak o filmové či umělecké animaci, tak o reklamní, zakázkové nebo internetové tvorbě, o fungování animačního studia, animačního průmyslu a ekonomických aspektech tvorby. Dále shrnuje poslání a účel škol a studia včetně "desatera studenta", zaměřeného na praktické zkušenosti, které by měl student na škole získat. Obsah práce byl z většiny vytvořen metodou dotazů a rozhovorů s předními tvůrci, producenty a pedagogy, fungujícími na české (i zahraniční) scéně. Přestože studie nepřináší hloubkovou analýzu a jasná řešení konkrétních, specifických problémů, představuje velice praktický úvod do animované tvorby v praxi, díky které by studenti měli získat základní přehled a témata dále individuálně rozvíjet.
SEO audit a obsahová analýza vybraného webu
Beneš, Martin ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá SEO auditem a obsahovou analýzou pro konkrétní webové stránky. Cílem práce je nastínit proces optimalizace pro vyhledavače a následně ověřit, zda jsou dané webové stránky dostatečně optimalizovány na základě zjištěných informací. V rámci teoretické části je definována základní problematika SEO a nejčastěji používané metody optimalizace a linkbuildingu. Také je stručně vysvětleno, jak pracují vyhledávače a na základě kterých faktorů vyhodnocují pozice stránek ve vyhledávání. Na závěr jsou popsány nezbytné nástroje pro kvalitní SEO audit. V rámci praktické části bude proveden SEO audit na základě získaných teoretických znalostí spolu s obsahovou analýzou, jejíž základ bude spočívat v analýze klíčových slov. Závěrem této kapitoly bude seznam konkrétních doporučení na základě SEO auditu pro zvýšení návštěvnosti webu z organického vyhledávání.
Motion Capture v animaci
Urazajeva, Regina ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce popisuje různé techniky a postupy aplikace technologie snímání pohybu (angl. motion capture). Jejím cílem je zaznamenat jednotlivé kroky při práci na projektu využívajícího této technologie, od přípravné fáze přes samotnou tvorbu díla až po jeho finální úpravu a dokončení. Hlavním smyslem a přínosem této práce je poukázání na možná úskalí spojená s využitím značně komplikovaného snímání lidského pohybu a nastínění možných způsobů, jak se těmto problémům vyhnout.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.