Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automated Program Minimization With Preserving of Runtime Errors
Leskovar, Denis ; Parízek, Pavel (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Ladění velkých programů je časově náročný úkol, který dosud nebyl plně automati- zován. Vývojář musí nejprve reprodukovat danou běhovou chybu. Poté musí najít hlavní příčinu chyby a správně ji opravit. Automatizace může tento proces výrazně zefektivnit snížením množství kódu, se kterým musí vývojář pracovat. Tato práce představuje tři metodiky automatického redukování daného selhávajícího programu na jeho minimální spustitelnou podmnožinu. Techniky jsou založeny na existujících poznatcích v oblasti ladění. Automaticky minimalizovaný program musí vést ke stejné běhové chybě jako původní program. Minimalizace se zaměřuje na optimální výsledky v oblasti malých a jednoduchých aplikacích. Cílem této práce je popsat techniky, které jsou vhodné pro redukci programu. Tyto techniky jsou poté implementovány pomocí Clang LibTooling, knihovny pro nástroje postavené na projektu Clang. Práce vysvětluje vnitřní fungování každé implementace a poukazuje jejich omezení. Implementace jsou porovnány na sadě zdrojových souborů psaných v jazycích C a C++. Efektivita implementace je odvozena na základě velikosti generovaného výstupu a doby chodu algoritmu. 1
USB Packet Analyzer
Lakatoš, Peter ; Ježek, Pavel (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
USB zbernica je dnes jedným z najrozšírenejších spôsobov pripojenia perifé- rií k počítaču. Cieľom práce bolo vytvoriť software, ktorý analyzuje zachytenú komunikáciu medzi zariadnením pripojeným na danú zbernicu a počítačom. Aplikácia prehľadným spôsobom vizuálne zobrazuje zanalyzované dáta - kon- krétne sa zameriava na HID triedu zariadení a ponúka aj sémantický význam jej úzkej podmnožiny do ktorej patria myš, klávesnica a joystick. Pri vizuálnej re- prezentácii dát sa práca inšpiruje rôznymi dostupnými softwarmi, pričom rozlične kombinuje resp. dopĺňa ich vlastnosti a implementuje z nich tie, ktoré vníma ako najlepšie riešenie v danej situácii. Dôležitá vlastnosť aplikácie je parsovanie HID Report Descriptoru vďaka kto- rému bude v budúcnosti jednoduchšie pridať sémantickú analýzu rôznym ďalším HID zariadeniam. Celkový návrh aplikácie by mal ponúknuť možnosť budúcej implementácie ďalších USB tried pre prípadné rozšírenie. 1
Branching loop summarization
Tatarko, William ; Blicha, Martin (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
V této práci představujeme nový algoritmus na sumarizaci cyklů s více větvemi pracujícími s celými čísly. Algoritmus je založen na analýze tzv. stavového diagramu, který zachycuje možné přechody mezi větvemi. Suma- rizace může být použita na nahrazení cyklů ekvivalentními neiterativními příkazy. Toto umožňuje analýzu dosažitelnosti a může být použito na veri- fikaci softwaru. Sumarizace může být také například použita na optimalizace (kompilátorů). 1
Systém pro měření dat
Plachý, Jiří ; Bednárek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatizované merení, ukládání a zpracování dat z externího hardware. V úvodu práce jsou srovnány ruzné architektury systému pro merení dat, jejich výhody a typické oblasti použití. Dále je srovnáván hardware mericích sond a software pro sber a analýzu merených dat. Jsou diskutovány ruzné technologie použitelné v implementaci systému pro merení dat a na základe srovnání jsou pak vybrány pro implementaci. Jedná se zejména o srovnání A/D prevodníku, jejich pripojení k pocítaci a o porovnání architektur software a využitých technologií. Implementace obsahuje dvoukanálovou mericí sondu vybavenou 10-bitovým A/D prevodníkem a ukázkovými vstupními moduly pro teplotu a napetí. Sonda je pripojena k USB s využitím konvertoru FTDI. Soucástí práce jsou navržená a prakticky odzkoušená schémata pro hardware sondy. Vytvorený software lze používat ve dvou konfiguracích - základní pro snadné a jednoduché nasazení na jednom pocítaci, hierarchická konfigurace pro komplexní provoz na více strojích. Na priloženém CD lze krome textu práce a spustitelných souboru najít také uživatelskou dokumentaci, zdrojové kódy programu s dokumentací a dokumentaci použitých elektronických soucástek.
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Brabec, Michal ; Bednárek, David (vedoucí práce)
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode Práce se zabývá analýzou možností aplikace algoritmů pro automatickou paralelizaci na programy, u kterých máme k dispozici jejich bytecode, nebo podobný mezikód. Nejdůležitějším vstupem těchto algoritmů je identifikace částí kódu, které by mohly být spuštěny zároveň, tyto části se nazývají nezávislé a právě testování závislostí v kódu je nejtěžší problém automatické paralelizace. Tento problém je v úplně obecném případě algoritmicky neřešitelný a práce se snaží zjistit, jestli je možné najít nezávislosti v bytecode alespoň v nějakém omezeném případě. Prvním krokem analýzy kódu funkce je integrace volaných funkcí, které umožní analyzovat výsledný kód najednou a získat tak přesnější informace. Dále je třeba identifikovat podmíněné skoky a cykly, až pak je teprve možné hledat nezávislosti v kódu a ty potom použít při aplikace paralelizačních algoritmů. Součástí práce je implementace integrace funkcí a analýzy kódu pro platformu Microsoft .NET Framework.
