Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodič učitelem - porovnání domácího vzdělávání v České republice a Spojených státech amerických
Brožková, Lenka ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Klapálková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá individuálním vzděláváním v domácím prostředí jakožto možnou alternativou výuky dětí. Popisuje historii a počátky domácího vzdělávání v Evropě a Spojených státech amerických. Věnuje se také alternativním způsobům výuky, školství i jeho moderním trendům. Představuje názory na výuku českých a amerických rodičů, kteří sami učí své děti. Zaměřuje se na porovnání přístupu k domácímu vzdělávání v České republice a USA a snaží se zachytit jejich shodné markanty.
Užívání léků s návykovým potenciálem v České republice
Brožková, Lenka ; Gabrhelík, Roman (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
Východiska: Užívání psychoaktivních léků ČR není dostatečně zmapováno Cíle: prevalenci užívání P souvislost mezi opakovaným užíváním , DS a následnou adiktologickou péčí armakoepidemiologická studie vycházející z dat o preskripci a vykázaných adiktologických výkonech ě é pojišťovn Škoda (ZPŠ) za období - Výzkumný soubor ojištěnci ZPŠ 146 177; muži n 71 013; ženy n reprezentováni přibližně 340 000 zdravotními záznamy. Pro identifikaci DS byly analyzovány překryvy v preskripci od více poskytovatelů zdravotních služeb. mezi opakovaným užíváním PAL a adiktologickou péčí byl zjišťován analýzou lékové historie pojištěnců, u kterých došlo k některému z adiktologických výkonů. Výsledk Více než polovina pojištěnců užívajících opioidní analgetik užívala ve stejném roce léky ze skupiny anxiolytik. Nejvyšší podíl pojištěnců s identifikovaným byl mezi uživateli cií (3,37 %). U opioidních analgetik a benzodiazepinů byly poměry podobné (OA 2,37 %). Počet duplicitních preskripcí byl nejvyšší u benzodiazepinů (5,65). Signifikantní vztah mezi užíváním P péčí pouze u stimulancií (OR - - - Závěr: Tato studie přináší nové poznatky o užívání psychoaktivních léků a v ČR. Zjištění lze využít é rozhodování o zdravotní péči. alší výzkum založený n žádoucí
Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech České republiky
Brožková, Lenka ; Chomynová, Pavla (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem práce je podrobně zmapovat současnou situaci v užívání benzodiazepinů na území ČR a následně zjistit možné souvislosti s kvalitou života v jednotlivých regionech. Benzodiazepiny jsou široce předepisovány z mnoha důvodů, především pak pro léčbu úzkosti či nespavosti. Závislost na benzodiazepinech bývá často latentní a nevede tak k sociální segregaci, jako nadužívání ilegálních psychotropních látek či alkoholu. Je známo, že prostředí, které nás obklopuje, má významný vliv na naše myšlení a prožívání. Naskýtá se tedy otázka, jak významný vliv má kvalita tohoto prostředí na lidskou spokojenost, a jak se tato spokojenost odráží na užívání benzodiazepinů. Odpovědi na tyto otázky byly získány zpracováním studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2016, do které se zapojilo celkem 3601 respondentů. Tato studie byla cílena na užívání návykových látek a hraní počítačových a hazardních her. Výsledky ukazují, že léky na uklidnění a nespavost, stejně tak jako benzodiazepiny užívají nejčastěji osoby ve velkých městech, naopak nejnižší prevalence užívání benzodiazepinů je v malých obcích. Mezi léky užívané na uklidnění či nespavost jsou benzodiazepiny ze všech hodnocených léčiv stále nejčastěji užívanou skupinou. Jejich užívání přiznalo 73 % respondentů, kteří opakovaně užívali...
Možnost využití vizuálního umění ve volném čase v průběhu léčby mentální anorexie
BROŽKOVÁ, Lenka
Tato práce se zabývá tématem možnosti využití vizuálního umění ve volném čase s cílem pozitivního ovlivnění léčby v průběhu hospitalizace pacienta s diagnózou mentální anorexie. Začátek práce je věnován vymezení pojmu mentální anorexie, seznámení se s uvažováním anorektika a režimem hospitalizace. Dále je pozornost věnována faktorům, které ovlivňují tělesnou stavbu jedince a vnímání vlastního těla. V závěru práce jsou popsána slohová období, na které je nahlíženo v kontextu dobových událostí a vývoje ideálu krásy. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem a zhodnocením způsobů kreativního prožívání volného času a shodných kategorií ve vnímání uměleckých děl pacientek s mentální anorexií.

Viz též: podobná jména autorů
4 BROŽKOVÁ, Lenka
1 Brožková, Libuše
4 Brožková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.