Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
UKIP a FPÖ, komparativní analýza stranického euroskepticismu
Nováčková, Kateřina ; Polášek, Martin (vedoucí práce) ; Bíba, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu euroskepticismu politických stran krajně pravicových stran. Usiluje o teoretické vymezení konceptu euroskepticismu a na základě typologií stranického euroskepticismu o rozpracování teoretického rámce, který bude využit k empirickému výzkumu Strany nezávislosti spojeného království a Svobodné strany Rakouska v období 2009-2014. Snaží se výzkumem volebních programů stran určit o jaký typ euroskepticismu se u obou stran jedná a postihnout rozdíly mezi nimi.
Idea politické rovnosti v demokratickém myšlení Nadii Urbinati a Jeffreyho Greena
Bureš, Robin ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou politické rovnosti v demokratickém myšlení Jeffreyho Greena a Nadii Urbinati. Oba autoři rozpoznávají nerovný podíl na politické moci mezi občany jako jeden ze závažných problémů současných liberálních demokracií. Každý však k problematice přistupuje odlišným způsobem, Green chápe nerovnoměrný přístup k moci rozhodovat jako těžko měnitelnou skutečnost masových demokracií a skrze jeho koncepci okulární demokracie ukazuje alternativní způsoby, jak zapojit občany do politického dění. Nadia Urbinati oproti tomu hájí procedurální koncepci demokracie jako diarchie, uspořádání, ve kterém každý občan disponuje dvěma formami moci, vůlí a míněním. Ve své práci se Urbinati snaží ukázat jak, lze skloubit realitu masových společností s demokratickými ideály. Bakalářská práce se zaměřuje na tyto dva zmíněné přístupy ke krizi politické rovnosti. Nejdříve je v práci představena teorie Jeffreyho Greena (včetně jejího teoretického a historického kontextu) a následně teorie Nadii Urbinati. Závěr práce představuje krátká úvaha o specifičnosti jednotlivých přístupů a jejich významu pro teorii demokracie. Klíčová slova: Jeffrey Edward Green, Nadia Urbinati, politická rovnost, okulární demokracie, plebiscitarismus, diarchie
Role konspiračních teorií v demokracii
Kott, Josef ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Těmín, Kristián (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním konspirační teorie o zfalšovaných prezidentských volbách 2020 v USA stvořenou Donaldem Trumpem jako formou politické manipulace. To je prováděno na teoretickém základě teorie manipulace Roberta Goodina. Tento teoretický rámec je představen, stejně jako základní charakteristické rysy konspiračních teorií. Práce dále představuje Trumpovy narativy o volebních podvodech, jejich vývoj během kampaně a po volbách, jak se šířily a jaký byl jejich nejbezprostřednější dopad. Tato konkrétní konspirační teorie je analyzována Goodinovou teorií manipulace a je zváženo, o jak závažnou manipulaci se podle teorie jedná. Klíčová slova manipulace, konspirační teorie, Donald Trump, nový konspiracismus, volební podvod, narativ
Reprezentace žen v české politice
Mráz, Tomáš ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Rádková, Adéla (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nízkého zastoupení žen v politických institucích České republiky. Tento stále aktuální problém zkoumá primárně konfrontací s teoriemi reprezentace, kterým je věnována majoritní část práce. V první části se věnuje standardnímu modelu politické reprezentace, a snaží se ukázat hned několik konceptů, které se konkrétně zaměřují na stavy nízké reprezentace konkrétních skupin obyvatelstva. Pozornost zde bude zaměřena na rozdílné pojetí deskriptivní a substantivní reprezentace, existenci sdílených skupinových perspektiv a zájmů, i na možné dělení mezi politikou přítomnosti a politikou idejí. Druhá část představí konstruktivistický obrat jako možnou alternativu ke standardnímu modelu politické reprezentace. Vycházet zde bude primárně z konceptu reprezentativního claimu, jehož bližším představením se pokusí odhalit nedostatky dosavadního přemýšlení o politické reprezentaci. Poznatky, které představí v teoretické části, se v závěru pokusí vzájemně konfrontovat a propojit na konkrétním příkladu neziskové organizace Fórum 50 %, která se reprezentaci žen v české politice věnuje. Ve výsledku si práce klade za cíl porovnat významné teorie politické reprezentace, a jejich promítnutím do praktického působení neziskové organizace poukázat na možnosti řešení...
