Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká národní banka -právní postavení a náplň činnosti
Konečný, Jiří ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfík, Zdeněk (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zabýval především problematikou právního postavení České národní banky a náplní její činnosti. V úvodní části jsem se snažil pojednat o bankovním systému, ve kterém se vztahy centrální banky, zejména s bankami obchodními, odehrávají. Následuje stručný nástin vývoje, příčin a způsobů zakládání centrálních bank ve vyspělých tržních ekonomikách. V další části je pojednáno o právním postavení České národní banky a v obsahově nejdelší části se věnuji náplni činnosti této instituce. Nejdůležitější z nich je, vedle provádění měnové politiky, bankovní regulace a dohled. Této specifické činnosti České národní banky je věnována poslední kapitola. V kapitole č. 2 je tedy pojednáno o bankovním systému obecně. Ten představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě (institucionální složka bankovního systému) a organizaci, resp. uspořádání vztahů mezi nimi (funkční složka bankovního systému). V rámci funkční složky bankovního systému se pak obvykle rozlišuje jednostupňový, dvoustupňový a třístupňový bankovní systém. V takto odstupňovaných systémech má centrální banka různé postavení a provádí rozdílné specifické činnosti. Ve stručnosti je zmíněn i český bankovní systém. V třetí kapitole mé diplomové práce následuje pojednání o problematice vzniku a vývoje centrálních bank, které...
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Pastorčák, Jan ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Cílem práce je analýza vztahů centrální banky k bankám obchodním se zaměřením na situaci v České republice. Tato analýza je kritickým zhodnocením stávající právní úpravy a nastiňuje plánované změny, o kterých se v současné době diskutuje. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola definuje základní pojmy používané v práci jako je bankovní systém, centrální banka a komerční banky. Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje centrální banku a bankovní systém. Druhá část postavení centrální banky, její funkce a nástroje. Třetí část se zaměřuje na obchodní banky. Poslední část nastiňuje tendence ve vývoji bankovního sektoru. Druhá kapitola charakterizuje subjekty bankovního systému v České republice a je rozdělena do dvou částí. První část popisuje ČNB a její hlavní funkce. Druhá část nastiňuje organizační strukturu obchodních bank v České republice. Třetí kapitola se soustředí na bankovní regulaci a dohled a jejich dělení. První část analyzuje důvody regulace bankovního sektoru. Druhá část se zaměřuje na bankovní regulaci a dohled je v České republice. Třetí část obsahuje úpravu pravidel kapitálové přiměřenosti v rámci mezinárodních dohod Basel I a II. Čtvrtá část hodnotí úroveň bankovní regulace a dohledu v...
Irish Tax Law
Mlej, Pavol ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Haasová, Eva ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Tato práce se zabývá vztahy mezi centrální bankou a bankami obchodními, s důrazem na situaci v České republice. Cílem této práce je charakterizovat a zanalyzovat vztahy, které mezi Českou národní bankou a bankami obchodními vznikají, kriticky je zhodnotit a navrhnout případná možná zlepšení platné právní úpravy, zejména s cílem zlepšit stabilitu bankovních institucí, potažmo celé ekonomiky. V prvé části práce jsou definovány základní pojmy a popsány druhy vztahů vznikající mezi centrální bankou a bankami obchodními. Práce se vzhledem k širokému množství vztahů vznikajících mezi centrální bankou a bankami obchodními soustředí zejména na vztahy související se vstupem do bankovního sektoru, vztahy související s řádným fungováním bank a dohledem nad tímto fungováním a na vztahy související se zánikem těchto institucí. Druhá část je tedy logicky rozdělena do tří sekcí s tím, že nejprve je popsán mechanismus udělování bankovní licence Českou národní bankou a možnosti působení zahraničních subjektů na českém bankovním trhu. Velká pozornost je věnována konceptu jednotné bankovní licence. Ve druhé sekci jsou popsány podmínky, jejichž dodržování by mělo zaručovat řádné fungování bankovních institucí s důrazem na koncept kapitálové přiměřenosti a jeho vývoj pod vlivem...
Státní dozor nad finanční činností
Michalec, Filip ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Závěr Jak je uvedeno v kapitole čtvrté a páté, postavení ČNB je upraveno v Ústavě a příslušných zákonech. O roce 2006 lze zcela jistě hovořit jako o přelomovém roce pro státní dozor nad finanční činností v České republice. Lze polemizovat, zdali se Česká republika vydala správnou cestou, když zvolila cestu integrovaného dozoru nad finanční činností. Současný legislativní vývoj v Evropské unii považuji za neméně významný. V kapitole 8 je uvedeno, že orgány ESFS mohou mít v budoucnu oprávnění zasahovat do pravomocí dozorových orgánů členských států, včetně ČNB. Je nutné si položit otázku, zda se v souvislosti s legislativními návrhy vzešlými po roce 2008 nejedná o takzvané "překročení Rubikonu", neboť budoucí evropská legislativa by se mohla současnými návrhy inspirovat a navrhovat ještě větší omezení pravomoci dozorových orgánů v členských státech. Česká republika jako člen Evropské unie přebírá legislativu EU a participuje na tomto procesu prostřednictvím ČNB nebo Ministerstva financí1 . Jako členský stát EU má Česká republika své stálé zástupce v Evropské komisi, Radě Evropské unie a Evropském parlamentu. Česká republika má tedy řadu možností, jak se na tomto legislativním procesu aktivně podílet. ČNB již jasně ve svém prohlášení vyjádřila, že její souhlas s některými návrhy High Level Group bude vydán,...
Dohled nad finančním trhem
Balvínová, Helena ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Disertační práce se zabývá otázkou dohledu nad finančním trhem a jeho právním rámcem. Toto téma jsem si vybrala, protože mě problematika finančního trhu velice zajímá. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuální situací dohledu nad finančním trhem v České republice, na evropské úrovni a ve třech členských státech Evropské unie, tj. Velké Británii, Francii a na Slovensku. První kapitola disertační práce uvádí čtenáře do tématu. Druhá kapitola definuje jednotlivé pojmy, se kterými práce pracuje jako je finanční trh, dohled, kontrola apod. Tato kapitola tvoří teoretickou část práce. Třetí kapitola rozebírá aktuální právní úpravu finančního trhu a dohledu nad finančním trhem na evropské úrovni. V roce 2010 byla schválena nová struktura dohledu na evropské úrovni vycházející se závěrů De Larosièrovy zprávy z listopadu 2008. Na počátku roku 2011 byly ustaveny Evropská rada pro systémová rizika a Evropský systém orgánů dohledu. Cílem nově vytvořených orgánů by mělo být zajištění efektivního dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Evropská rada pro systémová rizika bude odpovědná za monitorování potenciálních rizik ohrožujících stabilitu finančního trhu. V případě nutnosti může vydat varování nebo může vydat doporučení pro uložení nápravného opatření, jejichž implementaci bude monitorovat....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bakeš, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.