Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" Role Bund der Deutschen a jeho předchůdců ve veřejném prostoru českých zemí 1918-1938.
Balcarová, Jitka ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jindra, Zdeněk (oponent) ; Šouša, Jiří (oponent)
Předkládaná disertační práce analyzuje německé hospodářské "obranné" spolky zřizované na podporu a rozvoj "hospodářské nacionální državy" v období meziválečného Československa. Jejich institucionální základnou byly tzv. regionální svazy Němců, od roku 1934 Bund der Deutschen. Reprezentují jeden, nicméně z hlediska zkoumaného jevu nejzávažnější typ německých nacionálních "obranných" spolků v českých zemích. Význam těchto spolků tkví v jejich funkci ve veřejném prostoru, kde podporovaly postupnou ideovou a politickou radikalizaci na bázi konfrontačního nacionalismu s antislovanským a antisemitským kontextem. Výzkum odkrývá podstatu jedné z nejdůležitějších organizačních struktur německého nacionálního hnutí, její ideovou platformu, strategie a metody její činnosti. Do popředí vystupuje role spolků jako spolutvůrců nacionální identity. Práce ústí v konstatování, že analyzované spolky velmi významně spoluovlivnily proces formování "sudetoněmecké identity".
PR neziskového projektu
Poláková, Pavla ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Balcarová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá oborem Public relations, jeho cíly a nástroji a zaměřuje se na neziskový projekt Pět P. Představuje tento dobrovolnický program v jeho české i zahraniční podobě. V praktické části je proveden výzkum pomocí dotazníkového šetření a jsou zmapovány metody získávání dobrovolníků do programu a navržena možná řešení ke zvýšení efektivity náborových aktivit.
Význam nevládních neziskových organizací v oblasti poskytování služeb žadatelům o azyl v České republice
Tomášková, Lucie ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Balcarová, Jitka (oponent)
První díl teoretické části je věnován terminologii, mezinárodním smlouvám, vztahujícím se k problematice uprchlictví a poskytování azylu. V druhém díle je popsána legislativní úprava ČR a nastíněna problematika poskytování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ze strany státu. V praktické části je průzkum mezi žadateli o udělení mezinárodní ochrany a azylanty a zástupci jednotlivých nestátních organizací, mezi jejichž cílovou skupinu spadají azylanti i žadatelé. Cílem průzkumu je zjištění, zda služby, které jsou od neziskových organizací očekávány, jsou těmito organizacemi také naplňovány.
Rozvíjení vztahů s klienty neziskové organizace
Bledý, Lukáš Bc. ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Balcarová, Jitka (oponent)
Teoreticko-metodologická část: teoretické modely a faktory, které ovlivňují vzájemné vztahy mezi klientem (pacientem) a organizací (lékařem) Aplikační část: kvalitativní výzkum v organizaci, zjištění teoretického modelu aplikovaného organizací, návrhy na zlepšení Závěr: překážky a naplnění cílů práce

Viz též: podobná jména autorů
2 Balcarová, Jana
6 Balcarová, Jitka
2 Balcarová, Johana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.