Agonický pluralismus a kritika deliberativní demokracie
Bučoková, Bernardeta ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Těmín, Kristián (oponent)
Bakalářská práce se zabývá teorií deliberativní demokracie v ü , německého politického filozofa a předního představitele deliberativní demokracie. První část práce nastiňuje a popisuje vznik, historický vývoj a teoretický rámec zmíněné teorie - její principy, charakteristiky a prvky. Vysvětluje princip fungování erace, jež je považována za ústřední element deliberativní demokracie. Druhá polovina práce se pak snaží popsat postoj belgické politoložky a představitelky radikální spatř nedostatku pluralismu, antagonismu a agonismu. Ony nedostatky se práce snaží blíže specifikovat v několika kapitolách a podkapitolách. Závěr práce bude patřit zodpovězení primární otázky bakalářské práce -
Kvóty v politice jako cesta k zrovnoprávnění žen a mužů?
Mottlová, Markéta ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Vargovčíková, Jana (oponent)
Práce se zabývá problematikou nízkého zastoupení žen v police a jejím možným řešením v podobě kvót. Trvalá podreprezentace žen na místech, kde dochází k politickým rozhodnutím, nepochybně vytváří demokratický deficit. Hlavní otázkou, na kterou je hledána odpověď, je, zda zavádění kvót do politiky představuje efektivní metodu dosažení rovnosti pohlaví. Jsou zde představeny argumenty pro a proti zavádění kvót a několik teoretických konceptů, o něž se systém kvót opírá - politika přítomnosti, deskriptivní reprezentace a diferencované občanství. Pozornost je věnováno i tomu, proč má tradiční rozdělení práce v rodině mezi ženou a mužem zásadní vliv na nerovnost žen ve veřejné sféře. V práci jsou popsány různé typy kvót, s kterými se v současnosti můžeme setkat. Dále se věnuje otázce, zda se zvýšení počtu žen v politice projeví na výsledných politických rozhodnutích a za jakých okolností umožňují kvóty účinně prosazovat zájmy žen. V neposlední řadě je věnována pozornost problematice zavádění kvót v Africe. Jako ukázka úspěšného uplatňování genderových kvót byla vybrána Jihoafrická republika. Nakonec je poukázáno na nemožnost zavádět kvóty v jakémkoliv politickém prostředí.
Genderová politika Velké Británie za Davida Camerona a Tonyho Blaira
Kubíková, Kateřina ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Bíba, Jan (oponent)
(česky) Záměrem práce je zmapovat feminizační vývoj dvou největších politických subjektů Velké Británie - labouristické a konzervativní strany v několika různých oblastech. V první řadě s ohledem na deskriptivní participaci - zastoupení žen ve stranickém aparátu a na poslanecké úrovni. Další oblastí feminizace strany, kterou tato práce obsáhne je integrace ženských organizací do stranických struktur a zahrnutí ženských záležitostí do stranické agendy. Tato práce rovněž shrne přístup těchto dvou politických stran k volebnímu právu žen s ohledem na jejich postoj k identitě žen a jejich postavení ve společnosti. Druhá část práce se zaměří na konkrétní premiérská období Tonyho Blaira a Davida Camerona. Zanalyzuje výše zmíněné feminizační aspekty a legislativní kroky, které byly učiněny v jednotlivých funkčních období. Součástí práce je také srovnání obou funkčních období z hlediska jejich přístupu k ženské otázce a strategií využitých ke zvýšení ženské politické participace.
Diskurzivní analýza předvolebních kampaní populistických stran v ČR
Hruška, Matouš ; Slačálek, Ondřej (vedoucí práce) ; Bíba, Jan (oponent)
V předčasných volbách do poslanecké sněmovny 2013 uspěla v České republice hned dvě populistická hnutí - ANO a Úsvit přímé demokracie. Tato práce se věnuje analýze populismu těchto hnutí. Mezi klíčové otázky patří, jakým způsobem tito aktéři konstruují pojmy elita, lid a jaké je jejich vlastní sebepojetí. K samotné analýze jsou pak využité vybrané nástroje diskurzivní analýzy. Kromě analytické části práce se věnujeme i shrnutí teoretického zkoumání populismu a předpokladů existence tohoto fenoménu i v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Left and Right-wing Populism in the USA
Kharisova, Kamilla ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Kňapová, Kateřina (oponent)
(Česky): Populismus ve Spojených státech (USA) byl konzistentně považován za specifický třetí proud americké politiky - od Lidové strany po Rossa Perota, který kritizoval jak republikánskou stranu, tak i demokraty. Tato bakalářská práce bude zkoumat rozdíly mezi současným levicovým a pravicovým populismem ve Spojených Státech s pomocí metody kvantitativní lingvistiky. Bude porovnána frekvence některých prohlášení a termínů používaných prezidentskými kandidáty Spojených Států Amerických ve svých vlastních projevech. Jako hlavní srovnání pro tuto studii jsou vybráni: D. Trump, B. Sanders, H. Clinton a B. Obama, kteří jsou nejrelevantnějšími prezidentskými kandidáty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.