Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Poláčková, Stela ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je spracovanie návrhu obnovy objektov v areáli cisterciáckeho kláštora Porta Coeli v Předklášteří pri Tišnove. Základnou ideou návrhu je zachovanie historického kontextu a architektonickej hodnoty areálu. Návrh sa usiluje o vytvorenie atraktívneho a kultúrneho prostredia s rôznymi verejnými priestranstvami na rekreáciu a oddych. Práca sa zaoberá riešením materskej školy, ktorá je navrhnutá v hospodárskej budove, kde je potrebné doplnenie objektu o prístavbu a prepojenie preskleným krčkom. Vedľa materskej školy vznikla novostavba komunitného centra, ktoré poskytuje rôzne skupinové a tvorivé aktivity hlavne deťom a mladistvým zo sociálne slabších rodín. Riešenie sa usilovalo aj o parkové a parkovacie úpravy, vytvorenie pamätného miesta, ktoré vylepšia celkový výraz areálu a prínos veľkého množstva turistov.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Ovsak, Artem ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie a návrh nového využití historických objektů v areálu Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V areálu se nachází několik objektů, ale práce se soustředila na ty klíčové. V klášteře nyní žijí tři sestry, které využívají první a druhou kvadraturu a také mají přístup ke klášterní zahradě. Třetí kvadratura slouží skupinám dobrovolníků, kteří pomáhají s údržbou kláštera a občas se podílejí na výrobě místních produktů, jako jsou mošty, povidla a med. V této kvadratuře je již jedno patro rekonstruováno. V budoucnu se plánuje využít prostor bývalé prádelny jako ubytování pro pracovníky, a v rámci práce se provedla změna funkce tohoto prostoru na výrobní. Bývalý ovčín bude přeměněn na multifunkční prostor, který bude sloužit pro různé druhy akcí. V současnosti slouží jako pila a je ekonomicky nejvýhodnější pro zastupitelstvo kláštera. Bývalá sýpka po rekonstrukci bude mít ubytovací funkce a její dispozice je umístěna u vody, což zvyšuje její atraktivitu a investiční zájem o rekonstrukci. Součástí návrhu bylo také umístění amfiteátru na svahu vedle sýpky a ovčína. Koncepce využití ukazuje, že tyto dva objekty budou úzce propojeny a amfiteátr s upraveným prostorem bude sloužit jako místo setkávání pro různé události, například svatby, konference nebo oslavy. Důležitým aspektem je, že tvar amfiteátru bude kopírovat svah, což pomůže vnímat prostor, okolí a umožní návštěvníkům nerušený pohled do přírody. V rámci práce byla také navržena přístavba ke druhé kvadratuře, která by sloužila personálu budoucího rehabilitačního domu. Koncept se zaměřuje na to, že druhá kvadratura může sloužit jako centrum rehabilitace pro sportovce i běžné návštěvníky. Centrum zahrnuje krátkodobé ubytování, jídelnu, lékařské ordinace a zázemí pro personál. Spojení s přírodou, klidná poloha a estetická a duševní harmonie přispívají k rychlejšímu zotavení návštěvníků. Bývalá kočárovna je v současnosti využívána jako hygienické zázemí, zatímco většina objektu zůstává nevyužita. V předběžných plánech se uvažuje o budoucím využití buď jako menší výrobní prostor nebo jako sklad pro účely muzea a kláštera. Bude proveden rozsáhlý zásah do obnovy předprostoru bývalého ovčína. Zde budou umístěny různé prvky, jako například bludiště a další odpočinkové zóny. Součástí návrhu bylo také řešení úprav venkovního prostoru, vytvoření nových parkovacích kapacit a zpevněných ploch.
