Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koučování a jeho působení na výkon obchodních reprezentantů
Fabianová, Ivana ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Diplomová práce je věnována analýze psychologického koučování jako metody podporující využívání lidského potenciálu, zvyšování výkonnosti a profesního rozvoje zaměstnanců. Teoretická část poskytuje vymezení pojmu koučování. Zabývá se principy a technikami koučování, vnímáním reality, hledáním řešení a stanovováním a dosahováním cílů. Pojednává o lidském potenciálu jako souboru dispozic a předpokladů k výkonu člověka, a jeho využívání. Popisuje možnosti zvyšování výkonnosti a životní spokojenosti pomocí koučinku. Práce představuje také přehled psychologických přístupů v koučování a jejich vymezení od ostatních způsobů práce s klientem. Druhou část práce tvoří kvantitativní výzkum, v rámci kterého byly analyzované výsledky obchodních reprezentantů, kteří během své práce prošli koučováním. Měřeny byly jejich obchodní výsledky před koučováním a po jeho ukončení. Na základě výsledků výzkumné části diplomové práce byl prokázán statisticky významný rozdíl (p< .001) mezi výkonem obchodních konzultantů před koučováním a ve třech dalších měřeních po koučování. Klíčová slova Koučování, sebekoučování, cíle, principy koučování, efektivita, obchodní konzultant, výkon, potenciál.
Test magického myšlení
Kadrnožková, Lucie ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem magického myšlení u dospělé populace. Teoretická část přehledovou formou shrnuje dosavadní poznatky z teorie a výzkumů magického myšlení. Empirická část je věnována vývoji a následné validizaci nové testové metody pro účely měření inklinace k magickému myšlení. První část důkazů o validitě metody je zaměřena na sběr konvergentních důkazů na základě vztahu k metodám měřícím obdobné konstrukty, externím kritériem je Revidovaná škála víry v paranormální jevy (RPBS) a dílčí stupnice Ezoterického a Osobního pověrečného myšlení Dotazníku konstruktivního myšlení (CTI). Druhá část výzkumu se soustřeďuje na důkazy validity získané ve vztahu ke kategoriální proměnné - příslušnosti ke skupině - kde je testován výběrový soubor obecné populace oproti souboru vědců technického a přírodního zaměření se vzorkem osob účastnících se kurzů s ezoterickou tématikou. Výsledky výzkumu svědčí o reliabilitě metody na základě metody split-half a také o vysokém koeficientu vnitřní konzistence Cronbachovo alfa. Výsledky validizační studie ukazují na silnou korelaci mezi zkoumaným inventářem a vybranými stupnicemi metody CTI, i na významnou korelaci s metodou RPBS. O validitě metody dále svědčí dosažený skór, který se signifikantně odlišoval dle pohlaví mezi souborem vědců, osob zajímajících...
Projevy emocí ve tváři
Zajícová, Markéta ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Název práce: Projevy emocí ve tváři Autor: Bc. Markéta Zajícová Katedra: Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí práce: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Abstrakt: Práce se zabývá projevy emocí ve tváři, předkládá krátký úvod do problematiky emocí jakožto jedné z kognitivních funkcí, v rámci kterého vymezuje tento termín, klasifikuje emoce a jejich patologie a stručně shrnuje různé teorie emocí. Větší prostor teoretické části je věnován základním emocím a jejich projevům ve tváři, stejně jako schopnosti je rozpoznávat a napodobovat. Teoretická část je uzavřena tématikou emoční inteligence jako jednotícího prvku, který vyzdvihuje důležitost této problematiky. Empirická část je zaměřena na zkoumání především dvou schopností spojených s projevy emocí ve tváři, konkrétně jejich rozpoznáváním a nápodobou, dále pak souvislostí těchto schopností s dalšími znaky jako je pohlaví, vzdělání či sebeodhady. Hlavním zjištěním a výsledkem této práce je, že mezi oběma schopnostmi existuje statisticky významná souvislost (ρ=0,35; α=0,05). Klíčová slova: Základní emoce, projevy emocí ve tváři, rozpoznávání emocí, nápodoba emocí, emoční inteligence, poruchy emocí
