Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vlivu proteinů na stabilitu pivní pěny
Benda, David ; Štursa, Václav (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proteinů, fenolických látek, hořkosti a vybraných kationtů kovu na stabilitu pivní pěny. V teoretické části je popsána pěna z fyzikálního hlediska, stabilita pivní pěny a způsoby jejího měření a faktory, které pozitivně či negativně stabilitu a kvalitu pivní pěny ovlivňují. Dále jsou popsány vybrané proteiny, které mají na stabilitu pivní pěny vliv, jejich původ a technologický význam. Experimentální část je zaměřena na stanovení stability pivní pěny metodou NIBEM, analýzu celkového obsahu proteinů v pivu, analýzu obsahu fenolických látek, hořkosti a prvkovou analýzu vzorků piva. Celkem bylo analyzováno 36 piv tuzemské výroby, z toho 16 piv bylo výčepních, 15 piv ležáckého typu a 5 piv ležáckého typu z minipivovarů. Z naměřených dat byly zjištěny korelace mezi celkovým obsahem proteinů, fenolických látek, hořkosti a kovových iontů se stabilitou pivní pěny. Z výsledků vyplývá, že proteiny a fenolické látky jako izolované parametry nemají zcela zásadní vliv na stabilitu pivní pěny. Avšak hořkost jako izolovaný parametr má na stabilitu pivní pěny vliv.
Stanovení ovládacích momentů uzavírací klapky
Benda, David ; Vosynek, Petr (oponent) ; Hnízdil, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem točivého momentu na výstupní hřídeli čtyř excentrické uzavírací klapky a experimentálním měřením tohoto točivého momentu na skutečně vyrobených armaturách. Úvodem práce je provedena stručná rešerše, jejímž účelem je popsat základní součásti uzavírací klapky, její výrobní varianty vyosení disku, případně typy připojení armatur k potrubím. V hlavní části jsou popsány dílčí točivé momenty vyskytující se na jednotlivých komponentech. Následují data z provedeného měření a na závěr jsou porovnány získané výsledky.
Remote Control for Steam Engines Models
Benda, David
The aim of this project is to create a remote control for radio controlled model of steamboat. The entire device consists of two parts - a transmitter and receiver. Data transmission modules were selected from the company HopeFR communicating in a frequency band of 433 MHz. Currently the device is outfitted for steering a pair of model servo motors and five digital outputs. Simple adjustment facility can be extended as required.

Viz též: podobná jména autorů
1 Benda, D.
2 Benda, Daniel
5 Benda, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.