Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hasičská zbrojnice
Sobotka, Patrik ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění novostavby hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena v katastrálním území Lažínky. Pozemky jsou umístěny v okrajové části obce, v mírně svažitém území směrem k jihovýchodu. Objekt je navržen jako jednopodlažní s částečným druhým nadzemním podlažím a částečným podsklepením. Stavba bude plnit funkci hasičské zbrojnice, která vytváří zázemí pro funkční jednotku požární ochrany SDH kategorie JPO V. Dále je k objektu navržen společenský sál, který bude tvořit prostor pro pořádání akcí s kapacitou 80 hostů. Součástí novostavby je parkoviště s celkovou kapacitou 31 parkovacích stání a obratiště pro osobní vozidla i autobusy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterénní obvodové zdivo bude vyzděno ze ztraceného bednění. Ostatní svislé konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic. Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové dutinové stropní panely. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střecha.
Sportovní centrum
Borchová, Karin ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem sportovního centra v městě Havlíčkův Brod. Jedná se o samostatně stojící objekt, který se nachází na parcele číslo 653/1 ve městě Havlíčkův Brod, v katastrálním území Havlíčkův Brod. Sportovní centrum má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu jsou navrženy sklady a garáž pro návštěvníky a zaměstnance centra. V nadzemních podlažích se budou nacházet cvičební místnosti, technické a hygienické zázemí pro návštěvníky i zaměstnance, masáže a zasedací místnost. Svislé konstrukce jsou řešeny z monolitického železobetonového skeletu s výplní keramických tvarovek a monolitické voděodolné stěny. Vodorovné konstrukce jsou tvořené monolitickými železobetonovými deskami. Základová konstrukce je navržena jako základová monolitická deska plnící funkcí bíle vany. Střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová vegetační. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Wellness Hotel
Kašpárová, Darina ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu Wellness hotelu umístěnou v obci Lipno nad Vltavou. Objekt je navržen jako nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. Vizuálně je rozdělen na vícero části. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě provozní části – wellness a restaurace. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází prostory pro dočasní ubytování hostí. Základy stavby jsou betonové a železobetonové. Nosné, obvodové a dělící stěny jsou navrženy z pórobetonových a vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Zastřešení prvního nadzemního patra je provedeno jako plochá vegetační střecha. Hlavní recepce je zastřešena šikmou střechou a třetí nadzemní podlaží třemi na sebe navazujícími šikmými střechami. Této střechy jsou tvořeny systémem z pórobetonových střešních dílců a vodu-odvádějící vrstvou z falcované plechové krytiny. Objekt je zateplen zateplovacím systémem ETICS. Část fasády tvoří fasádní obkladové pásky a část omítka světlé barvy.
Medicínské centrum
Pospíšil, Václav ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby medicínského centra MEDCEN v areálu nemocnice Jihlava, na parcele č. 4374/1. Celková výměra pozemku je 22 706 m2. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. Svislou nosnou konstrukci tvoří zdící keramické prvky, které v podzemním podlaží doplňuje monolitický, vodostavební železobeton. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem, v nadzemních podlažích navíc s provětrávanou fasádou. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze železobetonových prefabrikovaných panelů a v místě lokálního zatížení jsou vyztuženy železobetonovými průvlaky. Na celém objektu je navržena plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev, kde hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Objekt je svým dispozičním uspořádáním dělen na levé a pravé křídlo, které spojuje střední centrální část. Celé podzemní podlaží je navrženo jako provozní, nachází se zde parkovací místa pro zaměstnance, skladovací prostory a technické zázemí objektu. Ve všech nadzemních podlažích jsou navrženy jednotlivé ordinace, sesterny a čekárny. Ve střední centrální části jsou pak navrženy hygienické prostory pro návštěvníky i zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je navržena lékárna a RTG vyšetřovna. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy dvě kanceláře pro správu objektu a prostory jednodenní chirurgie
Hasičská zbrojnice
Pospíchal, Libor ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice typu P v Polné. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která již byla ve špatném technickém stavu a nevyhovovala novým požadavkům. Zbrojnice se nachází na parcele č. 91/5 s přilehlými č.p. 91/11, 91/10, 91/7, 91/8, 91/9, 91/6, 2684, 2693. Pozemek je mírně svažitý. Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Svislou nosnou konstrukci v suterénu tvoří zdivo ze ztraceného bednění a v nadzemních podlažích vápenopískové zdivo YTONG SILKA. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se spádovou vrstvou z cementové lité pěny. Objekt se skládá ze dvou částí – administrativně-provozní části a garáže zásahových vozidel s příslušnými sklady. Hlavní vstup a výjezd vozidel je orientován na jihozápad. Administrativa zbrojnice je umístěna ve 3.NP. Prostory pro hasičskou jednotku se nachází v druhém nadzemním podlaží, šatny se sklady oděvů v prvním nadzemním podlaží. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí. Část pro garážová stání automobilů je navržena přes dvě nadzemní podlaží a je ukončena plochou jednoplášťovou střechou. Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami, předpisy a technickými normami.