Alternativní využití Szondiho testu jako diagnostického nástroje
Pokorná, Martina ; Bahbouh, Radvan (oponent) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Rigorózní práce analyzuje Szondiho test a jeho teorii ve světle aktuálních poznatků. Jejím cílem je prověřit potenciál této diagnostické metody a zvážit možnosti její aplikace. Na základě asociačního výzkumu se směr zájmu rozděluje do dvou studií. První z nich ověřuje vztah Szondiho teorie s vlastnostmi, které jsou na stupnici sémantického diferenciálu přisuzovány jednotlivým fotografiím podnětového materiálu. Výsledky ve většině případů potvrzují signifikantní rozdíly mezi Szondiho teoretickými kategoriemi čili "faktory". Ve druhé studii je zvolen narativní přístup, kdy je k poznání projektivních souvislostí využita metoda vyprávění příběhů. Kvalitativní analýzy naznačují, že mají příběhy v rámci jednotlivých "faktorů" jisté podobnosti, které však téměř nikdy neodpovídají Szondiho předpokladům. Výsledky naznačují potenciál Szondiho testu nahlédnout do důležitých témat respondentova života. Třetí studie prověřuje vztah mezi Szondiho testem a vybranými osobnostními vlastnostmi měřenými dotazníkem SPARO. Výzkum potvrdil souvislost mezi výběrem fotografií a některými zjišťovanými charakteristikami osobnosti. KLÍČOVÁ SLOVA: Szondiho test, projekce, vnímání tváře, sémantický diferenciál, analýza příběhů, dotazník SPARO
Sebekontrola a dosahování cílů
Hnilica, Marek ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Blatný, Marek (oponent)
První část práce seznamuje čtenáře se současnými poznatky týkajícími se sebekontroly, se zvláštním důrazem na silový model sebekontroly. Ten postuluje, že schopnost sebekontroly závisí na omezeném zdroji, který se při jeho užívání vyčerpává. Podle tohoto modelu je schopnost sebekontroly závislá na jednom zdroji. Výzkumná část se zabývá otázkou, zda lze identifikovat zdroje dva - jeden pro iniciační sebekontrolu a druhý pro inhibiční. V rámci experimentu byly testovány dva druhy manipulace iniciační sebekontroly. Výsledky ukázaly, že jeden druh manipulace nevedl k žádnému měřitelnému vyčerpání iniciační sebekontroly, zatímco druhý typ experimentální manipulace vedl k výsledkům, které lze interpretovat jako podporující rozlišení sebekontroly na iniciační a inhibiční. Pokud by byl tento výsledek replikován v studii odstraňující nedostatky v práci prezentovaného experimentu, jednalo by se o zajímavý poznatek rozšiřující současné znalosti o sebekontrole. Klíčová slova: sebekontrola, experiment, silový model sebekontroly, iniciační sebekontrola, inhibiční sebekontrola, Stroopův test
Subjektivní rychlost plynutí času
Slavíková, Lenka ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Stehlík, Luděk (oponent)
Práce se zabývá psychologickým časem, aspektem jeho trvání a především subjektivní rychlostí času. V teoretické části představuje teorie časového vnímání a teorie vysvětlující akceleraci času s věkem. V empirické části ověřuje hypotézu o akceleraci času s věkem. Přes lidově rozšířenou představu o tom, že čím je člověk starší, tím mu čas ubíhá rychleji, data tuto teorii nepodporují. Vzorku 101 respondentů ze tří věkových skupin (adolescenti, dospělí a senioři) byl administrován dotazník mapující různými způsoby vnímání rychlosti času. Dotazník zahrnoval mimo jiné nově vytvořený Inventář subjektivní rychlosti času (ISRČ) a Zimbardův dotazník časové perspektivy. Většina respondentů souhlasí s tvrzením, že jim čas teď ubíhá rychleji než dříve, a že jim ubíhá rychle. Testování hlavní hypotézy výzkumu o akceleraci času s věkem však nenalézá signifikantní rozdíly ve vnímané rychlosti času spolu s věkem (Kruskal-Wallisův test). Signifikantní rozdíl v závislosti na věku byl nalezen pouze u měření rychlosti prostřednictvím ISRČ (Kruskal-Wallisův test). Adolescenti dosahují signifikantně vyššího skóru v ISRČ než dospělí a senioři (Mann-Whitney U test). Výsledky naznačují, že adolescentům ubíhá čas nejrychleji. Zároveň adolescenti pociťují ve srovnání s dospělými a seniory nejvíce časového tlaku (Mann-Whitney...
