Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Credit rating z pohledu práva a ekonomie
Belvončíková, Barbora ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Credit rating, vyjádřený v jednoduché formě ratingové známky, je významným finančním ukazatelem schopnosti dlužníka splácet dluh řádně a včas. O problematice credit ratingu se začalo více hovořit zejména v souvislosti s finanční krizí 2008, protože selhání ratingových agentur přispělo ke zvětšení jejích celosvětových rozměrů. Tato práce kriticky hodnotí evropskou právní regulaci credit ratingu právě ve světle událostí finanční krize 2008. Hodnocení je provedeno skrze ekonomickou analýzu práva s prvky behaviorální ekonomie, kdy je zkoumána jednak efektivnost jednotlivých ustanovení a jednak efektivnost celé právní úpravy jako celku. Zásadním problémem současné regulace je její dvojznačnost, neboť na jednu stranu podporuje větší institucionalizaci credit ratingu a na stranu druhou podporuje tržní disciplínu subjektů finančního trhu. Tato dichotomie je neefektivní, jelikož neposkytuje jasné pobídky pro investory, emitenty ani ratingové agentury. Klíčovým závěrem této práce je, že právní úprava credit ratingu by byla efektivnější, pokud by směřovala výlučně k podpoře tržní disciplíny. Z analýzy efektivnosti dosavadní právní úpravy je následně zapotřebí vyvozovat důsledky pro další směřování regulace, neboť jedním z cílů nové právní úpravy je zabránit opakování se problémů spojených s credit ratingem...
Determinanty přímých čínských investic do zemí střední a východní Evropy
Belvončíková, Barbora ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Rod, Aleš (oponent)
Objem čínských přímých zahraničních investic každoročně nabírá na intenzitě a je výjimečný právě rychlostí svého růstu, který se nerovná růstu žádné jiné rozvojové země. Tato práce zkoumá determinanty čínských přímých zahraničních investic (PZI) do osmi zemí střední a východní Evropy v letech 2003-2014. Regresní model pracující s panelovými daty zahrnuje jak tradiční makroekonomické proměnné, tak institucionální proměnné, čímž zkoumá jejich vliv na příliv čínských PZI do těchto postkomunistických zemí. Kvalita institucí je vyjádřena ukazateli EBRD, které se zdají být vhodnější právě pro země, jež prošly transformací z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Výsledky naznačují, že čínské PZI nevstupují do střední a východní Evropy primárně za účelem hledání nového trhu. Nicméně členství země v EU je důležitým faktorem zvyšujícím příliv čínských investic, a to právě z toho důvodu, že vstupem do dané země má Čína zároveň přístup do celého jednotného trhu EU, což se pro ni zdá být zásadní. Také výdaje na vědu a výzkum hrají důležitou roli při ovlivňování přílivu čínských PZI. Na druhou stranu se však ukazuje, že čínské investice nejsou spjaty s kvalitou institucionálního prostředí, jelikož pouze index velké privatizace je statisticky významný a s čínskými investicemi pozitivně korelovaný. Výsledky této práce tudíž vedou k závěru, že makroekonomické ukazatele jsou pro čínské přímé zahraniční investice ve střední a východní Evropě stále důležitější než úroveň jejího institucionálního prostředí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.