Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena ; Malcolm-Davies, J.
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).
Anežka Schulzová jako most mezi Dánskem a českými zeměmi
Jarošová, Kristina ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Humpál, Martin (oponent)
Práce představuje osobnost a literární činnost české překladatelky, divadelní kritičky a libretistky Anežky Schulzové. Díky jejím překla-dům děl dánského literárního kritika Georga Brandese (zejména svazku Romantická škola ve Francii a monografie Sören Kier-kegaard) měli čeští čtenáři poprvé možnost seznámit se s jeho dí-lem jinak než skrze překlady z němčiny. Práce rovněž mapuje sou-dobé reakce na tyto překlady a řadu nekrologů, které reflektovaly osobnost Anežky Schulzové očima jejích současníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Textile Finds from the Prince Tomb II. found at the site Žuráň near Podolí. Interpretation and Reconstruction of the Unique fabric from the Migration Period.
Jakabová, Vanda ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent)
Táto práca sa zaoberá revíziou textilných nálezov a predmetov s nimi súvisiacich z komorovej hrobky č. II zo Žuráňa, k. ú. Podolí. Je poskytnutý základný textilne- technologický rozbor a výstupy prírodovedných metód ako skenovacia elektrónová mikroskopia SEM, ktoré pomohli k určeniu dvoch typov vlákien na pseudomorfách textílií. Výsledky röntgen-fluorescenčnej analýzy RFA potvrdili rýdzosť zlatých lamiel, v modernej literatúre nekriticky interpretovaných ako pozostatok brokátovej látky. Na základe analógií poskytuje práca vekové zaradenie predmetov do stupňa E (500/510 - ~ 568) moravskej chronológie doby sťahovania národov. Ďalej predkladá vyhodnotenie dosiaľ známych textilných nálezov z územia Českej republiky. Na báze predmetov súvisiacich s textilnou výrobou bolo prevedené experimentálne tkanie väzby, s cieľom zistiť možnosti a limity lokálnych tkáčskych stavov v sledovanom období. Kľúčové slová doba sťahovania národov, stupeň E, Žuráň, kniežací hrob, elity, pseudomorfy textílií, zlaté lamely, archeologické textílie, plastický efekt, pásikavý keper, pohrebný odev, rekonštrukcia, experimentálna archeológia
Chronická nevinnost: queer čtení
Stanjurová, Martina ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Stahr, Radka (oponent)
Bc. Martina Stanjurová Chronická nevinnost: Queer čtení Abstrakt: Diplomová práce podrobuje analýze román Chronická nevinnost (1958) Klause Rifbjerga, stěžejní dílo dánské literatury druhé poloviny dvacátého století. Analýza tohoto díla je prováděna z perspektivy genderových studií, konkrétně prizmatem principů poststrukturalistických queerových teorií. Práce se zaobírá rozborem dynamiky vztahu ústředních chlapeckých postav, vypravěče Januse a jeho spolužáka Toreho. Použitím metody queer čtení odhalujeme, jakým způsobem vypravěč vyjadřuje i skrývá svou platonickou fascinaci kamarádem. Zároveň se na základě získaných poznatků pokoušíme vysvětlit podstatu vypravěčova vztahu k ženským postavám románu, který vykazuje zjevné rysy misogynie.
Překlad dánských proprií do češtiny
Jelšík, Adam ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Slouková, Radka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou překladatelských řešení při převodu vlastních jmen z dánštiny do češtiny v současných překladech pěti dánských beletristických děl. První část je věnována definici a dělení proprií v české lingvistické teorii a analýze translatologické literatury, která tvoří základní východiska pro analýzu. Těžiště následující části spočívá v kvalitativní a kvantitativní analýze jednotlivých překladatelských řešení ve zkoumných textech. Přeložená propria budou rozdělena dle překladatelských postupů použitých k jejich převodu. Výsledky analýzy budou použity pro nastínění překladatelské tendence při překladu těchto jmen.
Postava ženy v díle Karen Blixenové
Dolejší, Agáta ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Slouková, Radka (oponent)
Práce se v úvodu zabývá zrodem feminismu v západní společnosti a následně v Dánsku. Dále předkládá feministickou literární teorii a podněty, kterými se teorie zabývá. V druhé části rozebírá práce tři povídky Karen Blixenové a srovnává je s románem Sigrid Undsetové. Na tomto srovnání se snaží poukázat na rozdílnost autorek a na výjimečný pohled Blixenové na problematiku postavení ženy ve společnosti skrze její dílo. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice
Ivánková, Markéta ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Polách, Vladimír (oponent) ; Malaníková, Michaela Antonín (oponent)
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně- politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. a 15. století,...
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena ; Malcolm-Davies, J.
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).
Archaeological textile research in the Czech Republic
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena
The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to present, lists the most important experts involved in the research of the historical development of textile production and its archaeological evidence.
Ekfráze v díle Karen Blixenové
Slouková, Radka ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Březinová, Helena (oponent) ; Jedličková, Alice (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto fenoménu, které se opírá o aktuální diskuze z oblasti intermediality. Rozbor spisovatelčiných textů probíhá na dvou úrovních: 1) Pozornost je věnována ekfrastické tematizaci, tedy přenesení obsahových prvků z výtvarného umění do literatury, a to především s ohledem na žánr krajinomalby, portrétu a zátiší. 2) Dále je analyzována i ekfrastické realizace, tedy je zkoumáno praktické využití malířských technik v literárním textu, jako je volba barev či zobrazení světla. Z provedených rozborů vyplynula rozmanitost podob ekfráze v díle Blixenové, ať již se jedná o rozsah, formu či zapojení do textové struktury, nebo o význam konceptu takzvaného piktoriálního modelu v rámci autorčiny poetiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 BŘEZINOVÁ, Hana
3 BŘEZINOVÁ, Helena
4 Březinová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.