Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Specific Role of Quebec within Canadian Fiscal Federalism
Bandžak, Richard ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Kanadský fiskální federalismus je souborem komplexních vztahů na federální i provinční úrovni. Vzhledem k tomu, že každá provincie čelí jiné geografické, ekonomické nebo demografické situaci, federální vláda provozuje vyrovnávací systém, který cílí na snížení možných ekonomických nerovností. I přes poněkud vágně definovaný účel, transfery jsou bezpodmínečné - provincie je mohou použít pro jakýkoli účel, který uznají za vhodný. To však může potenciálně způsobovat zkreslení účelu, jako například u flypaper effect ("mucholapkového" efektu), kde politici mají tendenci upravovat rozhodování o výdajích dle zdrojů příjmů. Vyrovnávací poplatky jsou distribuovány dle potenciální fiskální kapacity každé provincie vybírat příjmy. Jelikož je Québec největším příjemcem vyrovnávacích grantů, s nízkou, jestli vůbec existující, mírou konvergence ke zbytku provincií, je předmětem analýzy. Práce zkoumá období od roku 1981, který symbolizuje zásadní historické momenty pro Québec i systém vyrovnávacích plateb, až do roku 2016. Québec bývá nařčen ze zneužívání systému záměrným podhodnocováním své fiskální kapacity skrze dotované ceny elektřiny a nafukováním svých sociálních výdajů. Za využití deskriptivní statistiky a diskuze, tato práce došla k závěru, že québečtí politici nejspíše záměrně implementují fiskální kroky,...
Richard Nixon a jeho pohled na komunismus mezi lety 1950 a 1960
Bandžak, Richard ; Bečka, Jan (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Tato práce si klade za cíl potvrdit či vyvrátit tezi, že Richard Nixon využíval otázky komunismu zejména jako politický kalkul, který přizpůsoboval aktuální politické a společenské situaci. Richard Nixon byl výrazným americkým republikánským politikem dvacátého století, který si po druhé světové válce vybudoval během poměrně krátké doby pověst bojovníka proti komunismu. Svou senátorskou kampaň v roce 1950 například postavil na protikomunistické rétorice útočící na jeho oponentku. Silná protikomunistická rétorika pro něj v této době byla typická spolu s hlasitou kritikou Trumanovy administrativy. Během svého úřadování na postu viceprezidenta však od této agresivní taktiky postupně opustil. Vezme-li se v úvahu například jeho pozdější prezidentská iniciativa v sedmdesátých letech na sbližování s komunistickou Čínou, stojí za úvahu, nakolik byl jeho protikomunistický postoj pouhým politickým kalkulem a nakolik měl ideový základ.
Výhody a nevýhody snižování nákladů na financování skrze společenskou odpovědnost
Bandžak, Richard ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Tong Clark, Junie (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi společenskou odpovědností firem (CSR) a finančním výkonem (FP) na vzorku 51 bank v Eurozóně mezi lety 2008 a 2014. Výzkum je založen na regresi panelových dat analyzující finanční data z databáze Bankscope a data o společenském výkonu z databáze CSRHub. Výnosnost aktiv a poměr nesplácených úvěrů reprezentují měřítko finančního výkonu a jsou závislými proměnnými. Výsledky tohoto modelu prokázaly pozitivní a statisticky významný vztah mezi CSR a FP. Je argumentováno, že i přes statistickou významnost, výsledky nutně nepřináší velkou informační hodnotu. To je zapříčiněno metodologickými omezeními, ať už teoretickými, či kupříkladu potenciálně neobjektivními daty na CSR. Největší teoretický problém, se kterým se diplomová práce potýká, je potřeba přehodnocení motivace bank k angažování v CSR aktivitách. Banky zapojené v CSR aktivitách z pouze strategických důvodů by měly být analyzovány zvlášť na firemní úrovni, neboť mohou ovlivnit empirický výzkum. Dalším významným aspektem této práce je argument, že banky těží ze CSR zejména skrze diferenciaci produktu. To bohužel nebylo možné empiricky zkoumat, lze ale předpokládat, že diferenciace produktu, například díky zlepšení reputace, může hrát významnou roli ve zvyšování zisků bank.
Úloha insolvenčního správce při řešení úpadku oddlužením
Bandžak, Richard ; Moravec, Tomáš (vedoucí práce) ; Valenta, Petr (oponent)
Práce se zabývá úlohou insolvenčního správce při řešení úpadku oddlužením. Hlavním cílem oddlužení je pomoc předluženým nepodnikatelům vymanit se z jejich bezvýchodné situace pramenící v příliš vysokém dluhu, který nejsou schopni splácet. Tím se částečně odchyluje od jiných způsobů řešení úpadku zejména kvůli důrazu na potřeby dlužníka. Insolvenční správce má na starost zejména co nejvyšší uspokojení potřeb věřitelů. Práce řeší, zda má odlišný princip oddlužení vliv na úlohu insolvenčního správce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.