Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody přesného měření nízkých impedancí
Mašláň, Stanislav ; Sedláček,, Radek (oponent) ; Bilík, Petr (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Prezentovaná práce se zabývá vývojem metod pro měření nízkých impedancí pod 10 Ohm v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vývojem unikátních a konstrukčně jednoduchých vypočitatelných etalonů odporu, které jsou použity jak ke kalibraci můstku, tak i jako referenční etalony pro vlastní měření. V další části práce je popsán návrh digitálního vzorkovacího můstku v různých topologiích pro kalibrace nízkých impedancí v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Je detailně rozebrán návrh HW komponent můstku a dále je detailně rozebráno zpracování signálu a korekční schéma můstku, které umožnilo dosažení pracovního kmitočtu až 1 MHz s rozšířenou nejistotou měření (k=2) pod 0,005% a 250 µrad. V této části práce je mj. popsána unikátní metoda automatické kalibrace linearity můstku vyžadující jen minimální účast operátora. Dále je popsána integrace obvodového modelu můstku v prostředí Spice se SW můstku, která umožnila validaci všech funkcí můstku a také výpočet jeho nejistoty měření včetně vlivu interferencí mezi komponentami můstku. V poslední části práce jsou prezentována vybraná měření a mezinárodní porovnání prokazující vlastnosti vyvinutého můstku.
Bytový dům
Prchalová, Nicol ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu, který se nachází v městské části Brno – Chrlice na ulici Břetislavova na parcele č. 505/3. Bytový dům je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími s celkem 11 bytovými jednotkami. Konstrukční systém je stěnový z tvárnic Porotherm. Stropy jsou provedeny jako monolitické železobetonové stropní desky. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Parkování je zajištěno 10 venkovními parkovacími stání.
Bytový dům
Müller, Otto ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby bytového domu v Ostravě, který je zasazen do lokality sídliště budovaného v minulém režimu. Bytový dům je čtyřpodlažní a podsklepený s podélným nosným systémem. Objekt je umístěn kolmo do mírně svažovaného svahu. V bytovém domě se nachází 8 bytových jednotek, na již zmíněných, čtyřech podlažích a do suterénu je umístěno technické zázemí budovy a sklepní prostory kro každou bytovou jednotku. Tvar a vzhled objektu je řešen prostým způsobem, aby zapadal do okolní zástavby bytových domů. Konstrukce domu bude realizována z broušených cihelných bloků v kombinaci s keramobetonovými stropy, která je založena na betonových základových pasech. Schodiště bude monolitické železobetonové vetknuté do stropů. Novostavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Barva fasády bude provedena v odstínech šedi. Střecha bude plochá jednoplášťová.
Optovláknový snímač výšky hladiny
Ondra, Dominik ; Beneš, Petr (oponent) ; Skalský, Michal (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje fyzikální principy, které jsou využívané při práci s optickými vlákny a mohou být použity pro výrobu snímače výšky hladiny. Jsou popsány různé druhy optických vláken a struktur z nich vytvořených. V práci jsou shrnuty již existující optovláknové a ostatní snímače hladiny. Byly vytvořeny tři návrhy modelu spojitého snímače výšky hladiny a ověřena jejich funkčnost. První na základě proměnného útlumu vlákna, druhý pracující s proměnlivým indexem lomu prostředí a třetí na principu fázového zpoždění světla. V práci je dále popsán splicer Fujikura FSM 100P+ a je ukázáno jaké výrobky je splicer schopen vytvořit. Snímač na principu proměnného inexu lomu prostředí byl kalibrován.
Měření pH
Žatečka, František ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o principech měření pH se zaměřením na měření v betonu. Úplným začátkem práce je popsání základních principů měření. Na těchto základech byla vypracována rešerše metod pro měření pH v betonu. Především se jedná o principy nedestruktivního měření. V návaznosti na teorii měření byl proveden průzkum českého trhu. Poslední částí je návrh experimentů, které vycházejí z teoretické rešerše.