Účelová aktualizace souboru historických objektů
Rozhkova, Ekaterina ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je účelová aktualizace souboru historických objektů s vložením architektonického novotvaru. Lokalita - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova. Předklášteří je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se zde národní kulturní památka klášter Porta coeli. Hlavním zaměřením diplomové práce je nové využití objektu sýpky a objektu ovčína v areálu Porta Coeli. Objekt sýpky je historicky cenná barokní stavba ze 17. století. Jedná se o rozměrný objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a podkorovím. V současné době je nevyužíván a jeho technický stav hraničí s ruinou. V rámci projektu je do objektu sýpky navržené primárně krátkodobé ubytování. Kapacitně se bude jednat o objekt s možností ubytovaní hostů v převážně dvojlůžkových pokojích. Restaurace bude dimenzována na 25 hostů. Objekt sýpky bude doplněn o nové okenní otvory, zvýrazněný vstup, s vložením architektonického novotvaru ze zadní. Projekt je úzce navázán na objekt ovčína, který bude přestavěn na multifunkční sál. Dohromady tak zde bude vytvořen komplex ideální na svatby, team building a jiné společenské akce. Objekt ovčína bude propojen svenkovním prostorem. Je navržen jako multifunkční sál pro organizaci společenských událostí se zázemím pro svatby, meetingy. Občerstvení řešeno pomoci cateringu. Do návrhu také patří venkovní úpravy, které reaguje na stávající okolní zástavbu a respektuje kontext dané lokality.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Kukuť, Olga ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je analýza funkčního využití celého areálu cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, na základě které je navržena konverze nevyužívaných objektů s návrhem nového funkčního využití včetně návrhu architektonického novotvaru. Při vytváření architektonické studie bylo nutné nejdříve zanalyzovat stávající stav a současně přihlédnout ke kulturně-historickým hodnotám kláštera, jeho areálu a nejbližšímu okolí, ke stavebně-technickému stavu a občanské vybavenosti v okolí areálu. Základní ideou návrhu bylo přilákat návštěvníky do areálu a dát mu nový život. Vytvořit komfortní klidový prostor pro turisty i místní obyvatele. Ve studii vznikl i nový objekt pro tvůrčí rozvoj dětí. Proto ve II. kvadratuře a bývalé prádelně je navrženo ubytování a nově je postavena základní umělecká škola.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Bendová, Kateřina ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování analýzy funkčního využití celého areálu cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova a na základě ní vypracovat studii, která se zaměřuje na konverzi nevyužívaných objektů a návrh nového funkčního využití. Součástí studie je také návrh architektonického novotvaru a úprava venkovních prostorů v areálu. Práce se zaměřuje především na objekty bývalé sýpky a bývalého ovčína. Řešené původní objekty jsi zachovávají částečně svůj vnější vzhled, ale jsou doplněny o nové okenní otvory. Pro sýpku je navrženo nové využití v podobě hotelu s ubytovací kapacitou a restaurací. Ovčín je přeměněn na multifunkční sál, který bude sloužit pro pořádání různých společenských událostí. V blízkém okolí, obou původních budov, je navrhnuta novostavba zázemí, která je doplní. Nacházet se v ní bude jen hygienické zázemí pro návštěvníky a prostory pro účinkující. Součástí práce je také úprava venkovních prostorů v areálu. Celkovým cílem práce je přinést novou funkci do areálu, která bude moci fungovat samostatně, ale zároveň bude respektovat historický a duchovní charakter klášterního prostředí.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Morongová, Lenka ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce bylo zpracovat návrh obnovy areálu Porta Coeli v obci Předklášteří u Tišnova. Areál je velmi hodnotné místo tvořící dominantu celé obce a zároveň se jedná o jediný fungující ženský cisterciácký klášter v České republice. V komplexu nalezneme mnoho budov, z nichž některé jsou využívány k náboženským účelům nebo mají kulturně společenskou funkci, některé budovy jsou však nevyužity či dokonce chátrají. Na základě vypracovaných analýz byly vybrány stavby pro zpracování, jedná se o objekty: sýpky, ovčína, hospodářské budovy, II. kvadratury a moštárny. Všechny budovy byly zpracovány v zimním semestru v předmětu Specializovaný ateliér, pro diplomovou práci jsem si vybrala sýpku, ovčín a novostavbu nacházející se v blízkosti ovčína. Cílem mého návrhu bylo vytvořit místo pro pořádání společenských a kulturních akcí.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Prátová, Kateřina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh obnovy klášterního areálu Porta Coeli v obci Předklášteří, což je unikátní a cenné místo s bohatou historií a duchovním charakterem. Současnou a historickou náplní areálu je řeholní život, který je nyní v úpadku a hrozí jeho úplné zaniknutí. Rozsáhlé části areálu, včetně historických staveb, jsou bez využití a bohužel v chátrajícím stavu. Areál nabízí návštěvníkům pouze omezené možnosti, jako je návštěva muzea, komentovaná prohlídka nebo nedělní mše v kostele. Nicméně, místo má obrovský rekreační, rehabilitační a duchovní potenciál, který se nový návrh snaží rozvinout. Na základě provedených analýz stávajícího stavu a využití byly vybrány objekty a prostory pro další zpracování. Hlavně se jedná o sýpku, ovčín, kočárovnu, II. kvadraturu a starou prádelnu. Podrobněji jsou zpracovány objekty sýpky a ovčína. Stavební program návrhu respektuje aktuálně realizované a připravované záměry a plány v areálu. Zpracované objekty mají různorodou typologii a funkční náplň, které jsou tematicky propojeny s cílem vytvořit ucelený komplex zaměřený na svatební obřady, kulturní činnosti a další společenské akce.
