Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Doplňování parcel ZE do ISKN
Bláhová, Marie ; Beran, Vít (oponent) ; Fišer, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována způsobům doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny informace o vývoji a vzniku katastru nemovitostí. Další část se zabývá jednak hromadným způsobem doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí - různé typy obnovy katastrálního operátu a dále pak doplňováním parcel zjednodušené evidence jednotlivě či ve skupinách do ISKN. V závěru práce jsou jednotlivé metody zhodnoceny.
Využití historie v mocenských bojích pozdního středověku
Jauernig, Jakub ; Nejedlý, Martin (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent) ; Drška, Václav (oponent)
3 Abstrakt Tato práce se věnuje využití narativů o počátcích knížecí moci pozdně středově- kými panovníky, aby ospravedlnili legitimitu své vlády. Její hlavní cíl spočívá v odhalení propojenosti rozšířených narativních pramenů jako kroniky a romány na jedné straně s dosud stále málo probádanými prameny jako například erbovníky, heraldická miscelanea či genealogické svitky na straně druhé. Druhý zmiňovaný typ pramenů začíná v poslední době lákat více medievistů, ale práce s ním je vcelku obtížná, a to hned z několika důvodů. Málo víme o praktickém využití materiálů, jako jsou právě genealogické svitky, které mo- hou dosahovat více než pěti metrů. Dalším důvodem je také fakt, že tento typ pramenů v sobě snoubí několik aspektů. Kombinuje v sobě textovou, obrazovou a diagramovou část, které tvoří jeden integrální celek, který nelze rozkouskovat a zkoumat odděleně. Tento druh pramenů byl plně nabitý historickým, prorockým a symbolickým obsahem a měl zřejmě sloužit nejen k reprezentativním, ale i propagačním účelům panovníků. V této práci mapuji využívání historických narativů na postavě Bruta z Tróje, eponymického za- kladatele ostrovního království Británie v pozdně středověké Anglii a Walesu. Práce se zaměřuje na historiografické prameny, které uvádějí postavu Bruta z Tróje, především Dějiny britských králů od...
Urbariální rejstřík českokrumlovského panství z roku 1445. Kritická edice pramene
Novák, Václav ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
Práce předkládá edici urbariálního rejstříku českokrumlovského velkostatku obsahujícího berní povinnosti tamních poddaných k roku 1445 a uloženého v SOA Třeboň, pobočce Český Krumlov, fondu Velkostatek Český Krumlov pod signaturou I 7 Ralfa 186, poř. č. 63. Přepis se řídí pravidly pro transkripci latinských textů dle B. Ryby. Cílem je co nejvěrohodněji reprodukovat informační obsah pramene s přihlédnutím k jeho celkové vnitřní struktuře, čehož je dosaženo pomocí speciálních a grafických znaků dle zásad uvedených v ediční poznámce. Klíčová slova: berní rejstřík, 1445, edice, transkripce, Český Krumlov, Rožmberk, středověk, urbář
Rukopisy nejstarších českojazyčných mariánských hodinek
Neufus, Zuzana ; Holá, Mlada (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
CZ Diplomová práce se zaměřuje na studium dochovaných rukopisů nejstarších českojazyčných mariánských hodinek z vrcholného a pozdního středověku. Zejména se soustředí na rukopis KNM V H 36 zvaný Hodinky české královny, který na základě jeho výzdoby je možno přiřadit některé z tehdejších členek rodiny Václava IV., i když doposud jednoznačně a spolehlivě donátorka nebyla s přesností určena. Podle určitých znaků se přiřazuje královnám Alžbětě Pomořanské nebo Žofii Bavorské, avšak lze uvažovat o princezně Anně Lucemburské, která se později stala anglickou královnou sňatkem s Richardem II. Plantagenetem. V práci je zpočátku představen náhled do skupiny liturgických a modlitebních kodexů období středověku. Poté je krátce zmíněn knižní vývoj, stěžejní prvky, obsah, výzdoba i vliv lucemburského období na české prostředí rukopisné kultury. Následují kapitoly věnující se mariologii a specifikaci tohoto typu rukopisu. Hlavní těžiště práce představuje zpracovaný katalog nejstarších českojazyčných hodinek Panny Marie, včetně kodikologického a ikonografického popisu. Všechny rukopisy jsou uváděny se svou signaturou, event. dostupným odkazem na on-line digitalizát. Závěr shrnuje výsledky studia středověkých hodinek a úvahy nad výkladem sporných iluminací. Připojené konkordance, ikonografický rejstřík, seznam...
