Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Brnem
Beneš, Ondřej
Beneš, O. Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Brnem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsán proces zadávání veřejných zakázek u statutárního města Brna s doporučením ve vztahu k ceně zakázky s využitím konkurence mezi dodavateli.
Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o
Beneš, Ondřej ; Drlík, Michal (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často využívané nástroje kvality. Práce poté pokračuje obecným popisem metody QRQC. Hlavní a finální částí je rozbor užití této metody v praxi. Z dat získaných od společnosti byl určen přínos metody QRQC v rámci neshodné výroby a zákaznických reklamací.
Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí
Beneš, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky a drsnosti povrchu. Dále byly popsány nejpoužívanější řezné materiály a v poslední části byly popsány povlakovací metody CVD a PVD. V experimentální části bylo měřeno silové zatížení při soustružení. Bylo testováno osm břitových destiček ze slinutých karbidů od firmy SECO TOOLS. Během testování byly měřeny dodatečné hodnoty drsnosti povrchu a odebírány vzorky třísky. Z vyhodnocených dat silového zatížení byly tanoveny optimální řezné podmínky pro obrábění hlavňových ocelí a nejvhodnější typ břitové destičky.
Investiční analýza akcie Delta Air Lines
Beneš, Ondřej ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fundamentální a technickou analýzou akciového titulu letecké společnosti Delta Air Lines. V první kapitole se pokouším ohodnotit vliv globálních faktorů, zkoumám tedy nejdříve americký akciový trh. V druhé kapitole se zaměřím na sektorovou analýzu, kde prozkoumám faktory, které ovlivňují letecké odvětví. Třetí kapitola se věnuje firemní analýze a určením vnitřní hodnoty akciového titulu. Čtvrtá kapitola popisuje technickou analýzu a její metody predikování vývoje kurzu.
"Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro bankovní dohled"
Beneš, Ondřej ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Borkovec, Aleš (oponent)
Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance pro mezinárodní platby, a jí vydávané dokumenty postrádají právní závaznost. Tato práce se zaměřila na dvě oblasti činnosti Basilejského výboru - kapitálovou přiměřenost bank a corporate governance v bankovním sektoru. Basilejský výbor pro bankovní dohled je významnou autoritou v oblasti bankovní regulace, jehož historie sahá do poloviny 70. let 20. století. Basilejský výbor je složen z guvernérů centrálních bank členských států a organizací a v současné době představuje významnou autoritu v oblasti bankovnictví, neboť obsah dokumentů Basilejského výboru inkorporuje do svých právních řádů již více než 100 států světa. Vydávání komplexních dokumentů v oblasti kapitálové přiměřenosti Basilejský výbor započal v červenci roku 1988, kdy došlo ke zveřejnění dokumentu pod zkráceným názvem Basel I. Přestože se jednalo o úpravu velmi nedokonalou a z velké části založenou spíše na kompromisech, než hlubších analýzách, znamenal Basel I první významný krok k nadnárodní regulaci kapitálové přiměřenosti bank s cílem eliminovat rizika vyplývající z jejich činnosti. Ačkoli se stejně jako u...
Ochrana tvůrčích průmyslových práv a mezinárodní právo
Beneš, Ondřej ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
- 1 - Ochrana tvůrčích průmyslových práv a mezinárodní právo Tématem práce je "Ochrana tvůrčích průmyslových práv a mezinárodní právo". Cílem práce je zmapovat mezinárodněprávní ochranu tvůrčích průmyslových práv. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první z nich je popsán postupný vývoj mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany tvůrčích průmyslových práv, základními dokumenty jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883), Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (1967) a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (1994). Stručně jsou charakterizovány pokusy o regionální spolupráci, zejména v rámci Evropy (Evropská unie, Evropská patentová úmluva), ale také snahy v euroasijském prostoru, Africe, Asii, Jižní Americe i jiných částech světa. Druhá část práce se zaměřuje na jednotlivé typy tvůrčích průmyslových práv. Největší prostor je věnován patentové ochraně, kromě Pařížské úmluvy a Dohody TRIPS jsou rozebrány též Evropská patentová úmluva, Smlouva o patentové spolupráci PCT, Smlouva o patentovém právu PLT či Štrasburská dohoda IPC. Jsou rozebrány též některé odlišnosti vztahující se k patentové ochraně farmaceutik. Dále je analyzována úprava ostatních typů tvůrčích průmyslových práv, tedy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových...
Prvovýstupy ve velkých stěnách
Beneš, Ondřej ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Louka, Oto (oponent)
Název: Prvovýstupy ve velkých stěnách Resumé: Předložená diplomová práce je věnována problematice horolezectví ve velkých stěnách, tzv. Big Walls. Práce je zaměřena na speciální disciplíně horolezectví ve velkých stěnách - prvovýstupu. Práce by měla vytvořit ucelenou představu o strategii a technice prvovýstupů ve velkých stěnách. Jejím obsahem je historie lezení "big walls", základní vybavení, technika a taktika, metody prvovýstupu a řada dalších specifických aspektů. Práce by měla rovněž pomoci pochopit základní speciální techniky používané v prvovýstupech ve velkých stěnách. Klíčová slova: Horolezectví, velké stěny, Big Wall, prvovýstup
Porovnání automatických a tradičních systémů zakládání krmiva skotu
Beneš, Ondřej ; Vaculík, Petr (vedoucí práce) ; Přikryl, Miroslav (oponent)
V diplomové práci je popsána problematika tradičních a automatických systémů zakládání krmiva skotu. V teoretické části jsou stručně uvedeny způsoby chovu skotu a porovnány tradiční způsoby krmení, méně automatizované a vysoce automatizované technologické linky zakládání krmiva. Cílem práce bylo využít získaných poznatků a provést technicko-ekonomické posouzení různých způsobů krmení skotu.
Návrh internetových stránek
Beneš, Ondřej ; Klusák, Aleš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce se bude zabývat tvorbou internetových stránek za pomocí jazyka HTML, kaskádových stylů CSS, dynamického jazyka PHP a propojení s databází MySQL. V praktické části práce se poté zaměřím na vytvoření přehledných internetových stránek o moderních výstrojních součástích Speciálních jednotek Americké armády v letech 2000 až 2010.
Vývoj a konstrukce modulové frézy z HSS oceli
Beneš, Ondřej ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout geometrii a rozměry modulové evolventní frézy, její konstrukce v parametrickém softwaru Autodesk Inventor a následná výroba prototypu této frézy. Tato práce se také zabývá rozborem a rozdělením rychlořezných ocelí a frézovacích nástrojů. Při řešení této problematiky bylo využito literatury, norem a spolupráce s firmou ZPS-FN a.s. Výsledkem práce jsou vyrobené prototypy evolventní frézy modulu 2 z osmičlenné řady a to členy 1 a 8.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Beneš, Otakar
2 Beneš, Otmar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.