Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 161 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie výskytu, sběru a nakládání s nebezpečným odpadem .
Wolf, Adam ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Zimová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje nebezpečným odpadům. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními souvisejícími s nebezpečnými odpady a mezinárodní spoluprácí. Následně se ve třech kapitolách rozebírají tyto nebezpečné odpady: azbest, odpadní kaly z čištění odpadních vod a popely ze spalování odpadů. Azbest, dnes již zakázaný materiál, se vyskytuje převážně v izolacích starých veřejných a průmyslových budov. Nezbytná je prevence proti uvolnění azbestových vláken. Dále bylo v současnosti navrženo několik nadějných metod pro nakládání s odpadními kaly a popely, které odpadové hospodářství v České republice přehlíží. Prezentované metody kladou důraz na odbourání nebezpečných vlastnosti z příslušných odpadů. Práce ukazuje současný výskyt v životním prostředí. Hlavním cílem je celkové zhodnocení potencionálních rizik, pro zdraví člověka nebo složky životního prostředí, vyplývajících z nebezpečných odpadů a následné vyvození nejefektivnějších důsledků pro nakládání. Závěr literární rešerše shrnuje doporučení pro nakládání s těmito odpady. Klíčová slova: nebezpečný odpad, nebezpečné vlastnosti, odpady obsahující azbest, kaly z čištění odpadních vod, odpadní kaly, spalování odpad, ložový a úletový popel, vitrifikace, těžké kovy
Ropné havárie a jejich vliv na kvalitu vody
Lebdušková, Helena ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
V předkládané bakalářské práci se především se věnuji ropným haváriím, které se staly běžnou součástí našich životů. Součástí práce je i charakteristika ropy, jako výchozí suroviny na výrobu benzínu, nafty a dalších ropných produktů. Současný způsob užívání ropy a ropných produktů se bez rizika havárií bohužel neobejde. Mezi největší problémy patří přeprava ropy tankery. Další problémy přináší zpracování ropy a odpady vznikající při jejím zpracování. Cílem práce je zejména vyhodnocení ropných havárií, jejich vliv na kvalitu vody a současně tak i na celý ekosystém. Klíčová slova Ropa, ropné havárie, znečistění vody
Havárie a jejich vliv na kvalitu vody
Uhrová, Adéla ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na havárie ve vodě a jejich rozdělení do skupin podle různých faktorů. Podrobněji se zabývá chemickými haváriemi s následkem znečištění povrchových a podzemních vod, které se staly na území České republiky od roku 2000. Popisuje chemické látky, jež nejčastěji unikají do vod a poškozují tak jejich kvalitu. Dále je zde popsána havárie z roku 2006, kdy z Lučebních závodů Draslovka, Kolín unikly do Labe nebezpečné kyanidy. Klíčová slova: havárie, znečištění vody
Vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v toku
Kunert, Michal ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Komínková, Dana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je sledování kvality toku Čermenka pomocí stanovení základních fyzikálně chemických parametrů a koncentrací přítomných iontů ve vzorcích vody a následný vliv na kvalitu toku po vybudování nové čistírny odpadních vod. Klíčová slova : kvalita vod, znečištění vod, čistírna odpadních vod
Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.
Koubková, Lenka ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelovém povodí Vinořského potoka. Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekohydrologickým průzkumem v povodí Vinořského potoka, které bylo v 90. letech 20. století nadměrně ekologicky zatížené. Ekohydrologický stav je hodnocen na základě vyhodnocení odtokového režimu, jakosti povrchových vod, znečištění sedimentu a ekomorfologického průzkumu. Data byla získána terénním průzkumem. Průtoky byly měřeny hydrometrickou vrtulí. Kvalita povrchové vody byla stanovena na základě analýzy fyzikálně-chemických ukazatelů vody. Z hlediska jakosti vody jsou v povodí nejproblematičtější sloučeniny dusíku. Nejvyšší koncentrace dusičnanového a amoniakálního dusíku byly naměřeny na horním toku Vinořského potoka na profilu č. 1., který je ovlivňován přečištěnými odpadními vodami z ČOV Kbely. Z důvodu zjištění starého antropogenního znečištění dnových sedimentů těžkými kovy a arsenem v okolí Biologického rybníka byly jednorázově odebrány vzorky sedimentů z této lokality a obsah jednotlivých prvků byl stanoven metodou ICP OES. Následně byla provedena srovnávací analýza s předchozími průzkumy. Ze zjištěných koncentrací těžkých kovů a arsenu v sedimentech v okolí ...
Odsolování mořské vody
Pokorný, Lukáš ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Pivokonský, Martin (oponent)
S rostoucí populací na planetě, rostou i požadavky na zásobování vodou. Zdroje sladké vody již v některých zemích nestačí zásobovat obyvatele, průmysl, zemědělství. Jedná se zejména o aridní, přímořské oblasti jako je Blízký východ či Austrálie. Tyto oblasti jsou odkázány především na využití slané mořské vody. Slaná mořská voda obsahuje velké množství rozpuštěných látek, dosahujících koncentrací až 37 000 mg/l, kvůli těmto koncentracím není vhodná k dalšímu využití. Pomocí membránových procesů lze rozpuštěné látky z mořské vody odstranit a vodu dále využívat jako pitnou, k průmyslovému využití nebo v zemědělství. Nejvyužívanější metodou k úpravě slané mořské vody je revezní osmóza, která poskytuje nejvyšší účinnost v poměru ku spotřebě energie.
