Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Média jako nebezpečí pro demokracii? Vliv masových médií na tradiční pojetí veřejné sféry a politiky
Půlpánová, Barbora ; Lustigová, Martina (vedoucí práce) ; Balcerová, Zdeňka (oponent)
Média a politika se spolu stetávají ve veejném prostoru. Zatímco se ho ale politika snaží utváet a dobýt, média by mla plnit kontrolní funkci a jeho nezávislost hájit. Ve veejném prostoru by se tak ml odehrávat racionální diskurz, na základ kterého si obané vytváejí svj názor, který je posléze podntem pro politiku. Mezi demokracií jako formou vlády a existencí nezávislého veejného prostoru tedy existuje úzká souvislost. Pro politologii je dležité zkoumat nejen proces utváení politického rozhodování a vlivu, ale také to, jak je sdlení smrem k veejnosti determinováno médii, která získávají stále svébytnjší roli než jen prostedníka mezi státem a obany. V moderních spolenostech jsou média hlavním zdrojem informování o politice a mají moc utváet obraz jednotlivých politik i politických stran v oích veejnosti, která nakonec prostednictvím voleb rozhoduje o jejich osudu. Proto se politika snaží stále více zasahovat do médií. A média, vdoma si své moci, využívají svých prostedk k tomu, aby si pizpsobila politiku k obrazu svému. Stále astji se pi tom ídí svou vlastní politikou. Kvli rostoucí dominanci médií ve veejném prostoru hovoí odborníci o tak zvané mediokracii.
Role médií v mezinárodní politice a konfliktech
Bartošová, Simona ; Lustigová, Martina (vedoucí práce) ; Balcerová, Zdeňka (oponent)
Bakalářská práce "Role médií v mezinárodní politice a konfliktech" se věnuje pozici a vlivu médií v mezinárodní, ale i obecné politice, působení politického dění na samotná média a vzájemné interakci médií a politiky. Dále se zabývá válečnými konflikty a jejich zpracování a podání skrze různá média. Zároveň práce pojednává o vlivu médií na vývoj ve válečných oblastech, a v průběhu studie se specializuje na konkrétní teritoria, ve kterých je k pochopení situace využito dosavadních teoretických poznatků, jejich aplikace na určitý konflikt včetně získání nových teoretických schopností pomocí kritického zhodnocení praxe v problematické oblasti. Práce seznamuje s fenoménem médií jako takovým, stručnou historií jednotlivých médií, nastiňuje obecnou problematiku vztahu politika - společnost, politické komunikace a marketingové role médií (ovlivňování voličů pomocí mediální kampaně či propagandy). Výchozí otázkou práce je, jak silné je mediální působení v politickém dění včetně ozbrojených konfliktů, a jestli moderní (i postmodemí) vize médií jako světové velmoci skutečně odpovídá empirické skutečnosti současné doby.

Viz též: podobná jména autorů
1 Balcerová, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.