Syntax-driven duplicate-code detection
Saksa, Jakub ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Duplicitný kód sa vyskytuje v zdrojových súboroch z rôznych dôvodov. V mnohých prípadoch je motiváciou pre kopírovanie kódu lenivosť programátora, alebo pokus o použitie cudzieho zdrojového kódu. V priebehu rokov bolo vyvinutých niekoľko metód na detekciu duplicitného zdrojového kódu. Prístupy k problému sa líšia v spôsobe akým porovnávajú zdrojové súbory. Metódy založené na anlýze syntaktických vlastností kódu často používajú abstraktné syntaktické stromy. Skúmaním stromovej reprezentácie sú tieto metódy schopné odhaliť duplicitný kód, ktorý prešiel zmenami formátovania ako aj premenovaním identifikátorov. Fragmenty duplicitného kódu sú odhalené identifikovaním podstromov s rovnakým tvarom. Po nájdení podozrivých častí stromu nasleduje hlbšia analýza vlastností stromu za účelom odhalenia duplikátov. Ako súčasť tejto práce sme vyvinuli nástroj na detekciu duplicitného zdrojového kódu na základe porovnávania abstraktných syntaktických stromov.
High-performance exploration and querying of selected multi-dimensional spaces in life sciences
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Glaab, Enrico (oponent) ; Svozil, Daniel (oponent)
Tato práce studuje, implementuje a experimentuje se specifickými, aplikačně orien- tovanými přístupy pro prozkoumávání a dotazování multimediálních dat. První část práce zkoumá indexování komplexního prostoru chemických sloučenin a popisuje návrh vysoce výkonného systému pro dotazování v databázích malých molekul. Výsledný sys- tém je následně využit v širším kontextu federovaného vyhledávání v heterogenních dat- ech a metadatech souvisejících s chemickými informačními zdroji. V druhé části se práce zaměřuje na rychlou vizualizaci a prohledávání mnohadimenziálních dat pocháze- jících z jednobuněčné průtokové cytometrie. Ze samoorganizačních map odvozuje rychlé metody pro analýzu dat, a využívá je jako základ pro nový vizualizační algoritmus. Podobný přístup zpracování dat je nakonec využit pro vysoce interaktivní prohledávání multimediálních dat. Hlavní příspěvky a výsledky práce se sestávají z pokroku v opti- malizaci metod pro dotazování chemických dat implementovaných v databázi Sachem, federovaného rozhraní pro Sachem založeného na jazyce SPARQL které poskytuje pod- poru pro heterogenního dotazování, algoritmu EmbedSOM pro redukci dimenzionality, návrhu a implementace specifických analytických nástrojů pro průtokovou a hmotnos- tní cytometrii odvozených od algoritmu EmbedSOM, a návrhu a implementace...
Kampa: an experimental programming language
Rozsypal, Lukáš ; Bulej, Lubomír (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Kampa je všeobecný programovací jazyk. Je imperativní, ale má i rysy funkcionálního programování. Jeho nejzajímavější vlastnosti zahrnují hodnotové typy, zapisované stručně jako n-tice (tuples), rekurzivně platné immutable kvalifikátory a pojmenované operátory. Samozřejmostí je pak zacházení s funkcemi jako s hodnotami a vnitřní funkce s možností využití proměnných z vnější funkce (closures). Díky tzv. závislým typům je možné svázat velikost pole se zvolenou proměnnou. Pole se dají použít i přímo jako součásti jiných datových struktur (nejen jako reference). To ve spojení se závislými typy umožňuje do- sáhnout téměř libovolného rozložení v paměti. Kromě specifikace tato práce zahrnuje i pokusnou implementaci založenou na frameworku Truffle. 1
Performance assessment of cloud applications
Sándor, Gábor ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Moderní CPS a mobilní aplikace jako augumentovaná realita, koordinované autonomní řízení apod. představují spojení zpracování dat v edge-cloudu s časovými požadavky. Nutnost okamžité odpovědi na aktuální zadání je však v rozporu s tradičním vnímáním zpracování dat v cloudu jako nezaručené služby. K úspěšnému plnění těchto zadání se jako klíčové ukazuje pochopení, jak sdílení systémových zdrojů v cloudovém prostředí ovlivňuje výkonnost aplikací. Cílem této práce je navrhnout postup, který pomůže kategorizovat cloudové aplikace na základě jejich požadavků na systémové zdroje. To vede k modelu, který dovede definovat sadu aplikací, které budou moci být provozovány ve stejném uzlu při zajištění garantované kvality služby. Zároveň tak umožňuje určit, který uzel je k umístění těchto služeb nejvhodnější.
A programming language presented in graphics
Sobkuliak, Roman ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Parízek, Pavel (oponent)
Cieľom práce je vytvoriť programovací jazyk so znakmi a kľúčovými slovami nahradenými za obrázky a animácie (GIFy). To zahŕňa naprogramovanie webového vývojového prostre- dia a interpreteru pre tento jazyk. V práci využijeme moderné webové technológie ako WebWorkers, TypeScript a React. Vývojové prostredie podporuje krokovanie programu s informáciami o aktuálnej pozícii v kóde, hodnotami premenných a volacieho zásobníku. Vývojové prostredie navyše ponúka možnosť ukladať a načítať užívateľské programy zo serveru. Účel tohto jazyka je edukatívny, môže byť napríklad použitý v hrách na programovacích sústredeniach pre žiakov základných a stredných škôl. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.