Female orgasm
Jonášová, Iveta ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent) ; Procházka, Ivo (oponent)
Rozhovor v dopravněpsychologickém vyšetření
Říhová, Miroslava ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Štikar, Jiří (oponent)
Téma diplomové práce se týká jednoho z klíčových a zároveň nejproblematičtějších nástrojů diagnostiky řidičů, kterým je rozhovor. V teoretické části práce se zabýváme cíly a základními východisky dopravně psychologického vyšetření, z kterých vychází explorační oblasti rozhovoru. Dále rozebíráme roli rozhovoru v systému metod, které lze využít pro predikci chování řidičů a jeho specifický kontext, respektive vliv sociální desirability. Rozhovor dělíme na čtyři fáze - úvodní (kontrakt), sběr anamnestických dat, diagnostickou část a závěr. V diagnostické části představujeme koncept Teorie plánovaného chování a metodu Behavioral Event Interview jako dva zdroje pro návrh polostandardizovaného rozhovoru. Empirická část obsahuje konkrétní návrh rozhovoru včetně sady doporučených otázek pro mapování schopnosti náhledu a sebereflexe, stylu řízení a dopravních charakteristik, postojů k rizikovému chování a možnost změny řidiče z hlediska jeho chování. Na základě obsahové analýzy výpovědi řidičů v přiložených kazuistikách následně provádíme kvalitativní hodnocení okruhů otázek za pomoci metody kontrastu, srovnávání a následné interpretace. Na základě analýzy výpovědi řidičů jsme stanovili několik základních vodítek (co do obsahu i formy výpovědí), které by měli umožnit srovnání mezi řidiči. Rozlišili jsme tři...
Psychologická intervence při dlouhodobých vesmírných misích
Klosová, Matylda ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Čípková, Pavla (oponent)
Předkládaná bakalářská práce navrhuje systém psychologické intervence při dlouhodobých vesmírných misích do hlubokého vesmíru, založený na technikách podporujících týmovou výkonnost a koherenci. Tyto mise představují řadu technologických, psychologických a psychosociálních výzev vyplývajících z prodloužení časové dotace a vzdálenosti letu, během kterého působí také faktory specifického prostředí. Intervenční metody zvyšují efektivitu a výkonnost týmu, posilují vztahy a snižují také pravděpodobnost lidského pochybení, což je klíčové pro úspěšnost dlouhodobé mise. Literárně přehledová část se věnuje příkladům práce ve specifickém prostředí a možným podpůrným mechanismům či faktorům facilitujícím pobyt v nich. Dále otevírá téma důležitosti intervenčních technik ve vesmírném prostředí a historického kontextu českého vesmírného výzkumu. Výzkumný projekt zpracovává autorčin návrh na vyškolení člena posádky za účelem zvýšení její autonomie a schopnosti predikovat a následně řešit případné komplikace na úrovni vztahů, vazeb a komunikace. Návrh je zasazen do nadcházející čtvrté etapy mezinárodní studie SIRIUS 22/23 a představuje možné metody měření účinnosti vlivu interventa, které svým užitím podporují psychosociální kosmický výzkum.
Působení koučování pozitivního leadershipu na psychologický kapitál manažerů
Bašová, Renata ; Šípová, Ivana (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Diplomová práce se věnuje působení koučování pozitivního leadershipu na psychologický kapitál manažerů. Teoretická práce představuje koncept psychologického kapitálu, včetně jeho jednotlivých částí, metod měření a dosavadních výzkumů. Dále se pak zabývá leadershipem a jeho rozvojem s největším důrazem na koučování. Pro účely výzkumné části této diplomové práce byl využit single-subject research. Ve výzkumné části jsou analyzována data od čtyř respondentů z řad manažerů, kteří prošli koučováním. Do analýzy vstupují nejen hodnoty psychologického kapitálu, ale také kontextuální proměnné dle definované CMO konfigurace. Výsledky ukazují u první poloviny respondentů zvýšení hodnot psychologického kapitálu a druhé poloviny se mezi prvním a posledním měřením neobjevila změna. Klíčová slova psychologický kapitál; pozitivní psychologie; leadership; rozvoj leadershipu; koučování

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bahbouh, Radvan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.