Měření parametrů ultrazvukového svazku
Hlavatý, Radek ; Fialka, Jiří (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Práce se věnuje metodám měření parametrů ultrazvukového svazku generovaného piezoelektrickými snímači. Teoretická část obsahuje literární rešerši metod pro analýzu ultrazvukového svazku generovaného piezoelektrickými měniči o rozměrech jednotek milimetrů. Blíže zkoumaná je problematika měření pomocí piezoelektrických nebo optovláknových hydrofonů. Náplní praktické části práce je návrh a realizace měřicího zařízení, které umožňuje prostorovou analýzu uzv svazku v průběhu šíření komplikovanou signálovou cestou, pro automobilové snímače hladiny a koncentrace společnosti Vitesco Technologies s.r.o. Systém využívá pro měření ultrazvukového svazku hydrofonní metodu. Díky testovacím měřením je potvrzena opakovatelnost měřených výsledků, které jsou v závěru diskutovány.
Novostavba polyfunkčního domu
Franc, Filip ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Drásově. Jedná se o samostatně stojící objekt na východním okraji obce. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí polyfunkčního domu, dále pak sklepní kóje a zasedací místnost. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí komerční prostory, jedná se o prodejnu obuvi, sportovní potřeby, domácí potřeby a hodinářství. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí dva samostatné administrativní prostory s kancelářemi. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno osm bytů. V každém z podlaží jsou navrženy čtyři byty s dispozičním řešením 3+kk. Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací keramických tvarovek a ztraceného bednění použitého v přízemí. Stropy jsou montované z předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Analýza, implementace a využití Vold-Kalmanova filtru pro nestacionární signály
Čala, Martin ; Tůma, Jiří (oponent) ; Žiaran,, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce se věnuje Vold-Kalmanovu filtru (VKF). Teoretická část rozebírá vlastnosti VKF a podobných metod řádové analýzy – souběhové filtrace (COT) a Gaborovy řádové analýzy (GOT). Uvádí také požadavky na měření rychlosti otáčení, která je klíčová pro správné fungování VKF. Praktická část popisuje vlastní implementaci filtru i její vlastnosti. Zde je kladen důraz na výpočetní efektivitu, která je lepší než u dostupných řešení. Práce dále poukazuje na možné problémy s numerickou nestabilitou výpočtu způsobené omezeným dynamickým rozsahem datového typu double. Toto je řešeno omezením rozsahu vstupů tak, aby se nestabilitě předcházelo. Omezení se vztahuje i na případy, kdy je výsledek sice numericky správný, ale nepoužitelný. Další část práce rozšiřuje porovnání s metodami STFT, COT a GOT, kde ukazuje výhody VKF při nestacionárních podmínkách. Poslední část práce ukazuje ověření uvedených informací na simulovaných signálech. Ta je rozšířena o aplikaci uvedených postupů na experimentálních datech, např. z turbomotoru či elektromotoru, kde je mimo jiné demonstrována možnost ověření souladu rychlostního profilu a vibračních dat pomocí VKF.
Simulator of typical rotational machinery components faults
Vaľko, Matej ; Beneš, Petr (oponent) ; Čala, Martin (vedoucí práce)
The objective of this thesis is to create a library in programming environment LabVIEW by company National Instruments, which objective is to simulate vibrations of different mechanical components, such as shaft, rolling element bearings, plain gearing and planetary gearbox in different circumstances and failures. The theoretical part contains information about typical failures of this mechanical components and their typical failure frequencies obtained from literature. In the description of theoretical part is inscripted simulator with user interface in already mentioned programming environment LabVIEW. Result of this thesis is library, which images time course of vibrations and spectral analysis for diffrent components with their respective failures.
Měření a kontrola výrobku pomocí 3D manipulátoru
Klimeš, Petr ; Čala, Martin (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
V práci jsou zkoumány metody skenování s cílem vytvořit systém pro kontaktní a bezkontaktní skenování windsurfing plováků pomocí 3D manipulátoru. Dále je zkoumána metodika měření přesnosti a opakovatelnosti manipulátoru. Pro skenování plováků je využit triangulační snímač a dotyková sonda. Naměřená data jsou zpracována a porovnávána s referenčními navrženými tvary.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Beneš, P.
9 Beneš, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.