Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém pro měření dat
Plachý, Jiří ; Bednárek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatizované merení, ukládání a zpracování dat z externího hardware. V úvodu práce jsou srovnány ruzné architektury systému pro merení dat, jejich výhody a typické oblasti použití. Dále je srovnáván hardware mericích sond a software pro sber a analýzu merených dat. Jsou diskutovány ruzné technologie použitelné v implementaci systému pro merení dat a na základe srovnání jsou pak vybrány pro implementaci. Jedná se zejména o srovnání A/D prevodníku, jejich pripojení k pocítaci a o porovnání architektur software a využitých technologií. Implementace obsahuje dvoukanálovou mericí sondu vybavenou 10-bitovým A/D prevodníkem a ukázkovými vstupními moduly pro teplotu a napetí. Sonda je pripojena k USB s využitím konvertoru FTDI. Soucástí práce jsou navržená a prakticky odzkoušená schémata pro hardware sondy. Vytvorený software lze používat ve dvou konfiguracích - základní pro snadné a jednoduché nasazení na jednom pocítaci, hierarchická konfigurace pro komplexní provoz na více strojích. Na priloženém CD lze krome textu práce a spustitelných souboru najít také uživatelskou dokumentaci, zdrojové kódy programu s dokumentací a dokumentaci použitých elektronických soucástek.
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Brabec, Michal ; Bednárek, David (vedoucí práce)
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode Práce se zabývá analýzou možností aplikace algoritmů pro automatickou paralelizaci na programy, u kterých máme k dispozici jejich bytecode, nebo podobný mezikód. Nejdůležitějším vstupem těchto algoritmů je identifikace částí kódu, které by mohly být spuštěny zároveň, tyto části se nazývají nezávislé a právě testování závislostí v kódu je nejtěžší problém automatické paralelizace. Tento problém je v úplně obecném případě algoritmicky neřešitelný a práce se snaží zjistit, jestli je možné najít nezávislosti v bytecode alespoň v nějakém omezeném případě. Prvním krokem analýzy kódu funkce je integrace volaných funkcí, které umožní analyzovat výsledný kód najednou a získat tak přesnější informace. Dále je třeba identifikovat podmíněné skoky a cykly, až pak je teprve možné hledat nezávislosti v kódu a ty potom použít při aplikace paralelizačních algoritmů. Součástí práce je implementace integrace funkcí a analýzy kódu pro platformu Microsoft .NET Framework.
Syntax-driven duplicate-code detection
Saksa, Jakub ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Duplicitný kód sa vyskytuje v zdrojových súboroch z rôznych dôvodov. V mnohých prípadoch je motiváciou pre kopírovanie kódu lenivosť programátora, alebo pokus o použitie cudzieho zdrojového kódu. V priebehu rokov bolo vyvinutých niekoľko metód na detekciu duplicitného zdrojového kódu. Prístupy k problému sa líšia v spôsobe akým porovnávajú zdrojové súbory. Metódy založené na anlýze syntaktických vlastností kódu často používajú abstraktné syntaktické stromy. Skúmaním stromovej reprezentácie sú tieto metódy schopné odhaliť duplicitný kód, ktorý prešiel zmenami formátovania ako aj premenovaním identifikátorov. Fragmenty duplicitného kódu sú odhalené identifikovaním podstromov s rovnakým tvarom. Po nájdení podozrivých častí stromu nasleduje hlbšia analýza vlastností stromu za účelom odhalenia duplikátov. Ako súčasť tejto práce sme vyvinuli nástroj na detekciu duplicitného zdrojového kódu na základe porovnávania abstraktných syntaktických stromov.
High-performance exploration and querying of selected multi-dimensional spaces in life sciences
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Glaab, Enrico (oponent) ; Svozil, Daniel (oponent)
Tato práce studuje, implementuje a experimentuje se specifickými, aplikačně orien- tovanými přístupy pro prozkoumávání a dotazování multimediálních dat. První část práce zkoumá indexování komplexního prostoru chemických sloučenin a popisuje návrh vysoce výkonného systému pro dotazování v databázích malých molekul. Výsledný sys- tém je následně využit v širším kontextu federovaného vyhledávání v heterogenních dat- ech a metadatech souvisejících s chemickými informačními zdroji. V druhé části se práce zaměřuje na rychlou vizualizaci a prohledávání mnohadimenziálních dat pocháze- jících z jednobuněčné průtokové cytometrie. Ze samoorganizačních map odvozuje rychlé metody pro analýzu dat, a využívá je jako základ pro nový vizualizační algoritmus. Podobný přístup zpracování dat je nakonec využit pro vysoce interaktivní prohledávání multimediálních dat. Hlavní příspěvky a výsledky práce se sestávají z pokroku v opti- malizaci metod pro dotazování chemických dat implementovaných v databázi Sachem, federovaného rozhraní pro Sachem založeného na jazyce SPARQL které poskytuje pod- poru pro heterogenního dotazování, algoritmu EmbedSOM pro redukci dimenzionality, návrhu a implementace specifických analytických nástrojů pro průtokovou a hmotnos- tní cytometrii odvozených od algoritmu EmbedSOM, a návrhu a implementace...
