Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 215 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Filípková, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Předložená diplomová práce hodnotí právní postavení a náplň činnosti České národní banky, a to prostřednictvím analýzy současné právní úpravy, dostupné literatury, jakož i jiných zdrojů. Dílčí aspekty ovlivňující právní postavení a jednotlivé činnosti České národní banky jsou posuzovány odděleně, avšak s ohledem na jejich propojenost je nezbytné na ně nahlížet v rámci celku. Tato práce také upozorňuje na problematické otázky s tím, že k nim nabízí jak názory teorie, tak vlastní postoje autorky. Diplomová práce se člení na pět kapitol. První kapitola charakterizuje centrální bankovnictví jako takové, vymezuje postavení centrální banky v bankovním systému, ukazuje rozdíly v pojetí centrální banky a nastiňuje i způsoby založení centrálních bank. Druhá kapitola stručně popisuje vývoj centrálního bankovnictví na našem území, přičemž se zaměřuje na důležité historické souvislosti, které přispěly ke vzniku České národní banky tak, jak ji známe dnes. Historický exkurz začíná již obdobím Rakouska- Uherska a pokračuje až do současnosti. Kapitolu třetí tvoří logicky uspořádaný přehled dílčích aspektů právního postavení České národní banky, mezi které se řadí její vztahy k jiným ústavním orgánům, a dále její nezávislost, cíle, organizační struktura,...
Státní dohled nad finanční činností
Vondráčková, Pavlína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Státní dohled nad finanční činností Téma disertační práce se týká dohledu nad finanční činností. Jedná se o téma velmi široké, aby se v rámci něj mohly zohlednit a prozkoumat veškeré finančně právní vztahy této oblasti. Disertační práce se zaměřila jednak na teoretickou problematiku, poukázala na to, které vztahy do této oblasti náleží, a speciálně se zaměřila na vybrané oblasti, v nichž si vytyčila nějakou otázku, které se blíže věnuje. V rámci teoretické roviny jsou zkoumány pojmy jako regulace, dozor, dohled, kontrola. Snahou bylo tyto pojmy teoreticky vymezit, zmapovat jejich četnost a významový charakter v oblasti finanční činnosti. Cílem disertační práce bylo zjistit, zdali je možné uvedené pojmy, které se používají jak v běžném, tak i v odborném životě promiscue, definičně vymezit pro oblast finančního práva. Bylo shledáno, že jde o velmi těžký, ne-li nemožný úkol, neboť jakákoli definice nemůže obsáhnout rozmanitost, četnost a stálý nárůst finančně právních vztahů. Blíže je věnována pozornost vnější kontrole vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť jde o důležitou problematiku, která je nedoceňována a velmi sporadicky je též publikována, což je nevyhovující a neodpovídající významu této supervizní kontroly. S ohledem na dlouhodobý zájem Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat veřejné...
Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje
Kočová, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název: Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje Abstrakt Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní postavení, pravomoci a náplň činnosti České národní banky jako centrální banky České republiky a to s ohledem na vývoj evropské právní úpravy. Důraz je kladen především na problematiku přistoupení České republiky ke společné evropské měně a její následné dopady na legislativní úpravu, postavení a činnost České národní banky. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na historický vývoj a institucionální zajištění centrální banky na našem území, následuje výklad o hlavních funkcích České národní banky se zaměřením na měnovou politiku, regulaci a dohled nad finančním trhem. Poslední dvě kapitoly se věnují problematice Evropské měnové unie, přijetí společné evropské měny a plnění kritérií konvergence v České republice. Klíčová slova Česká národní banka, Evropská měnová unie, měnová politika a euro
Veřejnoprávní regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Vostatková, Lucie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Záměrem této rigorózní práce na téma "Veřejnoprávní regulace činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů" je zhodnocení aktuální právní úpravy pojišťovacích zprostředkovatelů s ohledem na cíle veřejnoprávní regulace tohoto odvětví. V první části za pomoci historického vývoje jak v rámci Evrospkých společenství /dnes Evropské unie/ tak v rámci České republiky dovozuji, jaká východiska a jaké potřeby stály na počátku formulování veřejného zájmu na ingerenci veřejné moci do sféry zprostředkování pojištění. V dalších částech jsou analyzována vybraná ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a jejich dopad na praktický výkon regulované činnosti. Zdůrazňuji prvek povinné registrace veřejnoprávním orgánem jako podmínku pro vstup do daného odvětví. Prostor je věnován zvláště požadavkům na odbornou způsobilost a posouzení vhodnosti její aktuální právní úpravy s ohledem na rozsah oprávnění jednotlivých typů zprostředkovatelů. V poslední části je proveden rozbor navrhované právní úpravy, jež je nyní předmětem probíhajícího legislativního procesu.