Kalotová pečetidla
Maličký, Pavel ; Bláhová, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
E Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je představení fenoménu kalotových pečetidel. Jedná se o typ osobních peče- tidel, které umožňují pečetit třemi identitami. Jejich existenci lze vysledovat od poslední čtvrtiny 17. století do začátku 20. století. Význam kalotových pečetidel je možné spatřovat v několika rovinách - jsou svědky konce éry pečeti pod papírovým krytem, symbolizují přerod pečetidla v nástroj prezentace svého majitele a během krátké doby se přeměňují ve šperk. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobní předměty, je frekvence výskytu ve sbírkách minimální a odkazy k tomuto tématu v odborné literatuře téměř nenacházíme. Teprve roku 1970 byla učiněna kratičká zmínka o jejich existenci v základním díle evropské sfragistiky z pera E. Kittela:"Siegel". Z výše uvedeného je zřejmé, že představení tohoto typu pečetidla nabízelo lákavý předmět diplomové práce - ta je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část představuje dvousetletý vývoj konstrukce pečeti- del, popisuje a zavádí terminologii, bohatě dokumentovanou perokresbami jednotlivých částí. Zvláštní péče je věnována kalotám, které jsou roztříděné dle existujících tvarů a námětů na pečetních plochách. Stranou nezůstávají ani materiály, ze kterých byly zhotovovány. Speciální část obsahuje katalog 37 kalotových pečeti- del zpracovaných s...
Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.
Svobodová, Jana ; Bláhová, Marie (vedoucí práce) ; Hlaváček, Petr (oponent) ; Blechová, Lenka (oponent)
Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského vikariátu. Dnes je uložena v Národní knihovně. Ablauffova kronika zachycuje události týkající se františkánů od roku 1451 do roku 1528, kdy Ablauff pravděpodobně zemřel. Kronika je zasazena do širšího kontextu pozdně středověké františkánské historiografie vzniklé ve středoevropském geografickém prostoru. Součástí disertace je kodikologický a paleografický rozbor kroniky. Na základě edičně zpřístupněného textu Ablauffovy kroniky bylo možné pojednat v samostatné kapitole o postavě kronikáře Eberharda Ablauffa de Rheno, o jehož životě si můžeme udělat představu podle vpisků do jeho opisovaných a psaných textů nebo podle poznámek v knihách, které četl. Edice kroniky je doplněna přehledem zmiňovaných františkánských bratří tzv. Registrum fratrum. Edičně zpřístupněná kronika může sloužit jako základní pramen k řádovým a církevním dějinám našeho území. Ablauff zachytil kontinuitu vývoje česko-moravsko- slezského vikariátu, kde se pravidelně konaly provinční kapituly, na kterých byli voleni představení vikariátu. Velkým tématem v jeho době byl boj s luterány, konvertování řádových bratrů...
Bible Zamojských a české překlady Bible do 1. poloviny 15. století
Šteflová, Květa ; Holá, Mlada (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se dělí do dvou hlavních částí. První se zabývá českými překlady liturgických textů, a především bible do první poloviny 15. století, snaží se zmapovat jejich počátky, stejně jako jejich vývoj. Jsou rozebírány především první tři tak zvané redakce českého překladu bible, což tvoří pomyslný můstek pro druhou část, která se věnuje rozboru Bible Zamojských. Nejprve je památka zasazená do historického kontextu, to souvisí s rozebíranou problematikou její datace. V rozboru je pak zahrnuté řazení a obsah biblických knih, korektury a poznámky a konečně iluminace. Na závěr je snaha alespoň krátce postihnout možné osudy rukopisu na základě v něm dochovaných signatur.