Bydlení pro seniory
Pilík, Václav ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace objektu Bydlení pro seniory v Brně - Dolních Heršpicích. Lokalita se nachází v území s plánovaným rozvojem obce. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený, samostatně stojící objekt. Objekt je rozdělen do pěti sekcí tvořící uzavřený celek. Budova je založena na základových pasech a patkách z prostého betonu a železobetonu. Nosný konstrukční systém je kombinovaný sloupový a stěnový systém, v technologickém provedení jako betonový, monolitický. Objekt je navržený ve standardu pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Je využito kontaktního zateplovacího systému. Celý objekt je navržený s nucenou výměnou vzduchu. Je navržena extenzivní i intenzivní pochozí vegetační plochá střecha. Cílem je vytvoření bydlení malometrážní, bezbariérové, komunitní, s dostupnými službami a podporou, s možnou perspektivou dožití. Uvažované jsou služby pro seniory se sníženou soběstačností a s lehkými zdravotními a mentálními disfunkcemi. Objekt je vybaven prostory pro ubytování s kapacitou 48 lůžek, prostory pro stravování se samostatnou kuchyní, prostory pro volnočasové a pohybové aktivity, prostory pro základní zdravotní a sociální péči a prostory pro administrativně-správní činnosti a technické zázemí. Stavba je rozdělena na více stavebních objektů, předmětem diplomové práce je především řešení SO.01 - Bydlení pro seniory
Sportovní centrum
Nosek, Martin ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v sousedství sportovního areálu Na Losích na parcelách č. 561/1, 564/17. Pozemky jsou mírně svažité a jejich celková výměra je 12574 m2. Objekt sportovního centra je navržen jako dvoupodlažní, podsklepený s dominantní částí víceúčelové sportovní haly. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický kombinovaný systém. Ve sportovní hale tvoří nosný systém skeletová konstrukce z ocelových válcovaných prvků v kombinaci s železobetonovými monolitickými sloupy. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem s předsazeným perforovaným plechem. Základová konstrukce je navržena jako základová monolitická deska plnící funkci bílé vany. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů SPIROLL. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová vegetační, plochá. Střešní nosná konstrukce nad sportovní halou je navržena z ocelových příhradových vazníků s nosným trapézovým plechem. Navržená stavba sportovního centra má 3 funkční části. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu se zázemím pro sportovce v podzemním podlaží. Druhou funkční částí v prvním nadzemním podlaží je sportovní bar s návazností na hlavní vstupní halu a tribunu s kapacitou 400 osob, která se nachází v prostoru sportovní haly. Třetí část tvoří samostatný úsek v prvním nadzemním podlaží pro zázemí sportovců využívající přilehlá venkovní hřiště a hlavní část se nachází ve druhém nadzemním podlaží, která slouží pro zázemí vedení klubu TJ Jiskra, dále obsahuje VIP zónu, klubovnu a malý cvičebním sálem se zázemím.
Vinařství
Nestrojil, Michal ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Výsluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislou nosnou konstrukci v podzemním podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny a v nadzemních podlažích vápenopískové tvárnice. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Střecha je navržena jako jednoplášťová vegetační a plochá. Tento vinařský komplex je rozdělen do 4 samostatně funkčních provozů, a to výroba vína, administrativní část, ubytování a poslední částí je degustační místnost s maloobchodem. V podzemním podlaží je situována výroba vína a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je oddělená část s degustační místností a jejím zázemím, dále zde je část výroby vína, maloobchod, kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo ubytování. Při návrhu budovy je kladen důraz na architektonický ráz, přičemž budova splňuje energetické požadavky v plném rozsahu. Tvarové řešení je navrženo tak, aby objekt zapadl do prostředí vinohradů.
Mateřská školka
Kubů, Michal ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školky ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V objektu se nachází čtyři třídy mateřské školky. Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic. Suterénní zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění. Střecha mateřské školky je navržena jako plochá. Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 BLAŽKOVÁ, Veronika
13 Blažková, Veronika
2 Blažková, Vlasta
1 Blažková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.