Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 797 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Bartoníčková, Klára ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti XYZ, s. r. o. s využitím metody Balanced Scorecard. Závěrečná práce zahrnuje tři hlavní části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a poznatky, které jsou důležité pro vypracování analytické a návrhové části. Analytická část se zabývá představením společnosti a analýzou současného stavu. To obnáší zhodnocení finanční situace a provedení strategické analýzy vybrané společnosti. Poslední část práce je zaměřena na implementaci metody Balanced Scorecard, přičemž jsou zde navržena doporučení a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku, které vycházejí z teoretických poznatků a analytické části diplomové práce.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Chvátal, Vojtěch ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti za pomocí finanční a strategické analýzy. Na základě provedených analýz je následně navržena implementace konceptu Balanced Scorecard. Cílem implementace je zvýšení výkonnosti společnosti, za pomocí stanovení vhodných strategických akcí a dosažení vytyčených strategických cílů.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Jelínek, Petr ; Sobotková, Nikola (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti SMC Industrial Automation CZ s. r. o. v letech 2018-2022. Práce je celkem rozdělena na 3 části. První částí je část teoretická, kde jsou popsány základní pojmy finanční analýzy a jejich ukazatelé. Druhá část je praktická, která obsahuje výpočet a hodnocení jednotlivých ukazatelů. Poslední část je návrhová, kde se nachází možnosti pro zlepšení finanční situace společnosti. Tyto návrhy byly konzultovány s vedením společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šolcová, Helena ; MBA, Tomáš Šafařík, (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Dřevodílo Rousínov mezi lety 2018-2022 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou definovány jednotlivé ukazatele finanční analýzy, které jsou následně využity v praktické části práce. Praktická část v sobě zahrnuje současný stav podniku a jsou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů. Poslední část obsahuje celkové zhodnocení výsledných výpočtů a návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Toman, Martin ; Štukavec, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení obchodní a finanční výkonnosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. Práce je celkově rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou nezbytná pro řešení dané problematiky. V následující kapitole je charakterizována zkoumaná společnost a je zde také popsána strategická analýza podniku. Ve třetí části této práce je již realizován samotný benchmarking společnosti s vhodně zvolenými konkurenčními podniky. Závěrečná část obsahuje podrobný popis návrhů na zlepšení obchodní a finanční výkonnosti podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Muchová, Veronika ; Kubík, Tomáš (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce zhodnocuje výkonnost strojírenského podniku zabývajícím se výrobou zemědělských strojů, analyzuje dosavadní situaci v letech 2018 až 2022 a navrhuje zavedení modelu Balanced Scorecard. Práce je rozdělena na 3 části, první z nich detailně objasňuje cíl práce a metody k jejímu zpracování. Druhá část představuje teoretickou stránku práce, jako je vysvětlení jednotlivých modelů hodnocení finanční výkonnosti, a to primárně modelu Balanced Scorecard a jeho jednotlivých perspektiv, včetně vybraných ukazatelů finanční analýzy k nim potřebných. Tyto znalosti jsou poté prakticky využity v další části, která využívá nejen účetních výkazů podniku a ukazatelů z nich postupně vypočítaných, ale hlavně jednotlivé perspektivy modelu Balanced Scorecard, stanovené strategické cíle těchto perspektiv a strategické akce, vedoucí k naplnění stanovených hodnot dle zvolených měřítek. V neposlední řadě následuje ukončení práce souhrnným zhodnocením návrhu zavedení modelu Balanced Scorecard do společnosti spolu s možnými přínosy a riziky zavedení, včetně jejich analýzy a opatření.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Somrová, Adéla ; Matýsek, Zbyněk (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti SAKO Brno, a.s. pomocí modelu Balanced Scorecard. Teoretická východiska přibližují potřebná témata v oblasti výkonnosti podniku včetně přístupů k měření výkonnosti. Analytická část práce zahrnuje představení analyzovaného podniku a analýzu současného stavu společnosti SAKO Brno, a.s. pomocí vybraných analýz. Poslední část se zabývá, na základě zjištěných informací z analytické části, navržením implementace modelu BSC do společnosti spolu s přínosy a analýzou možných rizik.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Kmeťová, Nikola ; Sobotková, Nikola (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on an evaluation of the financial situation of TECHNOS, a. s., company in years 2018 - 2022 and improvement proposals based on the results of the analysis. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and it introduces the concepts and methods of the financial analysis. The second part is practical and it applies the introduced methods and analyses the current state of the company. The third part is focused on overall results and it proposes improvements of the financial situation of the company.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Opatovský, Rastislav ; Sobotková, Nikola (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
The Bachelor’s thesis focuses on the financial evaluation of the company Vaillant Industrial Slovakia s. r. o. for the past 5 years, covering the period 2018-2022. The evaluation utilizes financial analysis, with input data obtained from financial statements. The thesis is divided into several parts. The first part introduces the theoretical framework necassary for conducting the analyses. In the following sections, these theoretical insights are applied. Subequently, the findings are discussed. The main objective is to propose improvements.
Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach
Korbašová, Michaela ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
The thesis focuses on the financial evaluation of the performance of Pivovar Svijany, a. s. using the benchmarking method. The first, theoretical part of the thesis is devoted to the basic background necessary for solving the given problem. The second part of the thesis focuses on the characteristics of the company itself and complements it with a strategic analysis of the company. The last part of the thesis examines the comparison of the company with other competing companies based on the analysis performed. Subsequently, measures to improve the financial situation of the company are proposed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 797 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bartoš, Vladimír
20 Bartoš, Vojtěch
8 Bartoš, Václav
6 Bartoš, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.