Problematika nástupnictví v normanské a anjouovské Anglii(1066-1216) v narativních pramenech 12. a počátku 13. století
Malý, Jan ; Drška, Václav (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent) ; Zelenka, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou následnictví na královský trůn v Anglii v období od nástupu Viléma Dobyvatele na trůn v roce 1066 do smrti Jana Bezzemka v roce 1216. Dané téma nahlíží zejména optikou narativních pramenů, vzniklých převážně ve 12. a na počátku 13. století. Cílem práce je tedy na základě analýzy a komparace těchto pramenů sledovat utváření obrazu následnictví v Anglii a případně zachytit v pramenech vyhledatelné vývojové tendence v přístupu k obsazení trůnu. Jádrem práce je analýza vybraných narativních pramenů z období vlády anjouovské dynastie, které zasazuje do kontextu dalších děl, jež měla vliv na vznik těchto textů a formování názorového spektra jejich autorů.
Bohemikální rukopisy v Beineckeho library Yale
Hadaš, Jiří ; Holá, Mlada (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
V The Beinecke Rare Book & Manuscript Library je uložena též sbírka vzácných rukopisů, z nichž některé mají přímou vazbu na české prostředí, ať již tím, že zde vznikly, případně byly součástí středověkých institucí a jejich knihoven. Institucí The Beinecke Rare Book & Manuscript Library ve vztahu k středověkým i raněnovověkým rukopisům bohemikální provenience se doposud nezabývala žádná studie. Výzkum bohemik uložených v zahraničních institucích má v českém kodikologickém bádání dlouhou tradici, neboť četné zahraniční sbírky obsahují velké množství rukopisů české provenience. V průběhu studie byly nalezeny památky, které byly pozapomenuty. Možná nemají takovou důležitost a nejsou natolik vzácné ve srovnání s jinými bohemiky, přesto stojí za to si ony písemnosti připomenout a blíže zpracovat. Současně je nutno zmínit, že jedním z dokumentovaných rukopisů je tzv. Voynichův rukopis, který je považován za nejvzácnější rukopis sbírek a současně za jednu z nejzáhadnějších knih světa. Právě této památce je věnována zvýšená badatelská pozornost. Zpracování tématu není jen přínosem pro poznání historie bohemikálních rukopisů, ale i pro knihovnu samotnou, neboť se rozšíří povědomí o její unikátnosti a výjimečnosti na mezinárodní úrovni a je možno konstatovat, že se zvýší zájem za účelem provádění dalších vědeckých...
PPCP ve vodě a jejich vliv na vodní ekosystémy
Bláhová, Marie ; Fuksa, Josef (vedoucí práce) ; Matoušková, Milada (oponent)
Cílem bakalářské práce je identifikovat hlavní zástupce široké skupiny Pharmaceuticals and personal care products (zkráceně PPCP) a vysvětlit důvody, proč představují tyto látky pro vodní ekosystémy stále větší hrozbu. V teoretické části se práce věnuje definování pojmu PPCP a vysvětlení hlavních příčin, proč jejich koncentrace ve vodním prostředí v posledních desítkách let stále roste. Dále se zabývá dělením na hlavní skupiny preparátů nacházených ve vodním prostředí, jejich charakteristikami, doloženými dopady na vodní organismy a aktuálně detekovanými koncentracemi ve světových řekách. V následujících kapitolách práce řeší otázku účinnosti eliminace těchto látek a mechanismy, kterými se dá tato eliminace zlepšit. Práce stručně shrnuje vlivy na organismy způsobené jak bioakumulací, tak endokrinní disrupcí a v závěru teoretické části se věnuje vlastnostem deseti zvolených léků, které jsou pravidelně detekovány v českých řekách. V praktické části dochází k vyhodnocení množství prodeje deseti zvolených léků v České republice během roku 2019, jejich detekovaných koncentrací v řekách Vltava, Labe, popřípadě Morava a Dyje a zpracování těchto dat k posouzení rizika nalezených koncentrací pro vodní ekosystémy. Klíčová slova: PPCP, endokrinní disruptory, degradace, ČOV, jakost vod v ČR

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 BLAHOVÁ, Monika
7 BLÁHOVÁ, Marie
17 BLÁHOVÁ, Markéta
9 BLÁHOVÁ, Martina
6 BLÁHOVÁ, Michaela
1 BLÁHOVÁ, Miloslava
7 BLÁHOVÁ, Monika
4 Blahová, Marcela
7 Blahová, Marie
17 Blahová, Markéta
9 Blahová, Martina
2 Bláhová, Magdalena
4 Bláhová, Marcela
17 Bláhová, Markéta
3 Bláhová, Marta
9 Bláhová, Martina
6 Bláhová, Michaela
7 Bláhová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.