Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financing innovative companies in USA through venture capital
Stropkaiová, Aneta ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů a firem podílejících se na výzkumu a vývoji jsou dnes hodnoceny jako území s nejvyšší koncentrací inovací na světě a společnosti jako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídlící v Silicon Valley, patří mezi nejinovativnější a nejdůležitější společnosti generace. Počínaje z Windows až přes FedEx, technologie zrozené v útrobách firem financovaných rizikovým kapitálem, změnily zásadním způsobem náš svět. Cílem mé diplomové práce je identifikovat vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonnosti na příkladu USA. V první kapitole vymezuje pojem rizikový kapitál, vysvětluji jak probíhá proces investování rizikového kapitálu, a které subjekty se tohoto procesu účastní. Ve druhé kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americké ekonomice. Dále zkoumám jakým způsobem přispívá rizikový kapitál k zakládání a rozvoji inovativních firem. Ve třetí kapitole aplikuji závěry výzkumů na příkladu konkrétní americké společnosti, která splňuje 2 podmínky a to, že je financována rizikovým kapitálem a má velký inovační potenciál. Na praktickém příkladu tak ověřuji vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonností země.
Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Nagyová-Tkáčová, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna.
Analýza vývoje obchodování s emisními povolenkami v Evropě
Hetešová, Zuzana ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje evropského systému obchodování s emisními povolenkami, zejména potom zhodnocení efektivnosti systému (co se týče množství vypouštěného oxidu uhličitého do ovzduší) a ověření růstu podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Evropě. V průběhu práce je ale také zkoumána vzájemná korelace mezi cenou ropy a cenou emisní povolenky, dále také případný dopad systému EU ETS na firmy produkující emise. V závěru práce jsou navrženy určité změny pro celkově efektivnější fungování systému.
Konkurenceschopnost automobilového průmyslu zemí V4
Frišaufová, Tereza ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností automobilového průmyslu České republiky, Slovenské Republiky, Polska a Maďarska, tedy uskupení zemí V4. Hlavním cílem práce je zhodnotit vzájemnou pozici a identifikovat rozdíly automobilového průmyslu mezi jednotlivými zeměmi V4. Proto se teoretická rovina zabývá vymezením konkurenceschopnosti, jejím měřením, konkurenční výhodou, rolí státu, odvětví a firem a v neposlední řadě vymezením pojmu klastr. Praktická rovina práce pak vymezuje jednotlivé automobilové trhy zemí V4 za pomocí identifikace a rozmístění hlavních výrobců, struktury výroby a hrubé přidané hodnoty. Následně jsou země V4 za pomocí komparativní analýzy zkoumány na vybraných identifikátorech jako je například PZI, export a import, domácí a zahraniční přidaná hodnota, pracovní náklady a mzdy, zaměstnanost, produktivita, celková produkce a její hodnota a obrat, apod.
Aktuální problémy konkurenceschopnosti finské ekonomiky
Valevataya, Dziyana ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu národní konkurenceschopnosti Finska v souvislosti s poklesem této země v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti. Cílem je na základě analýzy ukazatelů cenové a necenové konkurenceschopnosti země určit její aktuální trendy a příčiny jejího poklesu od roku 2007. Diplomová práce se zároveň zabývá makroekonomickým vývojem země od roku 2000 a porovnává před a po krizové období. Zde se pozornost věnuje základním makroekonomickým ukazatelům, zejména přímým zahraničním investicím a zahraničnímu obchodu země, které mají značný vliv na růst produktivity výrobních faktorů.
Analýza hypotečního trhu České republiky ve srovnání s Německem
Sudová, Kateřina ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním hypotečního trhu České republiky a Německa v kontextu jeho vývoje a současných trendů. První část práce popisuje obecně hypoteční úvěr, dále definuje, jak hypoteční trh funguje a vymezuje základní termíny. Druhá část se zaměřuje na vývoj hypotečních trhů v obou zemích v průběhu posledních 20 let, ale také srovnává jejich nemovitostní trhy. Poslední část práce se věnuje aktuálním trendům, ale také změnám a predikci možného budoucího vývoje.
Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Průchová, Michaela ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Má práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, přičemž největší důraz je kladen na Českou republiku. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit a navrhnout vhodná opatření, která by přispěla ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v České republice. Nejdůležitější metody využívané v mé práci jsou vědecký popis a indukce. Hojně jsem využívala také statistická data, která jsou vázána jak k českému, tak k evropskému trhu práce. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol, přičemž první z nich je věnována úvodu do problematiky a specifikům rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, příčiny a dopady nezaměstnanosti a vývojem v členských státech. Poslední kapitola je primárně zaměřena na nezaměstnanost mladých lidí v České republice, její vývoj a opatření proti nezaměstnanosti. V závěru práce konstatuji, že opatření zaváděná jak Evropskou unií, tak Českou republikou mají na situaci mladých lidí na trhu práce v Česku kladný vliv. Nelze však s jistotou říci, která opatření jsou nejpřínosnější, neboť vždy záleží také na vnějších vlivech a celkovém stavu ekonomiky. Avšak celkově jsem vyhodnotila jako přínosná ta opatření, která přispívají k rozvoji osobnosti a dovedností a k využití potenciálu mladých lidí. Toho může být dosaženo především pomocí vzdělávacích kurzů, poradenství, či formou stáží a odborných praxí. Jako doporučení do budoucna uvádím prohlubování současných snah o podporu skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodněny, přičemž se zaměřit především na vzdělávání, poskytování pracovních zkušeností a zvyšování kvalifikace.
Současný stav a výzvy německé ekonomiky
Ledinská, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Hlavním cílem této práce je poukázat na možné ekonomické výzvy pro německé hospodářství. Zhodnotit jednotlivé hospodářské ukazatele s ohledem na možný budoucí vývoj, dále poukázat na současnou politickou situaci ve světě a její vliv na hospodářskou situaci Německa. To vše s ohledem na dějinný vývoj německého hospodářství od druhé světové války.
Komparace režimů podpory startupů ve vybraných zemích EU - příspěvek pro rozvoj inovačního potenciálu
Hluchník, Tomáš ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Diplomová práce je věnována podpoře startupů na úrovni EU a ve vybraných členských státech. Podpora startupů je klíčová pro rozvoj inovací v zemi a přispívá tedy k růstu konkurenceschopnosti. Cílem práce je identifikovat faktory, které vedou k růstu inovačního potenciálu. To na základě komparace podpor Velké Británie, Finska a České republiky.
Záporné úrokové sazby jako nástroj měnové politiky
Tvrdek, Filip ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá opatřením záporných úrokových sazeb využívaným jako nástroj měnové politiky. V úvodní části popisuje teoretická a makroekonomická východiska a příčiny které vedly centrální banky k zavedení nekonvenčních opatření. V hlavní části jsou prezentovány možné účinky politiky záporných úrokových sazeb, jejichž přítomnost je ověřována na příkladu pěti ekonomik - Švédska, Dánska, eurozóny, Švýcarska a Japonska. V závěru jsou empirické poznatky hodnoceny smíšeně s upozorněním na možná budoucí rizika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.