Kampa: an experimental programming language
Rozsypal, Lukáš ; Bulej, Lubomír (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Kampa je všeobecný programovací jazyk. Je imperativní, ale má i rysy funkcionálního programování. Jeho nejzajímavější vlastnosti zahrnují hodnotové typy, zapisované stručně jako n-tice (tuples), rekurzivně platné immutable kvalifikátory a pojmenované operátory. Samozřejmostí je pak zacházení s funkcemi jako s hodnotami a vnitřní funkce s možností využití proměnných z vnější funkce (closures). Díky tzv. závislým typům je možné svázat velikost pole se zvolenou proměnnou. Pole se dají použít i přímo jako součásti jiných datových struktur (nejen jako reference). To ve spojení se závislými typy umožňuje do- sáhnout téměř libovolného rozložení v paměti. Kromě specifikace tato práce zahrnuje i pokusnou implementaci založenou na frameworku Truffle. 1
Performance assessment of cloud applications
Sándor, Gábor ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Moderní CPS a mobilní aplikace jako augumentovaná realita, koordinované autonomní řízení apod. představují spojení zpracování dat v edge-cloudu s časovými požadavky. Nutnost okamžité odpovědi na aktuální zadání je však v rozporu s tradičním vnímáním zpracování dat v cloudu jako nezaručené služby. K úspěšnému plnění těchto zadání se jako klíčové ukazuje pochopení, jak sdílení systémových zdrojů v cloudovém prostředí ovlivňuje výkonnost aplikací. Cílem této práce je navrhnout postup, který pomůže kategorizovat cloudové aplikace na základě jejich požadavků na systémové zdroje. To vede k modelu, který dovede definovat sadu aplikací, které budou moci být provozovány ve stejném uzlu při zajištění garantované kvality služby. Zároveň tak umožňuje určit, který uzel je k umístění těchto služeb nejvhodnější.
A programming language presented in graphics
Sobkuliak, Roman ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Parízek, Pavel (oponent)
Cieľom práce je vytvoriť programovací jazyk so znakmi a kľúčovými slovami nahradenými za obrázky a animácie (GIFy). To zahŕňa naprogramovanie webového vývojového prostre- dia a interpreteru pre tento jazyk. V práci využijeme moderné webové technológie ako WebWorkers, TypeScript a React. Vývojové prostredie podporuje krokovanie programu s informáciami o aktuálnej pozícii v kóde, hodnotami premenných a volacieho zásobníku. Vývojové prostredie navyše ponúka možnosť ukladať a načítať užívateľské programy zo serveru. Účel tohto jazyka je edukatívny, môže byť napríklad použitý v hrách na programovacích sústredeniach pre žiakov základných a stredných škôl. 1
Latency aware deployment in the edge-cloud environment
Filandr, Adam ; Hnětynka, Petr (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Cíl této práce je navrhnout vrstvu pro edge-cloud, s cílem poskytnout soft real-time záruky na dobu běhu aplikací. Účelem je uspokojit soft real-time požadavky vývojářů aplikací, které jsou senzitivních na latenci. Navržená vrstva používá prediktor doby běhu aplikací, pomocí kterého hledá kombinace procesů, které kolokovány splňují dané soft real-time požadavky. Pro implementaci prediktoru máme přístup k informacím o procesech, které zahrnují metriky vytížení zdrojů počítače a dobu běhu, když jsou kolokovány s jinými procesy. Využíváme podobnosti procesů, klastrové analýzy a regresní analýzy pro formulaci čtyř predičkních metod. Také poskytujeme systém pro ohraničení využití zdrojů, který filtruje kombinace procesů, které přesahují kapacitu počítače. Jelikož měřené metriky, které indikují využití zdrojů procesu se mohou lišit v užitečnosti, poskytujeme také systém vah, který určuje význam jednotlivých metrik. Experimentálně ověřujeme přesnost predikčních metod, vliv systému pro ohraničení využití zdrojů a vliv vah.
Taxi service back-end
Březina, Lukáš ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
V poslední době začínají služby jako je Uber válcovat tradiční taxi společnosti. Cílem této práce je vytvořit back-end část aplikace pro místní taxislužbu. Vytvořená aplikace poskytuje rozhraní pro tvorbu a správu objednávek, zaměstnanců, zákazníků a vozového parku. Součástí práce je také návrh plánovače objednávek, který automaticky počítá dobu objednávky, očekávaný čas příjezdu a rozděluje objednávky mezi právě dostupné řidiče. V důsledku aplikace zvyšuje efektivnost práce taxislužby a poskytuje uživatelům komfortnější způsob využívání jejich služeb.
Accelerating structure search in small-molecule databases
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Hoksza, David (oponent)
Vyhledávání podstruktur je jednou z nejcennějších schopností databází malých molekul. Dostupné databáze typicky poskytují akceptovatelně rychlé zpracování uživatelských dotazů, ale nejsou dostatečně škálovatelné s ve- likostí uložených dat. V této práci je popsána nová open-source databáze Sachem, která implementuje novoý způsob vyhledávání podstruktur využí- vající nově sestavené otisky chemických molekul uložené v invertovaných databázových indexech. Rychlost vyhledávání v této databázi byla měřena na datových sadách obsahujících desítky milionů molekul. Porovnání výkon- nosti s jinými dostupnými databázemi potvrdilo zlepšení v celkové rychlosti hledání, možností škálování výkonnosti i v efektivitě prosívání dat. Práce dále popisuje aplikaci databáze Sachem, službu založenou na dotazovacím jazyku SPARQL, která rozšiřuje existující sémantické datové služby o možnost zahrnout v dotazech i chemicky relevantní strukturní a podobnostní podmínky. Výsledek nabízí nové, jednodušší možnosti dotazování v dostupných heterogenních da- tových zdrojích. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.