Česká národní banka -právní postavení a náplň činnosti
Konečný, Jiří ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfík, Zdeněk (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zabýval především problematikou právního postavení České národní banky a náplní její činnosti. V úvodní části jsem se snažil pojednat o bankovním systému, ve kterém se vztahy centrální banky, zejména s bankami obchodními, odehrávají. Následuje stručný nástin vývoje, příčin a způsobů zakládání centrálních bank ve vyspělých tržních ekonomikách. V další části je pojednáno o právním postavení České národní banky a v obsahově nejdelší části se věnuji náplni činnosti této instituce. Nejdůležitější z nich je, vedle provádění měnové politiky, bankovní regulace a dohled. Této specifické činnosti České národní banky je věnována poslední kapitola. V kapitole č. 2 je tedy pojednáno o bankovním systému obecně. Ten představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě (institucionální složka bankovního systému) a organizaci, resp. uspořádání vztahů mezi nimi (funkční složka bankovního systému). V rámci funkční složky bankovního systému se pak obvykle rozlišuje jednostupňový, dvoustupňový a třístupňový bankovní systém. V takto odstupňovaných systémech má centrální banka různé postavení a provádí rozdílné specifické činnosti. Ve stručnosti je zmíněn i český bankovní systém. V třetí kapitole mé diplomové práce následuje pojednání o problematice vzniku a vývoje centrálních bank, které...
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Pastorčák, Jan ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Cílem práce je analýza vztahů centrální banky k bankám obchodním se zaměřením na situaci v České republice. Tato analýza je kritickým zhodnocením stávající právní úpravy a nastiňuje plánované změny, o kterých se v současné době diskutuje. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola definuje základní pojmy používané v práci jako je bankovní systém, centrální banka a komerční banky. Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje centrální banku a bankovní systém. Druhá část postavení centrální banky, její funkce a nástroje. Třetí část se zaměřuje na obchodní banky. Poslední část nastiňuje tendence ve vývoji bankovního sektoru. Druhá kapitola charakterizuje subjekty bankovního systému v České republice a je rozdělena do dvou částí. První část popisuje ČNB a její hlavní funkce. Druhá část nastiňuje organizační strukturu obchodních bank v České republice. Třetí kapitola se soustředí na bankovní regulaci a dohled a jejich dělení. První část analyzuje důvody regulace bankovního sektoru. Druhá část se zaměřuje na bankovní regulaci a dohled je v České republice. Třetí část obsahuje úpravu pravidel kapitálové přiměřenosti v rámci mezinárodních dohod Basel I a II. Čtvrtá část hodnotí úroveň bankovní regulace a dohledu v...
Irish Tax Law
Mlej, Pavol ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Haasová, Eva ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Tato práce se zabývá vztahy mezi centrální bankou a bankami obchodními, s důrazem na situaci v České republice. Cílem této práce je charakterizovat a zanalyzovat vztahy, které mezi Českou národní bankou a bankami obchodními vznikají, kriticky je zhodnotit a navrhnout případná možná zlepšení platné právní úpravy, zejména s cílem zlepšit stabilitu bankovních institucí, potažmo celé ekonomiky. V prvé části práce jsou definovány základní pojmy a popsány druhy vztahů vznikající mezi centrální bankou a bankami obchodními. Práce se vzhledem k širokému množství vztahů vznikajících mezi centrální bankou a bankami obchodními soustředí zejména na vztahy související se vstupem do bankovního sektoru, vztahy související s řádným fungováním bank a dohledem nad tímto fungováním a na vztahy související se zánikem těchto institucí. Druhá část je tedy logicky rozdělena do tří sekcí s tím, že nejprve je popsán mechanismus udělování bankovní licence Českou národní bankou a možnosti působení zahraničních subjektů na českém bankovním trhu. Velká pozornost je věnována konceptu jednotné bankovní licence. Ve druhé sekci jsou popsány podmínky, jejichž dodržování by mělo zaručovat řádné fungování bankovních institucí s důrazem na koncept kapitálové přiměřenosti a jeho vývoj pod vlivem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 215 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bakeš, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.