Areál pro malé a střední podnikání, Uherské Hradiště
Čížková, Petra ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového pronajímatelného průmyslového areálu v Uherském Hradišti. Celý areál je definován jednoduchými liniemi a tvary, to zároveň umožňuje stoprocentní funkčnost a efektivitu. Výrazným prvkem v návrhu je potom designová fasáda, která ale stále zachovává koncept linií (horizontály a vertikály). Přáním vedení města bylo navrhnout pronajímatelný areál s výrobními, ale také administrativními či výstavními prostory. Zároveň má architektura tvořit dominantu celé průmyslové oblasti a má zaujmout při vjezdu do města Uherské Hradiště. Výrobní buňky jsou variabilní a dají se skládat a rozšiřovat podle požadavků investora. Třípodlažní objekt s výstavními prostory nabízí firmám prezentovat svoje produkty a jednat s případnými zájemci. Nosný systém je kombinovaný, na kterém jsou uloženy monolitické stropní desky. Objekt je zastřešen plochou střechou uloženou na nosných stěnách a průvlacích.
Autocentrum VW Group Mikulov
Horáčková, Eliška ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou výkresové dokumentace pro DSP a DPS novostavby autocentra pro automobilový koncern Volkswagen group. Práce vychází z podkladů ve formě zadání, dwg. výkresu katastrální situace a architektonické studie AG32. Řešené území se nachází v jihomoravském městě Mikulov. Pozemek se nachází mezi ulicemi Jiráskova a Republikánské obrany, a terén pozemku je převážně rovinatý. Aktuálně je pozemek součástí téměř nevyužívaného zemědělského střediska. Objekt je stavba dopravního charakteru. Urbanistické řešení tak maximálně uzpůsobuje areál pro bezkolizní provoz osob a automobilů. Autocentrum tvoří reprezentativní showroom a servis. Mají rozdílný charakter i provoz, což se projevilo v návrhu hmoty a použitých materiálů. Na druhou stranu objekt propojuje koncept barevného řešení, který navazuje na vizuální identitu automobilového koncernu Volkswagen group. I dispozičně je objekt rozdělený do dvou provázaných celků. Objekt showroomu se zázemím a objekt servisu se sklady. Jednotlivé části jsou mezi sebou propojeny pro plynulý a bezkolizní provoz celého autocentra. V showroomu 1NP slouží exhibici vybraných automobilů a pro komunikaci se zákazníky. Druhé nadzemní podlaží slouží výhradně pro administrativní pracovníky autocentra. Část showroomu a servisu jsou propojeny přes zázemí zaměstnanců, příjem a automatickou mycí linku. Mimo propojení příjmem a automatickou mycí linkou má servis další 3 samostatné vjezdy pro variabilní provoz a zároveň je přímo spojen se skladem náhradních dílů a pneumatik. Servis se potom dělí na několik požadovaných pracovišť.
Autocentrum VW Group Mikulov
Vácha, Adam ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout objekt Autocentra Volkswagen Group v průmyslové části města Mikulov. Studie byla původně zpracovávaná v předmětu AG033 - Ateliér výrobních staveb. Tudíž jsem ji dopracoval dle požadavků DSP a DPS. V současné době je řešený pozemek součástí zemědělského družstva. Ze severozápadní strany vytyčuje pozemek ulice Jiráskova, z jihovýchodní poté ulice Republikánské obrany. Navržený objekt je rozdělen na tři hmoty. Toto rozvržení vychází z funkčního odůvodnění budovy. Showroom slouží k vystavování a prodeji nových vozidel sdružených značek pod Volkswagen Group. Navazuje na něj sklad, který slouží jak k uskladnění pro přímý prodej, tak hlavně na náhradní díly do servisu. V druhém nadzemním podlaží nad skladem se nachází kanceláře administrativy. Ty jsou schodištěm napojeny na showroom. Vedle skladiště se také nachází příjem aut do servisu a propojovací chodba mezi showroomem a servisem. Součástí servisu je také zázemí pro mechaniky, jehož součástí jsou šatny a sociální zázemí. Je zde také technická místnost a kancelář mistra. V zadní části servisu je poté lakovna, která je oddělena příčkou. Celý objekt je nepodsklepený a až na část nad skladem jednopodlažní. Showroom a servis jsou tvořeny skeletem z železobetonových sloupů propojených ocelovými příhradovými vazníky. Část skladu s kancelářemi je poté železobetonový monolit. Stropy jsou poté v halách zpevněny pomocí trapézových plechů s železobetonovou deskou. Fasádu showroomu tvoří prosklený lehký obvodový plášť a na servisu je zase použit Dri-design Kingspan systém. Příčky jsou řešeny ze sádrokartonu. Všechny části objektu jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Nad servisem je střecha vegetační. Odvodnění showroomu a servisu je řešeno pomocí zaatikových žlabů se svody. Kanceláře poté pomocí vnitřních svodů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.