Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí
Bílková, Lenka ; Bartl, Benjamin ; Urbánek, Štěpán ; Zapletal, Martin ; Holakovská, Libuše
Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům. V kapitole 2 jsou nejprve diskutovány obecné nároky na takové materiály, a to z hlediska technologického, praktického i etického. Kapitola 3 se zabývá vlastnostmi včelího vosku a možnostmi jejich modifikace přídavky dalších látek. V kapitole 4 jsou potom diskutovány nové možnosti, které otevírá použití směsí na bázi vosků fosilních. Kapitoly jsou doplněny o konkrétní příklady a doporučení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nízkoteplotní a kryogenní zpracování cementačních součástí
Bílková, Lenka ; Juliš, Martin (oponent) ; Kouřil, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá posouzení vlivu nízkoteplotního zpracování na strukturu a vlastnosti cementované povrchové vrstvy součástí. Jedná se o posouzení zda je nízkoteplotní zpracování pro daný účel postačující, nedostačující či nadbytečné. Jako vzorky byly použity ozubená kola, která jsou součástí převodové skříně traktorů Zetor. Bylo použito třináct dvojic vymražených a nevymražených vzorků, vzatých z výrobních dávek v průběhu roku 2007, u kterých byla posuzována tvrdost a dále byl proveden vlastní experiment s vymražením cementovaných a kalených vzorků na různé teploty až do -196°C.. U většiny vymražených vzorků byl zaznamenán mírný nárůst tvrdosti, což prokázalo účelnost daného nízkoteplotního zpracování.
Přepravní smlouva v mezinárodní nákladní železniční a silniční dopravě
Bílková, Lenka ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Medveď, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je komplexně shrnout problematiku přepravní smlouvy v mezinárodní silniční a železniční nákladní dopravě, a to z pohledu českého právního systému, a zanalyzovat problematiku elektronických nákladních listů, zhodnotit výhody a nevýhody jejich využívání, resp. v případě, že využívány nejsou, zmapovat nejdůležitější překážky jejich využívání.
Marketingová studie vybrané turistické atraktivity
Bílková, Lenka ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Hybner, Petr (oponent)
Pro zpracování této diplomové práce na téma Marketingová studie vybrané turistické atraktivity si autorka zvolila Zámek Klášterec nad Ohří. Zámek je nejvýznamnější atraktivitou ve městě Klášterec nad Ohří a patří mezi nejnavštěvovanější památky v Čechách. Ročně na něj zavítá téměř 20 tisíc návštěvníků. Úkolem této diplomové práce je analyzovat stávající aplikaci marketingových nástrojů turistické atraktivity Zámku Klášterec nad Ohří. K vyřešení dané problematiky budou použity následující analýzy: analýza marketingového mixu, analýza prostředí, segmentace návštěvníků, analýza návštěvnosti a SWOT analýza. Cílem práce je na základě údajů zjištěných v analýzách vypracovat koncepci rozvoje zámku na následující období, která by mohla vést ke zvýšení atraktivnosti Zámku Klášterec nad Ohří. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu a marketingu. Na základě uvedených citací v této kapitole je vypracována analytická část, která aplikuje uvedené poznatky na marketingové aktivity zámku.
Projevy globalizace v české ekonomice (vybrané aspekty)
Bílková, Lenka ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o projevech globalizace v české ekonomice. Globalizace je velice významnou tendencí, která se v posledních desetiletích stále silněji projevuje ve světové ekonomice. Práce je zaměřena na ekonomickou dimenzi globalizace, projevy globalizace popisuji na příkladu České republiky. První kapitola je zaměřena na všeobecnou charakteristiku globalizace, jejího vývoje, příčin a atributů. Ve druhé kapitole rozebírám vybrané projevy globalizace v české ekonomice, konkrétně jsem se zaměřila na problematiku mezinárodního pohybu zboží, služeb, investic, pracovní síly a informací a na členství v mezinárodních organizacích. Třetí kapitola potom podrobněji analyzuje dva vybrané projevy globalizace (konkrétně zahraniční obchod a přímé zahraniční investice) a hodnotí jejich pozitivní a negativní dopady na ekonomiku České republiky.

Viz též: podobná jména autorů
1 BÍLKOVÁ, Ladislava
1 Bílková, Leona
9 Bílková, Lucie
1 Bílková, Luďka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.