Využití a porovnání nových filtračních materiálů na odstraňování železa a manganu
Lukeš, Jan ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Pivokonský, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě vody. Cílem práce je zjistit využitelnost a vhodnost průmyslově vyráběných filtračních materiálů pro proces odželeznění a odmanganování. Problematika odstranění železa a manganu při úpravě vody byla zkoumána na základě literární rešerše, která shrnuje možné metody odstranění železa a manganu. Následně byly zvoleny čtyři filtrační průmyslově vyráběné hmoty nevyžadující regeneraci oxidačním činidlem pro laboratorní zkoušky jejich využitelnosti. Tato práce ukázala, že využití průmyslově vyráběných filtračních materiálů pro odstranění železa a manganu při úpravě vody může být, při vhodně nastavených provozních podmínkách, vhodnou alternativou k dnes používaným metodám. Jejich výhoda spočívá v dlouhé životnosti nevyžadující dávkování oxidačního činidla a v odstranění sezónně se vyskytujících koncentrací železa a manganu bez nutnosti zásahu do technologické linky. Jejich použití bude patrně vhodné i při automatickém provozu úpravny.
Význam dřezových drtičů pro odstraňování BRO
Amemori, Anna ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Doležalová, Markéta (oponent)
Biologicky rozložitelné odpady (BRO) tvoří asi 30 - 50 % tuhého komunálního odpadu (TKO). Tento odpad je ve většině případů spalován či skládkován bez dalšího užitku. Přitom v Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) stanoveného na základě evropské směrnice se ČR zavázala snížit množství BRO vyváženého na skládky do roku 2010 na 75 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství hmotnosti biologicky rozložitelného komunálního odpadu skládkovaného v roce 1995. Odstarňování BRO se ve vesnických zástavbách provádí klasicky zkrmováním zvěře či domovním kompostováním. Ve městech však separovaný sběr BRO již dlouhou dobu představuje obtížný problém. Zajímavou alternativu do oblasti problematiky nakládání s BRO vnáší domácí drtiče potravinových odpadů (DPO). Ty umožňují, díky drcení kuchyňských odpadů a zbytků jídel ve dřezu, separaci bioodpadu přímo u zdroje. Pro jejich následné odstranění využívá již zavedenou infrastrukturu kanalizace, kterou odvede rozdrcené odpady do čistírny odpadních vod (ČOV). Tam pak může být potravinový odpad zpracováván anaerobní digescí - nejvhodnější metodou pro zpracování živočišného odpadu. Tato práce se zabývá literární rešerší studií, zabývajících se vhodností DPO jako nástroje pro separaci BRO, a porovnáváním argumentů pro a proti používání DPO v domácnostech. Většina studií...
Posouzení vhodnosti skládkování KO v ČR
Kosová, Kristýna ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
Práce posuzuje vhodnost skládkování komunálních odpadů v ČR. Skládkování je zde stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů. Důvodem je především množství skládek na našem území, výše poplatků, nedostatečně vybudovaná infrastruktura a kapacity jiných technických zařízení k nakládání s odpady. Práce se zabývá skládkováním od samotné výstavby skládek, přes produkci, sběr a třídění KO až k politickému a ekonomickému hospodaření s odpady. Zaměřuje se také na aktuální problémy současné legislativy a odpadového hospodářství ČR. Součástí je také výzkum veřejného mínění a porovnání názorů odborné veřejnosti na tuto problematiku, jelikož má spoustu příznivců i odpůrců. I když má skládkování stále klesající tendence, faktem zůstává, že vždy budou vznikat nějaké zbytkové odpady, které nelze nebo se nevyplatí jinak odstranit, a tak skládkování vždy zůstane nedílnou součástí odpadového hospodářství.
Mapování kvality vody v pražských potocích s využitím GIS
Thompsonová, Tereza ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Práce je zaměřena na využití Geografických informačních systémů (GIS) při mapování kvality vody v pražských potocích. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou GIS a vybraných projektů GIS (SWAT, ZABAGED), ve kterém je zahrnut i popis využívání GIS v zahraničí. V práci jsou vysvětleny pracovní postupy chemických analýz, potřebných ke zjištění kvality vody a zdroje znečištění v okolí urbanizovaných povodí. Praktická část je zaměřená na zpracování získaných dat, a to zejména mapování vybraných potoků a odběrových profilů pomocí GIS. Získaná data jsou zpracovaná v přehledných tabulkách a grafech a jsou využita v korelační analýze. Účelem bylo ukázat možnosti GIS při využívání modelování povodí a jeho parametrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 161 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 BENEŠOVÁ, Lenka
27 BENEŠOVÁ, Lucie
4 BENEŠOVÁ, Ludmila
21 Benešová, Lenka
27 Benešová, Lucie
4 Benešová, Ludmila
1 Benešová, Ludmila,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.